Tải bản đầy đủ - 123 (trang)
Quá trình tạo đĩa ảo-Build Virtual Disk on Server.

Quá trình tạo đĩa ảo-Build Virtual Disk on Server.

Tải bản đầy đủ - 123trang

Tiếp tục Click Mở dịch vụ 3Com PXE , chọn tab Network Adapters , kiểm tra lại đã

có dấu check  địa chỉ IP của máy server. Nếu chính xác / OK (H.77) Hình 77.Mở tiếp dịch vụ thứ 3: TFTP Settings , mở tab TFTP Network

Đánh dấu check  vào địa chỉ IP server. OK (H.78)Hình 78.Tiếp theo,vào Start/ Programs / Venturcom BXP / BXP Configuration Wizard để cấu

hình . (H.79)Hình 79.Màn hình chào mừng, Click Next > để tiếp tục cấu hình. (H.80)Hình 80.Màn hình DHCP services xuất hiện yêu cầu ta chọn Yes/ No . Vì chúng ta đã sử dụng

dịch vụ DHCP của window server 2k3 nên chúng ta chọn:  No, I already have

DHCP services available on this network

Chọn Next > để tiếp tục . (H.81)Hình 81.Tại cửa sổ Select BXP Network Adapter IP . Ta check  vào địa chỉ IP của máy chủ

server . Next> để tới bước tiếp theo. (H.82)Hình 82.Tại cửa sổ Specify BXP Vdisk Directory , ở đây yêu cầu chúng ta xác định ổ đĩa làm nơi

lưu trữ cho đĩa Ảo và các dữ liệu liên quan đến BXP . Chúng ta chọn ổ D .Next > (H.83)Hình 83.Tại cửa sổ Select Boottrap File , chúng ta để mặc định . Next > để tiếp tục.(H.84) Hình

84.Cửa sổ Configure Bootstrap ,chúng ta để mặc định

Next > tiếp tục. (H.85)Hình 85.Đến cửa sổ Managed Disks , ta check chọn

 YES, I need to configure Managed Disks directories

Sau đó chọn Next >

(H.86)Hình 86Tại cửa sổ Configure Managed Disk Directories ,chúng ta để mặc định. Next >(H.87)

Hình 87.Quá trình cấu hình BXP được tiến hành,sau khi hoàn thành,click vào Finish để kết thúc.

(H.88)

Hình 88.Sau khi cấu hình xong,chúng ta vào BXP Administrator để thực hiện thao tác tạo đĩa ảo.

Start / Programs / Venturcom BXP / BXP Administrator

(H.89)Hình 89.Giao diện BXP-Administrator mở.Ta click vào View / Server -> Disk (H.90) Hình

90.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình tạo đĩa ảo-Build Virtual Disk on Server.

Tải bản đầy đủ ngay(123 tr)

×