Tải bản đầy đủ - 92 (trang)
8 Mô hình mạng MANE đích

8 Mô hình mạng MANE đích

Tải bản đầy đủ - 92trang

47











Các core switch kết nối vào mạng lõi của MANE thông qua các PE/BRAS. Dự kiến, khi xây

dựng hoàn tất, mỗi mạng MAN sẽ kết nối vào mạng lõi của NGN qua 2 PE kết nối full-mesh

với 2 core switch của MAN. Kết nối từ core switch đến PE thường là kết nối GE.

Phần truy nhập bao gồm các DSLAM, các thiết bị MSAN, và các thiết bị Carrier Ethernet

khác (còn gọi là các access switch).

o



Các DSLAM kết nối dạng sao đến các access switch bằng các giao diện GE.



o



Kết nối giữa các access switch và các core switch có thể theo cấu trúc dạng vòng,

dạng mesh hoặc dạng sao sử dụng các giao diện GE.



o



Hình 2.10 Sơ đồ tóm tắt các công nghệ có thể được sử dụng cho MANE



2.8.1 Các yêu cầu chung đối với mạng MANE





Cung cấp đa dạng dịch vụ: MANE cung cấp một cơ sở hạ tầng thống nhất sẵn sàng cho các

loại hình dịch vụ đa dạng: HSI, VoIP, IPTV, Tripple-play, ELine, ELAN…







Hỗ trợ QoS: đảm bảo End-to-End QoS cho các kết nối, có các cơ chế điều khiển băng thông

cho các kết nối, phân loại dịch vụ, điều khiển nghẽn…







Độ sẵn sàng cao: có các cơ chế tự động phục hồi kết nối khi có sự cố xảy ra (50ms), tránh sự

cố tại một vài điểm có thể ảnh hưởng đến dịch vụ của toàn mạng.







Hiêu năng cao: băng thông lớn, trễ thông tin nhỏ…



48





An ninh, an toàn: có các cơ chế xác thực, áp dụng các chính sách an ninh mạng, phòng chống

các hình thức tấn công.







Độ linh động cao, khả năng mở rộng dễ dàng.







Sử dụng các giao thức, phương thức đã được tiêu chuẩn hóa.







Khả năng quản lý tập trung, thiết lập các thông số dịch vụ dễ dàng.







Tối ưu hóa chi phí







Sử dụng các thiết bị Carrier Ethernet Switch (CES) tạo thành mạng MAN truyền tải

IP/Ethernet.







Kiến trúc mạng: đấu vòng (Ring), sao (Star) hoặc nối tiếp trong các trường hợp bắt buộc.







Sử dụng các cổng kết nối nx1GE hoặc nx10GE qua cáp quang.



2.8.2 Một số khuyến nghị cho lớp truy nhập (Access)





Bao gồm các CES lắp đặt tại các trạm Viễn thông, kết nối với nhau và kết nối tới ring core

bằng cáp quang trực tiếp.







Tùy theo điều kiện, lớp truy nhập có thể sử dụng kết nối dạng hình sao, ring (trong một ring

tối đa từ 4 - 6 thiết bị CES), hoặc đấu nối tiếp nhau (tối đa đấu nối tiếp từ 4 - 6 thiết bị CES).

Để đảm bảo an toàn các vòng Ring Access sẽ được kết nối tới 2 thiết bị Core CES khác nhau.

Vị trí lắp đặt các CES truy nhập thường đặt tại các điểm thuận tiện cho việc thu gom truyền

dẫn kết nối đến các thiết bị truy nhập (như MSAN/IP-DSLAM,…)







Kết nối tới mạng Core IP/MPLS: Để đảm bảo mạng hoạt động ổn định cao, kết nối từ mạng

MANE tới mạng trục IP/MPLS NGN sẽ thông qua 2 thiết bị core CES của mạng MANE (để

dự phòng và phân tải lưu lượng). Các thiết bị MSAN / IP DSLAM cũng như các khách hàng

lớn sử dụng thuê bao FE/GE sẽ chỉ được đấu và các Access CES (không đấu vào Core CES) để

đảm bảo an toàn cho mạng



49



2.9 Cung cấp dịch vụ qua MANE

2.9.1 Kết nối IP DSLAM, MSAN, Switch lớp 2 vào mạng MANE

Mạng MANE gồm các thiết bị: BRAS (kết cuối dịch vụ Internet), PEAGG (thiết bị MAN Core), UPE

(thiết bị MAN Access). Thiết bị mạng truy nhập (IP DSLAM, MSAN, Switch lớp 2, thiết bị mạng truy

nhập quang) sẽ đấu nối vào UPE của mạng MANE theo sơ đồ hình sao, chuỗi. Để đảm bảo chất lượng

dịch vụ và đơn giản cho việc cấu hình, quản lý thiết bị, sơ đồ đấu nối thiết bị mạng truy nhập theo kiểu

vòng sẽ không được sử dụng.

Trong trường hợp cáp quang thường xuyên bị đứt, nhằm mục đích dự phòng, các IP DSLAM (MSAN,

Switch lớp 2,…) có thể đấu nối theo kiểu vòng dự phòng “nguội”. Nghĩa là vòng IP DSLAM (MSAN,

Switch lớp 2,…) sẽ được cấu hình để lưu lượng các dịch vụ chạy về 1 hướng của vòng (hướng chính),

hướng còn lại (hướng dự phòng) của vòng chỉ được nối cáp quang mà chưa được cấu hình để chạy

dịch vụ. Chỉ khi hướng chính của vòng IP DSLAM (MSAN, Switch lớp 2,…) bị đứt thì mới bắt đầu

cấu hình trên IP DSLAM (MSAN, Switch lớp 2,…) và UPE của mạng MANE để lưu lượng dịch vụ

chạy theo hướng dự phòng.



2.9.2 Cấu hình thiết bị trong mạng MANE để cung cấp dịch vụ

Khi cung cấp dịch vụ trong mạng MAN-E, các thiết bị trong mạng MAN-E và mạng truy nhập sẽ phân

biệt dịch vụ qua chỉ số S-VLAN trên gói dữ liệu. Việc phân bổ dải địa chỉ S-VLAN và cấp phát

SVLAN được thực hiện trên thiết bị mạng MAN-E hay thiết bị mạng truy nhập sẽ tùy thuộc vào dịch

vụ.



2.9.2.1 Dịch vụ HSI

2.9.2.1.1 Khách hàng là cá nhân

Đối với dịch vụ High Speed Internet (HSI), mạng MANE của SP đóng vai trò là mạng truyền tải và

BRAS là thiết bị kết cuối dịch vụ. Các thiết bị tham gia vào cung cấp dịch vụ HSI từ phía SP đến thuê

bao bao gồm





BRAS







PEAGG ( Router Core của mạng MANE)







UPE (Router Access của mạng MANE)







IP DSLAM / MSAN / FTTx (các thiết bị thuộc mạng truy nhập)







Thiết bị truy nhập phía khách hàng (modem xDSL, router,…)

Hình 2.12 Sơ đồ tổng quan cơ chế hoạt động của dịch vụ HSI



50

2.9.2.1.2 Khách hàng là SMB (Small/Medium Business)





Dịch vụ SMB là dịch vụ mà ngoài việc truy nhập Internet như các khách hàng cá nhân thông

thường, ở phía mạng khách hàng còn có thể có các server (Ví dụ: mail server, web server,

content server),… Dịch vụ SMB chia làm 2 loại o Khách hàng có router. o Khách hàng không

có router (sử dụng switch).



Cơ chế hoạt động của dịch vụ SMB với khách hàng có router 

SOHO (Small Office HOme) gateway gửi IpoE request.





Switch thu gom (Agg switch) đóng gói S-VLAN vào gói tin.







UPE thiết lập VPLS với PE-AGG.







PE-AGG kết cuối VPLS và gửi request lên router PE của IP Core.







Router PE cấp phát 1 địa chỉ IP public cho SOHO gateway.







Các server gửi DHCP request đến SOHO gateway.







SOHO gate way cấp phát địa chỉ cho NAT server và các server khác.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Mô hình mạng MANE đích

Tải bản đầy đủ ngay(92 tr)

×