Tải bản đầy đủ - 123 (trang)
Xây dựng Ảnh ảo cho máy Client-Build Image xp.

Xây dựng Ảnh ảo cho máy Client-Build Image xp.

Tải bản đầy đủ - 123trang

Hình 137.Xuất hiện cửa sổ BXP Client Image Builder

Chúng ta sẽ sao chép Source hệ điều hành từ ổ C -ổ cứng có sẵn của máy Client.

Destination Path: Nơi copy ,dán các dữ liệu từ ổ C – đây là Ổ đĩa Ảo.

Ta click vào Browse.. để chọn ổ đĩa ảo đã được gán cho máy con Client.(H.138) Hình

138.Ta click tìm chọn ổ đĩa Ảo : ở đây là ổ đĩa ảo Dia Ao ( E: ) Sau khi chắc chắn chính xác

nơi đến của Ảnh ảo ( Image) , Click Ok để tiếp tục. (H.139)Chắc chắn chính xác nơi đến của ổ đĩa Ảo , Chúng ta click vào Build để bắt đầu tiến

hành tạo Ảnh ảo ( Build Image ).(H.140)

Hình 140.Xuất hiện thông báo ! Confirm Build , đây là thông báo yêu cầu chúng ta xác nhận lại

công việc này.Chúng ta không cần quan tâm chi tiết tới thông báo này.

Click chọn Yes để tiếp tục công việc Build Image (H.141)Hình 141.Quá trình Building Image… được tiến hành , chúng ta đợi trong 1 khoảng thời gian để

máy tiến hành sao chép các dữ liệu.(H.142)

Hình 142.Sau 1 khoảng thời gian,quá trình sao chép hoàn tất,xuất hiện thông báo:

The BXP Client image build is complete.

Click vào Ok để kết thúc quá trình tạo Ảnh Ảo.(H.143) Hình

143.4.Cấu hình tại máy server cho máy client boot từ đĩa ảo.

Sau khi Build Image-tạo ảnh ảo xong,chúng ta qua máy chủ Server để cài đặt cho máy

client con thông qua BXP Administrator.

Start / programs / Venturcom BXP / BXP Administrator. (H.144)

Hình 144.Cửa sổ BXP – Administrator mở . Click chọn Máy Client Winxp ,nhấp chuột /

Properties.

R’click Client win xp / Properties. (H.145)Hình 145.Xuất hiện cửa sổ Client Properties , Chọn Tab: Disks .

Từ dòng Boot order: click xổ mũi tên 

Lần này để cài đặt cho máy con Client boot qua đĩa ảo nên chúng ta chọn dòng thứ nhất:

 Virtual Disk First (H.146)

Hình 146.Sau khi chọn xong ở Boot Order: Vitual Disk First , Dòng

Boot Behavior ,ta để mặc định .

Click Apply / Ok để hoàn tất. (H.147)Hình 147.Quá trình cấu hình cho máy con client nhận boot từ đĩa ảo hoàn thành.

Giờ chúng ta tiến hành 1 số công việc tại máy Client win xp để thử nghiệm máy Client

boot không ổ cứng,bootrom bằng đĩa ảo từ máy server thông qua Card mạng.Tại máy Client Xp:

Theo hình ,hiện tại máy Client win Xp đang không sử dụng HD ( Ổ cứng ) . (H.148)Hình 148.Khởi động máy con Client Win xp , vào Bios để cấu hình cho máy boot bằng Card Mạng.

( Lưu ý: Chỉ chỉnh sửa những gì cần thiết trong BIOS,không chỉnh sửa lung tung )

Theo như hình dưới đây,chúng ta đã cài đặt mặc định cho máy khi khởi động sẽ tự động

Boot bằng Card mạng trước. (H.149)Hình 149.Khởi động lại máy sau khi chỉnh sửa Bios ,màn hình máy Client win xp bắt đầu kết nối với

máy server… (H.150)Hình 150.Sau 1,2 phút chờ đợi kết nối thành công,màn hình khởi động của Win xp bắt đầu chạy,lúc

này máy Con Client đang chạy trên hệ điều hành được sao chép trên đĩa ảo từ máy server.

(H.151)Chúng ta vào My Computer của máy Client Xp để kiểm tra,lúc này máy chỉ có 1 ổ đĩa

có tên là Dia Ao (C:) (H.152) đây chính là ổ đĩa ảo được gán từ máy server. Hình 152.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng Ảnh ảo cho máy Client-Build Image xp.

Tải bản đầy đủ ngay(123 tr)

×