Tải bản đầy đủ - 50 (trang)
C. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN

C. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ - 50trang

47trí thức có trình độ của tỉnh vào sự nghiệp GD&ĐT và chính sách thu hút

người tài.

1.2. Đối với Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc

- Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng tiêu chí tuyển dụng GV khoa

học, công khai, tuyển được sinh viên giỏi, có tâm huyết với nghề dạy học.

- Sở GD&ĐT phối hợp với các trường THPT thực hiện kiên quyết và

đồng bộ công tác luân chuyển, điều động GV giữa các trường THPT và ưu

tiên các trường mới mở, trường vùng khó khăn, nhằm tạo động lực phấn đấu

cho giáo viên và tạo ra mặt bằng chung về chất lượng đội ngũ.

- Trang bị đủ thiết bị dạy học tối thiểu và hiện đại cho các trường THPT,

giúp GV có điều kiện làm tốt nhiệm vụ đổi mới phương pháp giảng dạy.1.3. Đối với cán bộ quản lý trường THPT Quang Hà

- Cần quan tâm hơn nữa về công tác phát triển và nâng cao chất lượng

đội ngũ GV, coi công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản

của nhà trường

- Đặc biệt chú trọng phát hiện bồi dưỡng tài năng, khuyến khích và

động viên cán bộ giảng dạy trong việc học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ.

- Có qui chế nội bộ nhằm động viên thu hút những GV giỏi, những GV

có trình độ để họ cống hiến hết khả năng vào công tác chuyên môn.

2. Kết luận

Đội ngũ GV trong trường THPT đóng vai trò quyết định trong việc đảm

bảo chất lượng và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần vào

thành công của đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT. Hiện nay, Đảng và

Nhà nước cùng ngành giáo dục và các địa phương đã và đang tập trung các

nguồn lực, trong đó đội ngũ GV là nguồn nhân lực quan trọng trực tiếp quyết48định sự thành công đổi mới giáo dục. Trong bối cảnh hiện nay, để nâng cao

chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện thành công mục tiêu đổi mới căn

bản và toàn diện GD&ĐT thì việc xây dựng và phát triển đội ngũ GV là tất

yếu và là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục.

Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi đổi mới, phát

triển giáo dục để tri thức hóa toàn dân, đào tạo nhân lực, nhân tài chuẩn bị

chuyển về chất của lực lượng lao động từ lao động cơ bắp và cơ khí là chủ

yếu sang lao động trí tuệ, sáng tạo, nâng cao năng lực làm chủ của con người

với tự nhiên, xã hội và bản thân. Do đó phải chăm lo xây dựng đội ngũ giáo

viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng và tăng cường về chất lượng,

tiến kịp trình độ của khu vực và từng bước đạt tới tầm quốc tế. Ðội ngũ thầy,

cô giáo phải là những người có thực học, yêu nghề, phương pháp giảng dạy

tiên tiến mới có thể đáp ứng yêu cầu đào tạo lao động có trình độ và làm việc

bằng kỹ thuật, trí tuệ khi nền kinh tế phát triển và mở cửa thị trường, tham gia

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng toàn

diện, sâu hơn. Thực tiễn xây dựng đất nước và hội nhập, phát triển kinh tế tri

thức hiện nay đặt ra với sự nghiệp giáo dục nhiều vấn đề cần phải đổi mới

một cách cơ bản, theo đó những người làm nghề giáo, nhất là từ bậc trung học

phổ thông trở lên cần nâng cao tinh thần sáng tạo, tự học, tự đào tạo để bồi

bổ, nâng cao trình độ sư phạm, kiến thức và thông qua việc dạy học truyền

thụ cho học sinh, sinh viên ý thức vươn lên, tinh thần tự học, lòng khát khao

tri thức mà rèn luyện, trưởng thành, nghĩa là người thầy phải làm được vai trò

gợi mở cho học sinh, sinh viên tinh thần sáng tạo, khám phá những cái mới

trên nền tảng kiến thức cơ bản, phong phú của nhân loại.49TÀI LIỆU THAM KHẢO1Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày

04/11/2013, “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị2trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Bộ giáo dục và đào tạo (2008), Chiến lược phát triển giáo dục Việt3Nam 2009-2020, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.

Bộ giáo dục và đào tạo (2011), Điều lệ trường trung học phổ thông

(ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày407/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội.

Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.5Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện hội nghị lần thứ 2 Ban

6chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Học viện Quản lí giáo dục Việt Nam (2006), “Đổi mới quản lí giáo

dục: thành tựu, thách thức và các giải pháp”, Kỷ yếu hội thảo khoa7học, Hà Nội.

Học viện Quản lí giáo dục Việt Nam (2007), Tài liệu bồi dưỡng cán

bộ quản lí, công chức nhà nước ngành giáo dục và đào tạo - Phần I,8Hà Nội.

Đặng Thành Hưng (2010), “Bản chất của quản lí giáo dục”, Tạp chí

Khoa học giáo dục, số 60 tháng 9/2010, Hà Nội.9

10Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Hoàng Phê, Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị

Thuỷ, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hoà (2009), Từ điển Tiếng11Việt, NXB Đà Nẵng.

Quốc hội, Luật Giáo dục (2009), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.12

13Luật giáo dục (2010), Nxb Dân trí, Hà Nội.

Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của UBND tỉnh Vĩnh.Phúc về việc phê duyệt qui hoạch phát triển giáo dục đào tạo Vĩnh50Phúc đến năm 2020, tầm nhìn 2030.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(50 tr)

×