Tải bản đầy đủ - 50 (trang)
Bên cạnh đó ý thức tự bồi dưỡng, tự nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận của một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế, bất cập, thiếu tình chưa động và tích cực. Giáo viên chưa chủ động nghiên cứu, tìm tòi áp dụng phương pháp dạy học mới vào hoạt động dạy họ

Bên cạnh đó ý thức tự bồi dưỡng, tự nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận của một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế, bất cập, thiếu tình chưa động và tích cực. Giáo viên chưa chủ động nghiên cứu, tìm tòi áp dụng phương pháp dạy học mới vào hoạt động dạy họ

Tải bản đầy đủ - 50trang

37

Cơ cấu giáo viên trong các môn học còn chưa cân đối, còn tình trạng

môn thừa môn thiếu (Giáo viên giảng dạy các môn chuyên ngành nội khoa

thừa, còn thiếu trong chuyên ngành Răng hàm mặt, da liễu, xét nghiệm, chẩn

đoán hình ảnh…). Đây là bất cập trong tổ chức sắp xếp, điều hành đội ngũ

giáo viên, điều hành về công việc, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng, hiệu

quả hoạt động giáo dục của nhà trường.

2.2.3.2. Nguyên nhân của hạn chế

Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy tuy đã được

quan tâm, nhưng vẫn còn hạn chế. Việc quy hoạch vẫn chú trọng nhiều đến

“quy hoạch chức danh lãnh đạo” còn quy hoạch đội ngũ giáo viên mới dừng

lại ở chủ trương chung, chưa có biện pháp, giải pháp cụ thể, chi tiết.

Chưa có chính sách phù hợp để khuyến khích, động viên cán bộ, giáo

viên và nhân viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ

chuyên môn, nghiệp vụ;

Cán bộ, giáo viên chưa chủ động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ

chuyên môn, nghiệp vụ;

Hầu hết giáo viên giảng dạy xuất thân không phải là người được đào

tạo nghiệp vụ sư phạm bài bản, chỉ học nghiệp vụ sư phạm trong một thời

gian rất ngắn để lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

2.3. Nội dung cụ thể cần xây dựng

Thứ nhất, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương,

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết Đại hội Đảng,

Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp... Đẩy mạnh các hoạt

động giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống, chuẩn mực người cán

bộ, viên chức đến cán bộ, giáo viên trong Nhà trường. Xây dựng kế hoạch đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên phải căn cứ trên thực tiễn của nhà trường.3738

Thứ hai, Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, cập nhật thường xuyên cho đội

ngũ cán bộ, giáo viên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị;

thành thạo kỹ năng trong công tác quản lý, chuẩn nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng

yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ ba, Đẩy mạnh các hình thức nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

giáo viên. Đặc biệt là nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên của

nhà trường.

Thứ tư, Có chính sách thu hút phù hợp để khuyến khích, động viên cán

bộ, giáo viên và nhân viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình

độ chuyên môn, nghiệp vụ;

Thứ năm, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để phục vụ

cho công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường

giai đoạn 2017 - 2020. Tạo điều kiện về thời gian, kinh phí đào tạo từ nay đến

2020, phấn đấu có 50% cán bộ giáo viên có trình độ thạc sỹ đúng với các

chuyên ngành còn thiếu hoàn thành lộ trình nâng cấp trường trung cấp lên

trường cao đẳng y tế Hà Giang.

2.4. Các giải pháp thực hiện đề án

2.4.1.Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, quy hoạch, kế hoạch

tuyển dụng, sử dụng, đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ, giáo viên

- Để đội ngũ cán bộ, giáo viên hoạt động có hiệu quả thì yêu cầu về

công tác xây dựng, quy hoạch kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, đào tạo nâng

cao chất lượng cán bộ, giáo viên là vô cùng quan trọng. Xác định rõ mục tiêu

đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ theo từng giai đoạn: Xây

dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường đủ về số lượng, đồng bộ về cơ

cấu, đặc biệt chú ý bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, lương tâm

nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng

cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện

3839

đại hoá đất nước nói chung và quyết tâm góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang

phát triển, hiện đại.

- Xây dựng, quy hoạch kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, đào tạo nâng cao

chất lượng cán bộ, giáo viên phải mang tính chiến lược, dài hạn, cụ thể và sát

với thực tiễn của Nhà trường, của tỉnh phù hợp với chủ trương, đường lối

chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời xây dựng qui trình bồi dưỡng

và thực hiện cơ chế sàng lọc cán bộ, giáo viên theo đúng quy định.

- Tuyển dụng cán bộ, giáo viên của Nhà trường phải xuất phát từ nhu

cầu thực tế của nhà Trường. Tuyển dụng cán bộ, giáo viên phải đảm bảo

"chuẩn" do cấp có thẩm quyền ban hành; phải dựa trên nguyên tắc công khai,

dân chủ và thu thập đầy đủ các thông tin, nhằm trọng dụng người có tài, có

đức, có năng lực quản lí thực sự. Quy hoạch và xây dựng kế hoạch tuyển

dụng cho các vị trí việc làm đúng tiêu chuẩn, bố trí, sử dụng đúng chỗ, đúng

năng lực, sở trường sẽ phát huy được năng lực và phẩm chất của người cán

bộ, giáo viên.

- Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh hàng năm, từ đó tính toán nhằm tạo

niềm tin, ổn định tư tưởng, phát huy hết khả năng làm việc được nhu cầu và

định mức số lượng giáo viên phù hợp, vào sự phát triển ở các khối ngành

trọng điểm để bổ sung lượng giáo viên

- Công tác quy hoạch cán bộ quản lý phải làm thường xuyên hàng năm

để có kế hoạch đưa vào quy hoạch những cán bộ, giáo viên tiêu biểu xuất sắc,

đồng thời đưa những cán bộ, giáo viên chưa có sự phấn đấu, rèn luyện ra khỏi

danh sách quy hoạch.

- Quy hoạch, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ, giáo viên gắn với đề án vị trí việc làm, với từng chuyên ngành, môn học

của từng Phòng, Khoa chuyên môn.3940

- Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cụ thể

theo từng giai đoạn:

* Bồi dưỡng dài hạn:

Đối với cán bộ, giáo viên tham gia học Đại Học, Sau Đại học, Cao cấp

chính trị... trường sẽ phân công, phân nhiệm hợp lý để tạo điều kiện cho cán

bộ, giáo viên đó tham gia học nâng chuẩn, không bố trí những công việc kiêm

nhiệm nhiều, để khỏi chồng chéo thời gian học, đối với nhân viên Y tế, Kế

toán học nâng chuẩn nhà trường tạo điều kiện về thời gian và bản thân nhân

viên đó cố gắng nổ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao:

* Bồi dưỡng ngắn hạn:

Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng

ngắn ngày về chuyên môn cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ

- Tham gia các lớp bồi dưỡng khi do các cơ quan quản lý, các trung

tâm... tổ chức, nhà trường sẽ sắp xếp thời gian tạo điều kiện cho đội ngũ cán

bộ, giáo viên tham gia .

2.4.2. Công tác đào tạo gắn với việc sử dụng cán bộ, giáo viên sau đào

tạo đúng chuyên môn

- Đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức: trong nước, nước ngoài, tập

huấn, hội thảo, tập trung, tại chức, ...

- Lựa chọn lĩnh vực ưu tiên: đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Răng hàm

mặt, Điều dưỡng, Mắt, da liễu, Chẩn đoán hình ảnh..

- Lập quy hoạch đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng sau đào tạo, theo

yêu cầu của chuyên môn nghiệp vụ, quản lý.

- Mở rộng diện được đào tạo, bồi dưỡng không chỉ với viên chức nhà

nước mà cả lao động hợp đồng không trong chỉ tiêu biên chế tại đơn vị4041

- Quản lý số cán bộ, giáo viên đã được đào tạo theo đúng chuyên

ngành: Cam kết với trường sau học về công tác ít nhất 5 năm nếu không phải

đền bù kinh phí đào tạo.

- Bố trí sử dụng cán bộ, giáo viên được đào tạo hợp lý nhằm nâng cao

tính năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân và đúng vị trí việc làm.

- Bố trí, giải quyết thực hiện chính sách đối với tất cả các cán bộ, giáo

viên, đảm bảo đúng theo quy định của nhà nước như: chính sách thu hút, hỗ

trợ của tỉnh đối với tiến sĩ, thạc sĩ sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo.

2.4.3. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Mở nhiều loại hình đào tạo, liên kết với các cơ sở đào tạo của Nhà

nước và tư nhân để đào tạo cán bộ, giáo viên.

- Huy động vốn, nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài

nước đối với đào tạo cán bộ: học bổng du học trong và ngoài nước, tài trợ về

tài chính.

- Sự đóng góp của gia đình, người đi học...

- Trong thời gian đi học ngoài tiền lương nhà trường cần hỗ trợ thêm về

kinh phí cho những cán bộ, giáo viên theo học các lớp như: học phí, kinh phí

mua tài liệu… để nâng cao trình độ.

2.4.4. Về chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo

- Tiếp tục ưu tiên hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý xin cấp đất mở

rộng trường; đồng thời chuẩn bị các nguồn tài chính để từng bước thực hiện

đề án.

- Giữ nguyên hiện trạng cơ sở tại phường Minh Khai làm cơ sở I.

- Sớm bàn giao trung tâm Giáo dục thường xuyên làm cơ sở II.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy và nghiên

cứu khoa học; nâng cao tần suất sử dụng máy vi tính; nâng cao kỹ năng sử

4142

dụng công nghệ thông tin để sử dụng có hiệu quả hệ thống máy tính trong làm

việc, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

- Tiếp tục tăng cường đầu tư mua sắm tài liệu, sách báo, trang thiết bị

hiện đại cho thư viện;xây dựng mở rộng phòng thư viện và trang bị đầy đủ

các đầu sách, cơ sở dữ liệu tài liệu của thư viện để có thể đưa lên mạng phục

vụ bạn đọc.

3. Tổ chức thực hiện đề án

3.1. Phân công trách nhiệm thực hiện đề án

Chủ trì đề án: Ban giám hiệu Trường Trung cấp y tế Hà Giang

Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án đánh giá thực

trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên của Nhà

trường. Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Hiệu trưởng; Trưởng phòng Tổ chức

Hành chính quản trị là Phó Trưởng Ban thường trực, các đồng chí trưởng, phó

các phòng, tổ bộ môn chuyên môn, Bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí

Minh là Ủy viên tham gia Ban chỉ đạo.

Trách nhiệm của các tổ chuyên môn, đoàn thể:

- Các phòng, tổ bộ môn chuyên môn, đoàn thể

- Phòng tổ chức hành chính quản trị: Có trách nhiệm cân đối ngân sách,

đảm bảo các nguồn chi thường xuyên, kinh phí đào tạo hàng năm cho các

hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên của nhà trường; tham mưu cho

Ban giám hiệu cần sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự đảm bảo đúng người,

đúng vị trí việc làm; Hàng năm ra quyết định cử cán bộ quản lý và giáo viên

đi đào tạo bậc sau đại học với các chuyên ngành còn thiếu phù hợp với nhu

cầu thực tiễn của nhà trường và có chế độ chính sách thu hút kịp thời đối với

những trường hợp đã hoàn thành chương trình học;

- Phòng Đào tạo đề xuất cơ chế, phối hợp với các cơ sở đào tạo trong

nước và nước ngoài huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước cho công

4243

tác đào tạo. Phối hợp với các phòng chuyên môn, phòng Tổ chức cán bộ cử

cán bộ giáo viên đi tham gia đào tạo đúng chuyên ngành và nhiệm vụ được

giao. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban giám hiệu để điều chỉnh kíp thời

nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Các phòng, tổ bộ môn chuyên môn phối hợp với phòng Đào tạo, Phòng

Khảo thí và Quản lý chất lượng thường xuyên xây dựng kế hoach thăm lớp

giự giờ, đánh giá giờ giảng của từng giáo viên, đề xuất cử cán bộ giáo viên

của khoa tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc

Hiệp hội các trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tổ chức hàng năm.

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thường xuyên phối hợp với tổ

chức Công đoàn, Hội chữ thập đỏ trong trường và các đoàn bạn ngoài trường

tổ chức các chương trình giao lưu, tư vấn, giới thiệu việc làm và học tập nghị

quyết của Đảng, tiếp tục tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ đổi mới để thực hiện công

tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực của trường đúng theo định hướng.

3.2. Tiến độ thực hiện đề án

Đề án được thực hiện trong thời gian 4 năm, tiến độ được xây dựng thực

hiên theo năm ngân sách. Cụ thể được như sau:

3.2.1 Năm 2017

- Hoàn thành việc xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện

đề án, phân công cán bộ phụ trách, quán triệt trong đơn vị.

- Tổ chức quán triệt, triển khai Đề án tới toàn thể cán bộ, giáo viên và

nhân viên trong Nhà trường

- Hoàn thành 10% chuẩn hóa trình độ chuyên môn, lý luận.

3.2.2 Năm 2018

- Triển khai thực hiện đề án (theo kế hoạch), tổ chức Hội nghị sơ kết và

triển khai nhiệm vụ phương hướng hàng năm gắn với việc đánh giá sơ kết

hoạt động của đề án.

43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bên cạnh đó ý thức tự bồi dưỡng, tự nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận của một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế, bất cập, thiếu tình chưa động và tích cực. Giáo viên chưa chủ động nghiên cứu, tìm tòi áp dụng phương pháp dạy học mới vào hoạt động dạy họ

Tải bản đầy đủ ngay(50 tr)

×