Tải bản đầy đủ - 73 (trang)
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG IPS

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG IPS

Tải bản đầy đủ - 73trang

7

chặn các cuộc tấn công đó. Hệ thống như vậy được biết đến với cái tên hệ thống ngăn

chặn truy nhập IPS. Các phần tiếp theo sẽ trình bày về cấu trúc cũng như hoạt động

của hệ thống IDS và IPS.1.2 Hệ thống IDS

IDS là từ viết tắt tiếng anh của Intrusion Detection System hay còn gọi là hệ

thống phát hiện các truy nhập trái phép. IDS có nhiệm vụ rà quét các gói tin trên mạng,

phát hiện các truy nhập trái phép, các dấu hiệu tấn công vào hệ thống từ đó cảnh báo

cho người quản trị hay bộ phận điều khiển biết về nguy cơ xảy ra tấn cống trước khi nó

xảy ra.

Một hệ thống phát hiện các truy nhập trái phép có khả năng phát hiện tất cả các

luồng dữ liệu có hại từ mạng vào hệ thống mà các Firewall không thể phát hiện được.

Thông thường các cuộc tấn công trên mạng thuộc các kiểu tấn công: từ chối dịch vụ,

phá hoại các dữ liệu trên các ứng dụng, các cuộc tấn công vào máy trạm như thay đổi

quyền trên máy, đăng nhập bất hợp pháp và truy nhập vào các tệp tin nhạy cảm hoặc là

các loại Virus, Trojan, Worm độc hại khác.1.2.1 Một hệ thống IDS bao gồm các thành phần

Bộ phát hiện (Sensor): Là bộ phận làm nhiệm vụ phát hiện các sự kiện có khả

năng đe dọa an ninh của hệ thống mạng, bộ phát hiện có chức năng rà quét nội

dung của các gói tin trên mạng, so sánh nội dung với các mẫu và phát hiện ra các

dấu hiệu tấn công hay còn gọi là sự kiện.Bộ giao diện (Console):Là bộ phận làm nhiệm vụ giám sát các sự kiện, các

cảnh báo được phát hiện và sinh ra từ các Sensor và điều khiển hoạt động của các

bộ Sensor.Bộ xử lý (Engine): Có nhiệm vụ ghi lại tất cả các báo cáo về các sự kiện được

phát hiện bởi các Sensor trong một cơ sở dữ liệu và sử dụng một hệ thống các

luật để đưa ra các cảnh báo trên các sự kiện an ninh nhận được cho hệ thống hoặc

cho người quản trị.

Như vậy, hệ thống IDS hoạt động theo cơ chế “phát hiện và cảnh báo”. CácSensor là bộ phận được bộ trí trên hệ thống tại những điểm cần kiểm soát, Sensor bắt8

các gói tin trên mạng, phân tích gói tin để tìm các dấu hiệu tấn công, nếu gói tin có dấu

hiệu tấn công, Sensor lập tức đánh dấu đấy là một sự kiện và gửi báo cáo kết quả về

cho Engine, Engine ghi nhận tất cả các báo cáo của tất cả các Sensor, lưu các báo cáo

vào trong cơ sở dữ liệu của mình và quyết định đưa ra mức cảnh báo đối với sự kiện

nhận được. Console làm nhiệm vụ giám sát các sự kiện và các cảnh báo, đồng thời điều

khiển hoạt động của các Sensor.

Các mẫu (Signatures): Các Sensor hoạt động theo cơ chế “so sánh với mẫu”,

các Sensor bắt các gói tin trên mạng, đọc nội dung gói tin và so sánh các xâu trong nội

dung gói tin với hệ thống các mẫu tín hiệu nhận biết các cuộc tấn công hoặc mã độc

gây hại cho hệ thống, nếu trong nội dung gói tin có một xâu trùng với mẫu, Sensor

đánh dấu đó là một sự kiện bình thường hay đã có dấu hiệu của sự tấn công từ đó sinh

ra cảnh báo. Các tín hiệu nhận biết các cuộc tấn công được tổng kết và tập hợp thành

một bộ gọi là mẫu hay signatures. Thông thường các mẫu này được hình thành dựa

trên kinh nghiệm phòng chống các cuộc tấn công, người ta thành lập các trung tâm

chuyên nghiên cứu và đưa ra các mẫu này để cung cấp cho hệ thống IDS trên toàn thế

giới.1.2.2 Phân loại các hệ thống IDS

Có nhiều mô hình và cách để phân loại các hệ thống IDS, có thể dựa theo loại và

vị trí đặt của các Sensor hoặc phương pháp sử dụng của Engine để sinh ra các cảnh

báo. Hầu hết các IDS đơn giản đều kết hợp ba thành phần Sensor, Console, Engine vào

trong một thiết bị phần cứng hoặc một ứng dụng.1.2.2.1 Network-based Intrusion Detection System (NIDS)

Network-based Instrusion Detection System (Hệ thống phát hiện truy nhập cho

mạng) là một giải pháp độc lập để xác định các truy nhập trái phép bằng cách kiểm tra

các luồng thông tin trên mạng và giám sát nhiều máy trạm, Network Instrusion

Detection Systems truy nhập vào luồng thông tin trên mạng bằng cách kết nối vào các

Hub, Switch được cấu hình Port mirroring hoặc Network tap để bắt các gói tin, phân

tích nội dung gói tin và từ đó sinh ra các cảnh báo.9Hình 1.1: Hệ thống Network-based Intrusion Detection

Port mirroring được sử dụng trong một switch mạng để gửi một bản sao của tất cả

các gói tin trên mạng khi nó đi qua cổng của Switch tới một thiết bị giám sát mạng trên

cổng khác của Switch đó. Nó thường được sử dụng để các thiết bị mạng cần giám sát

luồng trên mạng, ví dụ hệ thống IDS, Port mirroring trên Switch của Cisco System

thường được gọi là Switched Port Analyzer (SPAN) hoặc của 3Com là Roving

Analysis Port (RAP).

Network tap là một thiết bị phần cứng cung cấp phương tiện để truy nhập vào

luồng dữ liệu đi ngang qua một máy tính mạng. Các máy tính mạng bao gồm cả

Internet là một tập hợp các thiết bị như máy tính, router, switch và nối với các hệ thống

khác. Các kết nối có thể được tạo ra bằng nhiều công nghệ khác nhau như là Etherenet,

802.11, FDDI và ATM. Trong nhiều trường hợp nó được xem như là một thành phần

thứ 3 để giám sát luồng dữ liệu trao đổi giữa hai điểm trên mạng, điểm A và điểm B.

Nếu mạng giữa điểm A và điểm B chứa một kết nối vật lý, một network tap là giải

pháp tốt cho việc giám sát. Network tap có ít nhất là 3 cổng kết nối, một cổng A, một

cổng B, và một cổng giám sát. Để đặt Network tap giữa điểm A và điểm B, cáp mạng

giữa hai điểm A, B được thay thế bằng một cặp dây, một dây đấu vào cổng A và dây

kia đấu vào cổng B. Network tap cho qua tất cả các dữ liệu giữa A và B vì thế giao tiếp

giữa hai điểm A và B vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên dữ liệu trao đổi đã bị Network

tap sao chép và đưa vào thiết bị giám sát thông qua cổng giám sát.10

Trong hệ thống Network-based Intrusion Detection System (NIDS), các Sensor

được đặt ở các điểm cần kiểm tra trong mạng, thường là trước miền DMZ hoặc ở vùng

biên của mạng, các Sensor bắt tất cả các gói tin lưu thông trên mạng và phân tích nội

dung bên trong của từng gói tin để phát hiện các dấu hiệu tấn công trong mạng.

Theo chức năng sử dụng, hệ thống NIDS còn được phân thành hai hệ thống nhỏ

đó là Protocol-based Intrusion Detection System (PIDS – Hệ thống phát hiện truy cập

dựa trên giao thức) và Application Protocol-based Intrusion Detection System (APIDS

– Hệ thống phát hiện truy nhập dựa trên ứng dụng). PIDS và APIDS được sử dụng để

giám sát các giao vận và giao thức không hợp lệ hoặc không mong muốn trên luồng dữ

liệu hoặc hạn chế các ngôn ngữ giao tiếp. Hệ thống Protocol-based Intrusion Detection

System (PIDS) chứa một hệ thống (System) hoặc một thành phần (Agent) thường được

đặt ngay trước một máy chủ, giám sát và phân tích các giao thức trao đổi giữa các

thiết bị được nối mạng (Một máy trạm hoặc một hệ thống).

Một hệ thống Application Protocol-based Intrusion Detection System (APIDS)

bao gồm một hệ thống (System) hoặc một thành phần (Agent) thường nằm giữa một

nhóm các máy chủ, giám sát và phân tích các trao đổi ở lớp ứng dụng của một giao

thức định sẵn. Ví dụ; trên một máy chủ web với một cơ sở dữ liệu thì nó giám sát giao

thức SQL để ngăn chặn các truy nhập vào ứng dụng khi trao đổi với cơ sở dữ liệu.1.2.2.2 Host-based Intrusion Detection System (HIDS)

Trong hệ thống HIDS (Hệ thống phát hiện truy nhập dựa trên máy trạm), các

Sensor thường thường là một phần mềm trên máy trạm (Software agent), nó giám sát

tất cả các hoạt động của máy trạm mà nó nằm trên đó.

Hệ thống Host-based Intrusion Detection System bao gồm thành phần (Agent) cài

đặt trên các máy trạm, nó xác định các truy nhập trái phép vào hệ thống bằng cách

phân tích các trao đổi của hệ thống, các bản ghi của các ứng dụng, sự sửa đổi các tệp

tin trên hệ thống (Các file dạng binary, mật khẩu của file, dung lượng và các acl của

các cơ sở dữ liệu) các hoạt động và trạng thái khác của hệ thống để từ đó phát hiện ra

các dấu hiệu truy nhập trái phép vào hệ thống. Khi phát hiện ra các truy nhập trái phép,

Agent lập tức sinh ra một sự kiện và gửi báo cáo về Engine, Engine lưu các báo cáo11

của Agent vào cơ sở dữ liệu và tiến hành phân tích thông tin để đưa ra các cảnh báo

cho người quản trị hoặc hệ thống.Hình 1.2: Hệ thống Host-based Intrusion Detection1.2.2.3 Hybrid Intrusion Detection System

Hybrid Intrusion Detection System là một hệ thống lai giữa hệ thống

Networkbased IDS và Hệ thống Host-based IDS. Nó kết hợp một hoặc nhiều các thành

phần thích hợp của hai hệ thống lại với nhau. Các thông tin thu thập được trên máy

trạm (Host agent data) kết hợp với thông tin thu thập được ở trên mạng để có được sự

phân tích một cách chi tiết về hiện trạng hệ thống mạng.12Hình 1.3: Hệ thống Hybrid Intrusion Detection1.3 Hệ thống IPS

IPS là viết tắt tiếng anh của Intrusion Prevention System hay thường được gọi là

hệ thống ngăn chặn truy nhập trái phép.

Hiện nay, hệ thống IDS/IPS đã được triển khai rộng rãi trên toàn thế giới, với đặc

điểm mô hình triển khai đơn giản, cách thức phát hiện các truy nhập hiệu quả đã góp

phần nâng cao độ tin cậy của hệ thống an ninh.

IPS là hệ thống kết hợp giữa hệ thống IDS và hệ thống Firewall, nó có ba thành

phần chính đó là: Hệ thống Firewall, hệ thống IDS và thành phần trung gian kết nối hai

hệ thống trên lại với nhau.

Firewall: là thành phần bảo vệ hệ thống mạng ở vùng biên, Firewall căn cứ trên

tập luật mà nó được thiết lập từ trước để xác định cho phép hay không cho phép các

gói tin được hay không được phép đi qua nó.

IDS: làm nhiệm vụ rà quét tất cả các gói tin trước khi hoặc sau khi đi vào mạng,

đọc nội dung gói tin, phát hiện ra các dấu hiệu tấn công chứa đựng trong gói tin, nếu

phát hiện có dấu hiệu tấn công, nó sinh ra cảnh báo cho hệ thống.13

Thành phần trung gian kết nối: Thành phần trung gian kết nối nhận các cảnh báo

và thông tin đưa ra từ hệ thống IDS, phân tích mức độ cảnh báo, tiến hành tác động lên

hệ thống Firewall để cấu hình lại tập luật trên đó nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công.

Như vậy, hệ thống IPS là một hệ thống chủ động, có khả năng phát hiện và ngăn

ngừa các truy nhập trái phép, có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công, các nguy cơ

tiềm ẩn trong nội dung của gói tin. Vì vậy hình thành nên một thế hệ Firewall mới có

khả năng hoạt động ở lớp ứng dụng hay còn gọi là Application Layer Firewall.1.3.1 Phân loại IPS

Có nhiều cách để phân loại IPS, nhưng thông thường người ta dựa vào kiểu IDS

được sử dụng, như vậy chúng ta có các kiểu IPS phổ biến là NIPS (Network-based

Intrusion Prevention System) sử dụng trên cả một hệ thống mạng, HIPS (Host-based

Intrusion Prevention System) sử dụng trên các máy tính riêng lẻ, và Hybrid Intrusion

Prevention System kết hợp của 2 hệ thộng NIPS và HIPS.

IPS không đơn giản chỉ dò các cuộc tấn công, chúng còn khả năng ngăn chặn các

cuộc hoặc cản trở các cuộc tấn công đó. Chúng cho phép tổ chức ưu tiên, thực hiện các

bước để ngăn chặn lại xự xâm nhập. Phần lớn hệ thống IPS được đặt ở vành đai mạng,

đủ khả năng bảo vệ tất cả các thiết bị trong mạng. Do đó nếu phân loại theo mô hình

triển khai sẽ có hai kiểu chính là out-of-band IPS và in-line IPS:

Out-of-band IPS (OOB IPS): hệ thống IPS đứng “dạng chân” trên firewall. Như

vậy luồng dữ liệu vào hệ thống mạng sẽ cùng đi qua firewall và IPS. IPS có thể

kiểm soát luồn dữ liệu vào, phân tích và phát hiện các dấu hiệu của sự xâm nhập,

tấn công. Với vị trí này, OOB IPS có thể quản lý firewall, chỉ dẫn nó chặn lại các

hành động nghi ngờ.In-line IPS: Vị trí IPS nằm trước firewall, luồng dữ liệu phải đi qua chúng trước

khi tới firewall. Điểm khác chính so với OOB IPS là có thêm chức năng

trafficblocking. Điều đó làm cho IPS có thể ngăn chặn luồng giao thông nguy

hiểm nhanh hơn so với OOB IPS. Tuy nhiên vị trí này sẽ làm cho tốc độ luồng

thông tin qua ra vào mạng chậm hơn.

Với mục tiêu ngăn chặn các cuộc tấn công, hệ thống IPS phải hoạt động theo thờigian thực. Tốc độ họat động của hệ thống là một yếu tố rất quan trọng. Quá trình phát14

hiện xâm nhập phải đủ nhanh để có thể ngăn chặn các cuộc tấn công ngay lập tức. Nếu

không đáp ứng được điều này thì các cuộc tấn công đã được thực hiện xong và hệ

thống IPS là vô nghĩa.1.3.2 Các thành phần chính

Hệ thống IPS gồm 3 module chính: module phân tích gói, module phát hiện tấn

công ( kế thừa từ IDS), module phản ứng. Dưới đây ta xét cụ thể các module đó:1.3.2.1 Module phân tích gói (packet analyzer)

Module này có nhiệm vụ phân tích cấu trúc thông tin trong các gói tin. Card

mạng (NIC) của máy giám sát được đặt ở chế độ “không phân biệt” (promiscuous

mode), tất cả các gói tin qua chúng đều được copy lại và chuyển lên lớp trên. Bộ phân

tích gói đọc thông tin từng trường trong gói tin, xác định chúng thuộc kiểu gói tin nào,

dịch vụ gì… Các thông tin này được chuyển đến module phát hiện tấn công.1.3.2.2 Module phát hiện tấn công

Đây là module quan trọng nhất trong hệ thống, có khả năng phát hiện các cuộc

tấn công. Nó chính là hệ thống IDS mà chúng ta đã xem xét ở trên. Nó cũng chính là

thành phần mà chúng ta áp dụng các phương pháp khác nhau để cải tiển nhằm nâng

cao hiệu quả hoạt động. Việc nghiên cứu, tìm hiểu các phương pháp nhằm tăng khả

năng phát hiện tấn công chính là mục đích chính của luận văn này. Có một số phương

pháp để phát hiện các cuộc tấn công, xâm nhập đó là: Misuse Detection (dò sự lạm

dụng) và Anomaly Detection (dò sự không bình thường).

Misuse Detection:

Phương pháp này phân tích các hoạt động của hệ thống, tìm kiếm các sự kiện

giống với các mẫu tấn công đã biết trước. Thông thường hệ thống sẽ lưu trữ trong cơ

sở dữ liệu những gói tin có liên quan đến kiểu tấn công từ trước dưới dạng so sánh

được, trong quá trình xử lý sự kiện sẽ được so sánh với các thông tin trong cơ sở dữ

liệu nếu giống hệ thống sẽ đưa ra cánh báo hoặc ngăn chặn. Các mẫu tấn công biết

trước này gọi là các dấu hiệu tấn công. Do vậy phương pháp này còn được gọi là

phương pháp dò dấu hiệu (Signature Detection).15Hình 1.4 : Mô hình thêm luật phương pháp phát hiện dựa trên dấu hiệu

Một số ví dụ cho các dấu hiệu như: một lệnh telnet cố gắng sử dụng “username”

là “root’ để truy cập điều này trái với quy định trong các chính sách về bảo mật, hay

một thư điện tử với tiêu đề “Free pictures” và kèm theo một tệp tin “freepics.exe” nó

hội tụ đầy đủ tính chất của một “malware” hoặc “trojan”, thông tin bản ghi quá trình

hoạt động của một hệ điều hành có giá trị là 645, nó cho thấy chức năng kiểm tra quản

lý của host bị vô hiệu hóa….

Kiểu phát hiện tấn công bằng dấu hiệu có ưu điểm là phát hiện các cuộc tấn công

nhanh và chính xác, không đưa ra các cảnh báo sai làm giảm khả năng họat động của

mạng và giúp người quản trị xác định các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của mình.

Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là không phát hiện được các cuộc tấn

công không có trong mẫu, các kiểu tấn công mới, do vậy hệ thống luôn phải cập nhật

các mẫu tấn công mới dẫn đến tình trạng cơ sở dữ liệu sẽ trở nên rất lớn, hơn nữa dấu

hiệu càng cụ thể càng ít gây cảnh báo nhầm nhưng lại gây khó khăn cho việc phát hiện

các biến thể như trong ví dụ ở trên nếu đối tượng tấn công thay đổi tên của tệp đính

kèm thành “freepics2.exe” mà hệ thống lại so sánh với “freepics.exe” sẽ không khớp

với nhau nên không đưa ra cảnh báo.

Anomaly Detection:

Đây là kỹ thuật dò thông minh bằng cách nhận dạng các hành động không bình

thường của mạng. Quan niệm của phương pháp này về các cuộc tấn công khác so với

các hoạt động thông thường. Ban đầu, chúng lưu trữ các mô tả sơ lược về các họat

động bình thường của hệ thống. Các cuộc tấn công sẽ có những hành động khác so với

trạng thái bình thường do đó có thể nhận dạng được chúng.16Hình 1.5 : Mô hình thêm luật phương pháp phát hiện dựa trên phát hiện bất thường

Có một số kỹ thuật giúp thực hiện dò sự không bình thường của các cuộc tấn

công như dưới đây:

Threshold Detection (Dò theo ngưỡng): kỹ thuật này nhấn mạnh thuật ngữ đếm

(“count”). Các mức ngưỡng (threshold) về các họat động bình thường được đặt

ra, nếu có sự bất thường nào đó như login với số lần quá quy định, số lượng các

tiến trình họat động trên CPU, số lượng một loại gói tin được gửi vượt quá

mức…Self-learning Detection (Dò tự học): kỹ thuật dò này bao gồm hai bước, khi

thiết lập hệ thống phát hiện tấn công, nó sẽ chạy ở chế độ tự học thiết lập một

profile về cách cư xử của mạng với các họat động bình thường. Sau thời gian

khởi tạo, hệ thống sẽ chạy ở chế độ sensor theo dõi các hoạt động bất thường của

mạng so sánh với profile đã thiết lập. Chế độ tự học có thể chạy song song với

chế độ sensor để cập nhật bản profile của mình nhưng nếu dò ra tín hiệu tấn công

thì chế độ tự học phải dừng lại tới khi cuộc tấn công kết thúc.Anomaly protocol detection (Dò theo bất thường): kỹ thuật dò này căn cứ vào

họat động của các giao thức, các dịch vụ của hệ thống để tìm ra các gói tin không

hợp lệ, các họat động bất thường là dấu hiệu của sự xâm nhập, tấn công. Kỹ thuật

này rất hiệu quả trong việc ngăn chặn các hình thức quét mạng, quét cổng để thu

thập thông tin của các hacker.

Phương pháp dò sự không bình thường của hệ thống rất hữu hiệu trong việc pháthiện các cuộc tấn công kiểu từ chối dịch vụ. Ưu điểm của phương pháp này là có thể

phát hiện ra các kiểu tấn công mới, cung cấp các thông tin hữu ích bổ sung cho phương

pháp dò sự lạm dụng, tuy nhiên chúng có nhược điểm là thường tạo ra một số lượng

tương đối lớn các cảnh báo sai làm giảm hiệu suất họat động của mạng. Tuy nhiên17

phương pháp này sẽ là hướng được nghiên cứu nhiều hơn, hoàn thiện các nhược điểm,

đưa ra ít cảnh báo sai để hệ thống chạy chuẩn xác hơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về

các phương pháp sử dụng để phát hiện bất thường trong Chương 2 : “Tìm hiểu và

nghiên cứu các phương pháp phát hiện tấn công trong hệ thống IPS ” và Chương

3: “Phương pháp phát hiện bất thường dựa trên Khai phá dữ liệu” là nội dung

chính của luận văn.1.3.2.3 Module phản ứng

Khi có dấu hiệu của sự tấn công hoặc xâm nhập, module phát hiện tấn công sẽ

gửi tín hiệu báo hiệu có sự tấn công hoặc xâm nhập đến module phản ứng. Lúc đó

module phản ứng sẽ kíck hoạt firewall thực hiện chức năng ngăn chặn cuộc tấn công.

Tại module này, nếu chỉ đưa ra các cảnh báo tới người quản trị và dừng lại ở đó thì hệ

thống này được gọi là hệ thống phòng thủ bị động. Module phản ứng tùy theo hệ thống

mà có các chức năng khác nhau. Dưới đây là một số kỹ thuật ngăn chặn:

Terminate session (Chấm dứt phiên): cơ chế của kỹ thuật này là hệ thống IPS

gửi gói tin reset, thiết lập lại cuộc giao tiếp tới cả client và server. Kết quả cuộc

giao tiếp sẽ được bắt đầu lại, các mục đích của hacker không đạt được, cuộc tấn

công bị ngừng lại. Tuy nhiên phương pháp này có một số nhược điểm như thời

gian gửi gói tin reset đến đích là quá lâu so với thời gian gói tin của hacker đến

được Victim, dẫn đến reset quá chậm so với cuộc tấn công, phương pháp này

không tác dụng với các giao thức hoạt động trên UDP như DNS, ngoài ra gói

Reset phải có trường Sequence number đúng (so với gói tin trước đó từ client)thì

server mới chấp nhận, do vậy nếu hacker gửi các gói tin với tốc độ nhanh và

trường Sequence number thay đổi thì rất khó thực hiện được phương pháp này.Drop attack (Loại bỏ tấn công): kỹ thuật này dùng firewall để hủy bỏ gói tin

hoặc chặn đường một gói tin đơn, một phiên làm việc hoặc một luồng thông tin

giữa hacker và victim. Kiểu phản ứng này là an toàn nhất nhưng lại có nhược

điểm là dễ nhầm với các gói tin hợp lệ.Modify firewall polices (Thay đổi chính sách tường lửa): kỹ thuật này cho phép

người quản trị cấu hình lại chính sách bảo mật khi cuộc tấn công xảy ra. Việc cấuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG IPS

Tải bản đầy đủ ngay(73 tr)

×