Tải bản đầy đủ - 68 (trang)
Yao, Zhangyu, Gong, Shubo, Guan, Teng, Li, Yunman, Wu, Xiaoming, Sun, Hongbin (2009), “Synthesis of Ranolazin Metabolites and Their Anti-myocardial Ischemia Activities”, Chemical and Pharmaceutical Bulletin,  57(11), 1218-1222.

Yao, Zhangyu, Gong, Shubo, Guan, Teng, Li, Yunman, Wu, Xiaoming, Sun, Hongbin (2009), “Synthesis of Ranolazin Metabolites and Their Anti-myocardial Ischemia Activities”, Chemical and Pharmaceutical Bulletin,  57(11), 1218-1222.

Tải bản đầy đủ - 68trang

PHỤ LỤChụ lục 4.1 Phổ IR của 1-2(methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropan (RO-1)hụ lục 4.2 Phổ 1H-NMR của 1-(2-methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropan (RO-1)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yao, Zhangyu, Gong, Shubo, Guan, Teng, Li, Yunman, Wu, Xiaoming, Sun, Hongbin (2009), “Synthesis of Ranolazin Metabolites and Their Anti-myocardial Ischemia Activities”, Chemical and Pharmaceutical Bulletin,  57(11), 1218-1222.

Tải bản đầy đủ ngay(68 tr)

×