Tải bản đầy đủ - 68 (trang)
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ - 68trang

Khóa luận tốt nghiệp 2014Kết quả và bàn luận1.6.1.2. Nhiệt độ nóng chảy

Nhiệt độ nóng chảy: 36,5 oC

1.6.1.3. Sắc kí lớp mỏngHình 4.1.1.1.1.1.1 Sắc ký đồ của guaiacol và sản phẩm trung gian RO-1

Vết 1 (Rf1): guaiacol hòa tan trong diethyl ether

Vết 2 (Rf2): chấm trùng nguyên liệu guaiacol và sản phẩm trung gian RO-1

Vết 3 (Rf3): phẩm trung gian RO-1 hòa tan trong diethyl ether

Bảng 4.1.1.1.2 Kết quả SKLM trên ba hệ dung môi khác nhau của guaiacol và RO1

Hệ dung môi

100% DCM

n-hexan : aceton (10 : 1)

n-hexan : EtOAc (10:1)Rf1

0,72

0,50

0,521.6.1.4. Phổ IRBảng 4.1.1.1.3 Biện giải phổ IR của RO-1

35Rf3

0,47

0,38

0,30Khóa luận tốt nghiệp 2014Kết quả và bàn luậnSố sóng (cm-1)

3007

1593 và 1509

1258 và 1230

1125 và 1053Cường độ

trung bình

trung bình và mạnh

mạnh

mạnhNhóm chức

OCH3

C=C (nhân thơm)

C-O-C (ether)

C-O-C (epoxid)1.6.1.5. Kết quả phổ 1H-NMR (500 MHz, CDCl3)

Bảng 4.1.1.1.4 Biện giải phổ 1H-NMR của RO-1

Độ dịch chuyển

hóa học δ (ppm)

6,96-6,87

4,23

4,06-4,01

3,86

3,39-3,36

2,89-2,87

2,74-2,72Số proton

4

1

1Hình dạng

đỉnh

m

dd

m3

1

1

1s

m

m

mHằng số ghép

J (Hz)Vị trí proton

Nhân thơm8,0; 3,5

CH2 (alkyl)

OCH3

CH

CH2 (epoxid)4.1.1.2. Kết luận

Từ các kết quả phổ trên có thể kết luận sản phẩm RO-1 thu được là:4.2.32. Tối ưu hóa điều kiện phản ứng tổng hợp RO-1

Chúng tôi đã tiến hành theo quy trình tổng hợp RO-1 của F. Kluge trong dung môi

dioxan và nước (10:2), môi trường NaOH như thử nghiệm 1, cho hiệu suất 53%36[24].Khóa luận tốt nghiệp 2014Kết quả và bàn luậnTuy nhiên phản ứng vẫn còn nguyên liệu guaiacol và phải đun ở nhiệt độ hồi lưu

nên chúng tôi đã tiến hành tối ưu hóa điều kiện phản ứng như Bảng 4.1.1.2.1.

Bảng 4.1.1.2.1 Tối ưu hóa điều kiện phản ứng tổng hợp RO-1

Thử

nghiệm1

2

3

4

5

6Dung

môidioxan

và nước

(10:2)

nước

nước

nước

nước

nước1

(tỷ lệ

mol)2

(tỷ lệ

mol)NaO

H

(tỷ lệ

mol)Nhiệt

độ (oC)Thời

gian

(h)Phương

pháp tinh

chếHiệu

suất

(%)11,41,2hồi lưu3sắc ký cột531

1

1

1

11,4

1,6

1,4

1,6

1,61,2

1,2

1,5

1,5

1,550

50

50

50

phòng3

3

3

3

18sắc ký cột

sắc ký cột

sắc ký cột

sắc ký cột

sắc ký cột64

67

59

69

64Chúng tôi đã tiến hành tối ưu hóa quy trình tổng hợp RO-1 bằng cách thay dung

môi dioxan-nước (10 : 2) bằng dung môi nước và đun ở nhiệt độ 50 oC thì hiệu suất

được cải thiện đáng kể với 64% (thử nghiệm 2, Bảng 4.1.1.2.1). Chúng tôi cũng

tiến hành thử nghiệm thay đổi môi trường pH bằng cách thay NaOH bằng kiềm yếu

hơn như Na2CO3, K2CO3 thì phản ứng không xảy ra.

Chúng tôi tiến hành các thử nghiệm thay đổi tỷ lệ mol tham gia phản ứng của

guaiacol, epiclorohydrin và NaOH cho thấy khi tăng tỷ lệ mol của epiclorohydrin từ

1,4 lên 1,6 thì hiệu suất phản ứng tăng từ 64% lên 67% (thử nghiệm 2 và 3, Bảng

4.1.1.2.1), tuy nhiên phản ứng vẫn còn nguyên liệu guaiacol. Còn nếu tăng tỷ lệ mol

của NaOH từ 1,2 lên 1,5 thì hiệu suất phản ứng giảm từ 64% xuống 59% (thử

nghiệm 2 và 4, Bảng 4.1.1.2.1) và hết nguyên liệu guaiacol. Vì vậy chúng tôi tiến

hành thử nghiệm tăng tỷ lệ mol của epiclorohydrin từ 1,4 lên 1,6 và tăng tỷ lệ mol

của NaOH từ 1,2 lên 1,5 thì hiệu suất phản ứng tăng từ 64% lên 69%, đồng thời

guaiacol đã phản ứng hết (thử nghiệm 2 và 5, Bảng 4.1.1.2.1). Phản ứng được tiến

hành ở 50 oC chưa thực sự tối ưu nên chúng tôi tiến hành lại thử nghiệm 5 nhưng

phản ứng được đun ở nhiệt độ phòng, kết quả cho thấy thời gian phản ứng tăng từ 337Khóa luận tốt nghiệp 2014Kết quả và bàn luậngiờ lên 18 giờ, đồng thời hiệu suất phản ứng giảm từ 69% xuống 64% (thử nghiệm

5 và 6, Bảng 4.1.1.2.1).

Từ các kết quả trên chúng tôi kết luận phản ứng tổng hợp RO-1 sử dụng dung môi

là nước, tỷ lệ mol của guaiacol-epiclorohydrin-NaOH (1: 1,6 :1,5), ở nhiệt độ 50 oC

cho hiệu suất tổng hợp tốt nhất với 69%, thời gian phản ứng 3 giờ và guaiacol phản

ứng hết.4.2.33. Nhận xét

-Nhiệt độ: nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng và hiệu suất phản

ứng, nhiệt độ tối ưu của phản ứng là 50 oC. Khi tiến hành ở nhiệt độ hồi lưu,

phản ứng cho hiệu suất thấp hơn với 53% (thử nghiệm 1, Bảng 4.1.1.2.1). Ở

nhiệt độ phòng phản ứng xảy ra lâu hơn tới 18 giờ (thử nghiệm 6, Bảng

4.1.1.2.1), nguyên nhân có thể do nhiệt độ làm ảnh hưởng đến khả năng thế-ái nhân của dạng alkoxid trung gian.

Tỷ lệ mol: đóng vai trò quan trọng trong phản ứng, ở tỷ lệ mol tối ưu phản

ứng diễn ra hoàn toàn và ít tạp hơn. Phản ứng tối ưu ở tỷ lệ mol guaiacol--epiclorohydrin-NaOH (1: 1,6 :1,5) cho phản ứng hoàn toàn.

pH: môi trường kiềm đóng vai trò quan trọng vì hình thành dạng alkoxid

trung gian và phản ứng thế ái nhân với epiclorohydrin. Chúng tôi lựa chọn

KOH hoặc NaOH vì đây là môi trường kiềm mạnh dễ dàng tạo alkoxid, khi

thay đổi sang môi trường kiềm yếu như Na 2CO3 hay K2CO3 phản ứng không-xảy ra.

Dung môi: dung môi được lựa chọn dựa trên tiêu chí là an toàn, đơn giản, rẻ

tiền. Ở đây chúng tôi lựa chọn dung môi là nước vì rẻ tiền hơn cho hiệu suất

cao hơn với 64% (thử nghiệm 2, Bảng 4.1.1.2.1) so với sử dụng dung môi

dioxan-nước (10 : 2) cho hiệu suất thấp với 53% (thử nghiệm 1, Bảng

4.1.1.2.1).1.7. TỔNG HỢP 1-[3-(2-METHOXYPHENOXY)-2-HYDROXY

PROPYL]PIPERAZIN (RO-2)

4.2.34. Khảo sát điều kiện phản ứng tổng hợp RO-2

38Khóa luận tốt nghiệp 2014Kết quả và bàn luậnTừ sản phẩm trung gian RO-1 thu được, tiến hành phản ứng alkyl hóa piperazin để

tổng hợp 1-[3-(2-methoxyphenoxy)-2-hydroxypropyl]piperazin. Phương trình phản

ứng như sau:4.2.35. Tiến hành

Cho 0,69 g (8 mmol) piperazin vào bình cầu 100 ml, hòa tan piperazin bằng 10 ml

methanol trong 5-10 phút. Dung dịch sau khi hòa tan được làm lạnh xuống 0-5 oC.

Cho từ từ 0,36 g (2 mmol) 1-(2-methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropan vào bình cầu

đang được khuấy ở nhiệt độ 0-5 oC. Tiến hành phản ứng trong 12 giờ. Hỗn hợp phản

ứng được lọc qua áp suất giảm để loại bỏ tủa, phần dịch phản ứng được bay hơi

dung môi bằng máy cô quay áp suất giảm ở nhiệt độ 60 oC và áp suất 400 mmHg

thu được chất lỏng đặc sánh. Chất lỏng đặc sánh được pha loãng với 50 ml nước và

được lắc với DCM (10 ml x 5 lần), tách lấy phần hữu cơ bằng bình lắng gạn. Phần

dung dịch hữu cơ này được rửa lại với nước cất (20 ml x 2 lần), làm khan với

Na2SO4 và bay hơi dung môi bằng máy cô quay áp suất giảm ở nhiệt độ 50 oC và áp

suất 400 mmHg thu được chất lỏng đặc sánh. Chạy sắc ký cột silicagel 60 với dung

môi rửa giải là DCM-methanol (10 : 1).

Thu được 0,39 g sản phẩm RO-2, hiệu suất 82%.4.2.36. Kiểm nghiệm

1.7.1.1. Tính chất

Là chất lỏng màu vàng, tan trong methanol, ethanol tuyệt đối, DCM, cloroform.

1.7.1.2. Sắc kí lớp mỏng39Khóa luận tốt nghiệp 2014Kết quả và bàn luậnHình 4.1.1.2.1.1.1 Sắc ký đồ của RO-1 và sản phẩm trung gian RO-2

Vết 1 (Rf1): RO-1 hòa tan trong DCM

Vết 2 (Rf2): chấm trùng nguyên liệu RO-1 và sản phẩm trung gian RO-2

Vết 3 (Rf3): phẩm trung gian RO-2 hòa tan trong DCM

Bảng 4.1.1.2.2 Kết quả SKLM trên ba hệ dung môi khác nhau của RO-1 và RO-2

Hệ dung môi

DCM : methanol (20 : 1)

n-hexan : aceton (5 : 1)

cloroform : ethanol (20 : 1)Rf1

0,76

0,62

0,86Rf3

0,12

0,10

0,151.7.1.3. Kết quả phổ 1H-NMR (500 MHz, CDCl3)

Bảng 4.1.1.2.3 Biện giải phổ 1H-NMR của RO-2

Độ dịch chuyển

hóa học δ (ppm)

6,95-6,87

4,15-4,11

4,04-3,98

3,84Số proton

4

1

2

3Hình dạng

đỉnh

m

m

m

s

40Hằng số

J (Hz)Vị trí proton

nhân thơm

CH-OH

OCH2

OCH3Khóa luận tốt nghiệp 2014Kết quả và bàn luận2,93-2,874m2,60

2,53

2,472

2

2brs

d

brsCH2 và

piperazin

piperazin

piperazin

piperazin6,51.7.1.4. Kết luận

Từ các kết quả phổ trên có thể kết luận sản phẩm RO-2 thu được là:4.2.37. Tối ưu hóa điều kiện phản ứng tổng hợp RO-2

Để tối ưu hóa quy trình phản ứng chúng tôi đã thực hiện các thử nghiệm khác nhau

như trong bảng dưới đây:Bảng 4.1.1.2.4 Tối ưu hóa điều kiện phản ứng tổng hợp RO-2

Thử

nghiệmDung

môiRO-1

(tỷ lệ

mol)1

2

3

4

5

6

7methanol

methanol

methanol

methanol

methanol

methanol

methano

l1

1

1

1

1

1

13

Nhiệt Thời gian Phương pháp

(tỷ lệ độ (oC)

(h)

tinh chế

mol)

4

3

5

4

3

2

40-5

0-5

0-5

phòng

phòng

phòng

0-54112

18

11

1,5

2

2,5

12sắc ký cột

sắc ký cột

sắc ký cột

sắc ký cột

sắc ký cột

sắc ký cột

chiếtHiệu

suất

(%)

82

74

74

74

74

65

81Khóa luận tốt nghiệp 2014Kết quả và bàn luậnAalla cùng các cộng sự đã tiến hành tổng hợp RO-2 trong dung môi methanol với tỷ

lệ mol là 4 của piperazin, nhiệt độ 0-5 oC cho hiệu suất 59%[31]. Chúng tôi đã tiếnhành tổng hợp RO-2 theo Aalla cho kết quả tốt hơn với hiệu suất 82% (thử nghiệm

1, Bảng 4.1.1.2.4). Tuy nhiên thời gian phản ứng kéo dài 12 giờ và tỷ lệ mol của

piperazin chưa thực sự tối ưu, chúng tôi tiếp tục tiến hành thử nghiệm khác bằng

cách giảm tỷ lệ mol của piperazin xuống 3 thì thời gian phản ứng tăng từ 12 giờ lên

18 giờ và hiệu suất giảm từ 82% xuống 74% (thử nghiệm 1 và 2, Bảng 4.1.1.2.4),

còn nếu tăng tỷ lệ mol của piperazin lên 5 thì thời gian phản ứng giảm từ 12 giờ

xuống 11 giờ nhưng hiệu suất giảm từ 82% xuống 74% (thử nghiệm 1 và 3, Bảng

4.1.1.2.4)

Chúng tôi tiến hành thay đổi điều kiện nhiệt độ phản ứng, kết quả cho thấy ở nhiệt

độ cao hơn (nhiệt độ phòng) thời gian phản ứng giảm từ 12 giờ xuống 1,5 giờ

nhưng hiệu suất vẫn là 74% (thử nghiệm 1 và 4, Bảng 4.1.1.2.4). Tương tự như ở

các thử nhiệm 5 và 6 đều cho hiệu suất phản ứng giảm.

Các thử nghiệm nêu trên đều phải qua bước tinh chế bằng sắc ký cột silicagel 60 với

dung môi rửa giải là DCM-methanol (10 : 1). Vì sản phẩm RO-2 có nhóm amin bậc

2 nên có tính phân cực, khi chuyển sang tổng hợp với quy mô pilot sẽ gây tốn kém

silicagel và dung môi rửa giải. Bởi vậy chúng tôi đã tiến hành lại thử nghiệm 1 và

tinh chế sản phẩm bằng phương pháp chuyển hỗn hợp phản ứng về môi trường pH

acid, rửa với DCM để loại hoàn toàn tạp dimer, sau đó chuyển dung dịch chứa sản

phẩm về môi trường pH kiềm và chiết tách sản phẩm RO-2 bằng DCM (thử nghiệm

7, Bảng 4.1.1.2.4). Kết quả cho thấy sản phẩm đã loại bỏ hoàn toàn tạp dimer và

piperazin còn dư đồng thời hiệu suất của phản ứng vẫn cho kết quả rất tốt với 81%.

Phương pháp tinh chế cụ thể như sau:

Hỗn hợp sau phản ứng ở thử nghiệm 1 được lọc qua áp suất giảm để loại bỏ tủa,

phần dịch phản ứng được bay hơi dung môi bằng máy cô quay áp suất giảm ở nhiệt

độ 60 oC và áp suất 400 mmHg thu được chất lỏng đặc sánh. Chất lỏng này được

pha loãng với 100 ml nước cất. Dung dịch thu được được chuyển pH xuống 6,542Khóa luận tốt nghiệp 2014Kết quả và bàn luậnbằng dung dịch acid acetic băng và rửa lại với DCM (50 ml x 3 lần), tách bỏ phần

hữu cơ bằng bình lắng gạn. Phần dung dịch nước sau đó được chuyển pH lên 10,5

bằng dung dịch NaOH 2N, sau đó lắc với DCM (20 ml x 5 lần) và tách lấy phần

dịch hữu cơ bằng bình lắng gạn. Phần dung dịch hữu cơ này được rửa lại với nước

cất (20 ml x 2 lần), làm khan với Na 2SO4 và bay hơi dung môi bằng máy cô quay áp

suất giảm ở nhiệt độ 50 oC và áp suất 400 mmHg.

Từ các kết quả nêu trên chúng tôi kết luận phản ứng tổng hợp RO-2 sử dụng dung

môi methanol, tỷ lệ mol RO-1–piperazin (1 : 4), nhiệt độ 0-5 oC, sử dụng phương

pháp chiết để tinh chế sản phẩm cho kết quả tốt nhất với hiệu suất 81%, ít tạp nhất,

tránh tốn kém dung môi và silicagel trong quá trình tổng hợp nhất.4.2.38. Nhận xét

Phản ứng tổng hợp RO-2 phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên một số yếu tố

chính ảnh hưởng đến kết quả như sau:

-Nhiệt độ: nhiệt độ phản ứng ảnh hưởng đến thời gian phản ứng. Ở nhiệt độ

phòng cho thời gian phản ứng 1,5-3 giờ, ở nhiệt độ thấp hơn 0-5 oC phản ứng

kéo dài 12-18 giờ. Tuy nhiên qua khảo sát chúng tôi nhận thấy ở nhiệt độ cao

hiệu suất phản ứng thấp hơn rất nhiều so với nhiệt độ thấp, nguyên nhân có

thể do sự tạo thành tạp dimer nhiều hơn. Bởi vậy nhiệt độ tối ưu của phản-ứng là 0-5 oC là tốt nhất.

Tỷ lệ mol: tỷ lệ mol tối ưu làm phản ứng diễn ra nhanh hơn, ít tạp hơn và

hiệu suất cao hơn. Ở tỷ lệ mol 4 của piperazin cho thời gian phản ứng 12

tiếng, ít tạp dimer và hiệu suất cao hơn với 82% (thử nghiệm 1, Bảng

4.1.1.2.4) so với tỷ lệ mol 3 và 5 của piperazin với hiệu suất 74% (thử-nghiệm 2 và 3, Bảng 4.1.1.2.4).

Dung môi: dung môi khảo sát ở đây là methanol cho hiệu suất cao, rẻ tiền.1.8. TỔNG HỢP ETHYL 2-(4-(2-HYDROXY-3-(2METHOXYPHENOXY)PROPYL)PIPERAZIN-1-YL)ACETAT (RO-3)

4.2.39. Khảo sát điều kiện phản ứng tổng hợp RO-3

43Khóa luận tốt nghiệp 2014Kết quả và bàn luậnTừ sản phẩm trung gian RO-2 thu được, tiến hành phản ứng alkyl hóa với ethyl

cloroacetat để tổng hợp ethyl 2-(4-(2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl)piperazin-1-yl)acetat. Phương trình phản ứng như sau:4.2.40. Tiến hành

Cho 0,5 g (2 mmol) RO-2 vào bình cầu 50 ml, hòa tan RO-2 bằng 20 ml ethanol

trong 5-10 phút. Nhỏ từ từ 0,32 ml (3 mmol) ethyl choloroacetat vào bình cầu đang

được khuấy ở nhiệt độ phòng. Tiến hành đun hồi lưu hỗn hợp trong 3 giờ. Để nguội

đến nhiệt độ phòng, pha loãng hỗn hợp phản ứng với 20 ml nước và tiếp tục khuấy

trong 10 phút. Hỗn hợp phản ứng này được lắc với DCM (10 ml x 5 lần) và tách lấy

phần hữu cơ bằng bình lắng gạn. Phần dung dịch hữu cơ này được rửa lại với nước

cất (20 ml x 2 lần), làm khan với Na 2SO4 và bay hơi dung môi bằng máy cô quay áp

suất giảm ở nhiệt độ 50 oC và áp suất 400 mmHg thu được chất lỏng đặc sánh. Chạy

sắc ký cột Silicagel 60 với dung môi rửa giải là DCM-methanol (20 : 1). Thu được

0,33 g sản phẩm RO-3, hiệu suất 47%.4.2.41. Kiểm nghiệm

1.8.1.1. Tính chất

Là chất lỏng màu vàng nhạt, tan trong methanol, ethanol tuyệt đối, DCM,

clroroform.

1.8.1.2. Sắc kí lớp mỏng44Khóa luận tốt nghiệp 2014Kết quả và bàn luậnHình 4.1.1.2.4.1.1 Sắc ký đồ của RO-2 và sản phẩm trung gian RO-3

Vết 1 (Rf1): RO-2 hòa tan trong DCM.

Vết 2 (Rf2): chấm trùng nguyên liệu RO-2 và sản phẩm trung gian RO-3.

Vết 3 (Rf3): phẩm trung gian RO-3 hòa tan trong DCM

Bảng 4.1.1.2.5 Kết quả SKLM trên ba hệ dung môi khác nhau của RO-2 và RO-3

Hệ dung môi

DCM : methanol (10:1)

n-hexan : aceton (2:1)

n-hexan : EtOAc (2 : 1)Rf1

0,10

0,12

0,13Rf3

0,92

0,68

0,524.1.1.3. Phổ IR

Bảng 4.1.1.3.1 Biện giải phổ IR của RO-3

Đỉnh IR

3417

2938

2819

1744

1593 và 1505

1296 và 1254Cường độ

trung bình

mạnh

mạnh

mạnh

trung bình và mạnh

mạnh1.8.1.3. Phổ 1H-NMR (500 MHz, CDCl3)45Nhóm chức

O-H

C-H (OCH3)

C-H (CH3)

O-C=O (ester)

C=C (nhân thơm)

C-O-C (ether)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(68 tr)

×