Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
Bài 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG-QLRRTTDVCĐ

Bài 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG-QLRRTTDVCĐ

Tải bản đầy đủ - 47trang

khài

niệm

CBDRM-Cộng đồng là gì? QLRRTTDVCĐ là gì ? : Học viên trao đổi nhanh. Giảng

viên tổng hợp, phân tích đưa ra khái niệm định nghĩa.-Các đặc điểm của QLRRTTDVCĐ : Thảo luận chung học viên nêu đặc điểm,

các học viên khác bổ sung. Giáo viên tổng hợpvề-Phương pháp tiếp cận có sự tham gia: Chia 2 nhóm tranh luận

Nhóm 1 nêu giả thiết rằng DRM thực hiện tốt nhất là từ trên xuống

Nhóm 2 lập luận DRM phải tiếp cận từ dưới lênTài liệu hỗ trợ:-Chương 7, tài

liệu CBDRM CARE

– DIPECHO2-The mầu, giấy

A0-SlideGiáo viên tổng hợp 5’20’Tầm quan trọng

của CBDRMHọc viên thảo luận (15’)

Chia 5 nhóm

Nhóm 1 + 2 + 3: Câu hỏi 1): Tại sao cần phải quản lý rủi ro thiên tai dựa và công

đồng ”?

Nhóm 4 + 5: Câu hỏi 2): Nêu thuận lợi và những khó khăn khi áp dụng phương

pháp tiếp cận có sự tham gia ?

Học viên ghi vào thẻ mầu, tập hợp vào giấy A0---Tài liệu hỗ trợ

chương 7, tài liệu

CBDRM CARE –

DIPECHO2, OXfarm

SlideNhóm (1+2+3) trình bầy kết quả câu hỏi 1, nhóm (4+5) phản biện

Nhóm (4+5) trình bầy kết quả câu hỏi 2, nhóm (1+2+3) phản biện

Giáo viên tổng hợp 5’30’QLRRTTDVCĐ tại

Việt

Namchương

trình

1002 của Chính

PhủGiảng viên thuyết trình hai vấn đề (25 phút)

- Đặt câu hỏi cho học viên : Anh/ chị nào trong lớp đã biết về Đề án 1002 của CP ?

GV giới thiệu 2 nội dung sau đây:

1) QLRRTTDVCĐ tại Việt Nam

2) Đề án 1002 của Chính phủ

Giáo viên tổng hợp bài 1 (5’)

Nhấn mạnh vào 3 vấn đề chính sau :

1. Xác đinh cộng đồng

2. Vai trò của cộng đồng

3. Đề án 1002 của Chính phủ

-39Tài liệu hỗ trợ :

- Chương 7, Chiến lược

QLRRTT

,1002/2007, OXfarm

- Slide40Bài 2: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QLRRTT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Thời gian45 phút (20 phút thuyết trình; 25 phút HV thảo luận và GV tổng hợp phân tích )Mục tiêu:-Học viện xác định đúng thứ tự chi tiết từng bước trong 6 bước thực hiện QLRRTTDVCĐHọc viên liên hệ áp dụng cho công tác triển khai thực thiện chương trình QLRRTTDVCĐ của CP

trong những năm tới ở địa phương.

Nội dung

Phần 1 Giới thiệu các bước quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Phần 2Hướng dẫn bài tập thực hiện các bước thực hiện QLRRTTDVCĐDụng cụGiấy A0; Thẻ màu; Bút dạ ; Slide; Tranh ảnhQuy trình thực hiện bài 2

Thời

Nội dung

gianCác bước thực hiện QLRRTTDVCĐ

Dụng cụ, tài liệu hỗ

trợPhương pháp, hoạt động cụ thể

Giảng viên giới thiệu / học viên giải thích (10’)10’35’Chu

trình

QLRRTTDVCĐCác bước thực

hiện

QLRRTTDVCĐGiới thiệu các bước QLRRTTDVCĐThảo luận nhóm (15’)

Chia 4 nhóm :

- Nhóm 1+2 : Thảo luận bước : Định hướng và tiêu chuẩn lựa chọn CĐ

41Tài liệu hỗ trợ : Chương

7, tài liệu CBDRM

CARE – DIPECHO2,

OXfarm-1 bộ thẻ ghi sẵn

qui trình, mỗi nhóm

một bộ thẻ-Giấy A0 Giấy A0

SlideTài liệu hỗ trợ chương

7, tài liệu CBDRM

CARE – DIPECHO2,-Nhóm 3+4

Nhóm 5:đồng

Thảo luận lập kế hoạch

Thảo luận bước giám sát và đánh giáCác nhóm trình bầy (20’)

Giáo viên tổng hợp: Nhấn mạnh vào 2 vấn đề chính sau :-6 bước thực hiện QLRRTTDVCĐ

Liên hệ với Đề án 1002 của Chính phủ42Oxfarm, QĐ 1002 CP--1 bộ thẻ ghi sẵn

8 bước thực hiện

CBDRM

Giấy A0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG-QLRRTTDVCĐ

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×