Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
Chạy dao nhanh, không nội suy: G00

Chạy dao nhanh, không nội suy: G00

Tải bản đầy đủ - 26trang

2. Chạ gia công thẳng: G01P0Vi trí dao(Werkzeugposition)

Các tọa độ điểm đích (X, và Z) có thể lập trình hoặc theo kích

thước tuyệt đối hoặc theo kích thước tương đối .

G01 X... Z...

Tọa độ tuyệt đối X (G90) liên quan tới (tinh theo) đường kính.

Ví dụ cho G90:

N030

N040

N050

N060G00 X39 Z2

G01 X39 Z0

G90

G01 X48 Z-37Ví dụ cho G91:

N030

N040

N050

N060G00 X39 Z2

G01 X39 Z0

G91

G01 X4.5 Z-3733. Gia công cung tròn chạy cùng chiều kim đồng hồ: G02P0điểm tâmGia công một cung tròn chạy cùng chiều kim đồng hồ có thể được

lập trình với lệnh G02. Các tọa độ điểm đích X và Z được chỉ dẫn

tuyệt đối và các tọa độ tâm I và K tương đối so với điểm xuất

phát.

G02 X... Z... I... K...

X, Z Các tọa độ tuyệt đối của điểm đích

I, K Các tọa độ tâm cung tròn, tương đối so với điểm xuất

phát

Ví dụ:

N030 G00 X40 Z2

N040 G01 X40 Z0

N050 G02 X60 Z-29.94 I31.92 K-5.9844. Chạy gia công cung tròn chạy ngược chiều kim đồng: G03P0điểm

tâmGia công một cung tròn chạy ngược chiều kim đồng hồ có thể được

lập trình với lệnh G03. Các tọa độ điểm đích X và Z đư ợc chỉ dẫn

tuyệt đối và các tọa độ tâm I và K tương đối so với điểm xuất

phát.

G03 X... Z... I... K...

X, Z Các tọa độ điểm đích tuyệt đối

I, K Các tọa độ tâm cung tròn, tương đối so với điểm xuất

phát

Ví dụ:

N030 G00 X40 Z2

N040 G01 X40 Z0

N050 G03 X60 Z-29.94 I-20.95 K-23.6455. Thời gian dừng: G04

Thời gian dừng có thể được lập trình với hỗ trợ của lệnh G04. Thời

gian dừng phải được lập trình riêng trong một câu lệnh NC.

G04 X...

X

Thời gian dừng bằng giây6. Dừng chính xác: G09

X... Z... G09

Các chương trình gia công NC được gia công bù liên tục như thông

thường để tránh ngưng chuyển động chạy dao. Điều này cần thực

hiện để vát tròn các cạnh ở tại các góc. Các cung này trở nên

lớn hơn khi vận tốc cắt càng lớn. Nếu cần hình thành các góc có

cạnh nhuyễn, thì trong câu lệnh NC tương ứng phải lập trình dừng

chính xác G09. Lượng chạy dao vì vậy được giảm thiểu tới không ở

gần đích trước khi chuyển động tiếp theo được thực hiện.67. Đổi đơn vò đo: Inch/Milimet: G20/G21

Đơn vò đo Inch hoặc Milimet được chuyển tương ứng cho nhau bằng các

lệnh G20 hoặc G21.

G20 (Inch)

G21 (Milimet)

Tất cả các dữ kiện về tọa độ sẽ thay đổi sang hệ Inch hoặc

Milimet ngay sau khi lập trình với các lệnh này. Ngoài ra các đơn vò

dữ liệu công nghệ cũng tự thay đổi.

G20: Lượng chạy dao bằng Inch/vòng

Tốc độ cắt bằng Foot/phút

G21: Lượng chạy dao bằng mm/vòng

Tốc độ cắt bằng Mét/phút

Các lệnh G20 và G21 phải đứng độc lập trong một câu lệnh NC.

Chúng có tác dụng mãi tới khi một đơn vò khác được thay thế. Kết

thúc chương trình NC (M30) hệ điều khiển tự động trở về đơn vò đo

đã được đònh dạng.78. Gọi chương trình con: G22

Chương trình con được gọi với lệnh G22 dưới tên chương trình U....

[/...] G22 U... (O... Q... S...)

OLà số thứ tự câu lệnh bắt đầu của chương trình con, từ đây

chương trình con được thực hiện.

Q

Là số thứ tự câu lệnh kết thúc, chương trình con sẽ thực hiện

tới đây.

S

Là số lần lập lại.

/

Bề mặt tạm ngưng, những câu lệnh NC bò ngưng khi thực hiện

chương trình con.

Trở lại chương trình chính với lệnh M99, chương trình con thường được

sử dụng khi lập lại một phần chương trình – Ít nhất là một biên

dạng, mà biên dạng này trước tiên phải được gia công thô rồi

tiếp đến gia công tinh – Biên dạng này cần được lập trình không

nhiều lần. Biên dạng được lập trình một lần trong một chương trình

con có thể được gọi nhiều lần với lệnh G22 U... trong chương trình

chính.

%123

N010 G90 F10 S300 T0404 M04 Kích hoạt kích thước tuyệt đối, công

nghệ

N020 G54 Z124

Dòch chuyển điểm 0 tuyệt đối

N030 G00 X100 Z5

Chạy nhanh tới điểm xuất phát chu

trình

N040 G57 X0.5 Z1

Lượng dư gia công tinh

N050 G83 X30 Z5 I5

Chu trình gia công thô

N060 G36

Giới hạn lượng chạy

+--<-N070 G22 U000123

Gọi chương trình con

| +->N080 G80

Gọi chu trình

| | N090 G00 X30 Z5 T0505

Đổi dụng cụ và chạy tới điểm vào

biên dạng

+-|<-N100 G22 U000123

| +->N110 G00 Z100 M05

| | N120 M30

+-|--->U 000123

| N010 G71 X30 Z-40 R6

| N020 G71 X60 A90 R-5

| N030 G71 X60 Z-80 R10

| N040 G71 X100 A135

+--<-N050 M99Gia công tinh

Chạy thoát khỏi vùng gia công

Kết thúc chương trình

Tên chương trình con

Biên dạng, ngược lại

Thực hiện cắt

Kết thúc chương trình89. Lập lại phần chương trình: G23

Một phần chương trình NC có thể được lập lại với lệnh G23.

G23 O... Q... (S...)

O

Q

lại

SLà số thứ tự câu lệnh bắt đầu phần chương trình được lập lại

Là số thứ tự câu lệnh kết thúc phần chương trình được lập

Số lần lập lại được thực hiệnO và Q phải được lập trình. Lập trình S được lựa chọn. Nếu không

lập trình S, thì phần chương trình lập lại một lần. G23 không được

phép lập trình trong một chương trình con.10. Lệnh nhảy không điều kiện: G24

Lệnh G24 ra lệnh cho hệ điều khiển biết việc gia công của chương

trình chính tiếp tục ở câu lệnh NC đã được lập trình ở vò trí O.

G24 O...

OĐòa chỉ củạ câu lệnh nhảy tới:Số thứ tự câu lệnh của chương trình chính mà việc gia công cần

diễn ra tiếp tục.

Lệnh G24 không được phép lập trình trong một chương trình con.911. Chạy tới điểm tham chiếu: G25

Với lệnh G25 máy CNC chạy nhanh tới điểm tham chiếu. Khi gọi lệnh

G25 có thể đònh nghóa các dữ kiện sẽ diễn ra theo dạng và cách

thức nào và với hệ thống chuẩn nào. Được bổ xung thêm các đòa

chỉ O và Q để lựa chọn phục vụ chức năng này.

G25 [F...] [S...] [M...] [O...] [Q...]

F

S

MLượng chạy dao

Số vòng quay trục chính

Các chức năng máy (Đồng thời tối đa là 3 lệnh)Các đòa chỉ O và Q có thể được lập trình với nhiều giá trò khác

nhau trong lệnh NC đa chức năng G25. Nếu các đòa chỉ O và Q

không được lập trình, thì điểm chuẩn Revolver sẽ chạy nhanh tới

điểm tham chiếu theo các trục X và Z (Theo đường trực tiếp). Hãy

chú ý vò trí tức thời của dụng cụ khi lập trình với lệnh G25 để

tránh cho đầu Revolver có thể chạy không có va chạm.

O0Chạy tới điểm tham chiếu

X và Z (Tiêu chuẩn)

O1

Chạy tới điểm tham chiếu

thay đổ)

O2

Chạy tới điểm tham chiếu

thay đổ)

O3

Chạy tới điểm tham chiếu

tới tọa độ Z

O4

Chạy tới điểm tham chiếu

tới tọa độ X

Q0

Chạy tới điểm tham chiếu

Q1với nội suy đường của các tọa độ

chỉ với tọa độ X (Z Tôn tại không

chỉ với tọa độ Z (X Tôn tại không

trước tiên với tọa độ X và sau đó

trước tiên với tọa độ Z và sau đó

với điểm chuẩn của ổ dụng cụChạy tới điểm tham chiếu với điểm chuẩn của gá dụng cụĐể lập trình G25 thì dữ kiện tọa độ không cần thiết vì vò trí của

điểm tham chiếu trong cấu hình máy đã được xác đònh và do vậy

hệ điều khiển đã nhận biết được. Điều chỉnh này trong cấu hình

máy CNC được tiếp nhận trong mô phỏng CNC của MTS.1012. Chạy về điểm thay daọ: G26

Điểm thay dao của máy CNC được chạy nhanh với lệnh G26. Khi gọi

lệnh G26 có thể đònh nghóa các dữ kiện sẽ diễn ra theo dạng và

cách thức nào và với hệ thống chuẩn nào. Được bổ xung thêm

các đòa chỉ O và Q để lựa chọn phục vụ chức năng này.

G26 [F...] [S...] [M...] [O...] [Q...]

F

S

MLượng chạy dao

Số vòng quay trục chính

Các chức năng máy (Đồng thời tối đa là 3 lệnh)Các đòa chỉ O và Q có thể được lập trình với nhiều giá trò khác

nhau trong lệnh NC đa chức năng G26. Nếu các đòa chỉ O và Q

không được lập trình, thì điểm chuẩn Revolver sẽ chạy nhanh tới

điểm thay dụng cụ theo các trục X và Z (Theo đường trực tiếp). Hãy

chú ý vò trí tức thời của dụng cụ khi lập trình với lệnh G26 để

tránh cho đầu Revolver có thể chạy không có va chạm.

O0

Chạy tới điểm

và Z (Tiêu chuẩn)

O1

Chạy tới điểm

đổ)

O2

Chạy tới điểm

đổ)

O3

Chạy tới điểm

tọa độ Z

O4

Chạy tới điểm

tọa độ X

Q0

Chạy tới điểm

Q1

Chạy tới điểmthay dao với nội suy đường của các tọa độ X

thay dao chỉ với tọa độ X (Z Tôn tại không thay

thay dao chỉ với tọa độ Z (X Tôn tại không thay

thay dao trước tiên với tọa độ X và sau đó tới

thay dao trước tiên với tọa độ Z và sau đó tới

thay dao với điểm chuẩn của ổ dụng cụ

thay dao với điểm chuẩn của gá dụng cụĐể lập trình G26 thì dữ kiện tọa độ không cần thiết vì vò trí của

điểm thay dao trong cấu hình máy đã được xác đònh và do vậy hệ

điều khiển đã nhận biết được. Điều chỉnh này trong cấu hình máy

CNC được tiếp nhận trong mô phỏng CNC của MTS.1113. Chạy tham chiếu của trục đối xứng tới điểm tham

chiếu của trục đối xứng: G27

Chuyển kẹp chi tiết/Trục đối xứng

G27

Lệnh G27 tác động, điểm “0“ của trục đối xứng được chạy tới

điểm tham chiếu của trục đối xứng đã được cài đặt. Điểm tham

chiếu của trục đối xứng nằm ở bờ ngoài phải phạm vi chạy của

trục đối xứng trong không gian máy.14. Gia công trên trục đối xứng: G28

Với sự hỗ trợ của lệnh G28 hệ điều khiển CNC cho biết sự gia công

diễn ra tiếp theo trên trục đối xứng. Ở đây lệnh G28 kích hoạt hệ

tọa độ của trục đối xứng.G28 [O...] [Z...]

Nếu G28 được lập trình không có một đòa chỉ, thì điểm chuẩn trục

đối xứng được tiếp nhận như điểm ”0” mới của hệ tọa độ.

O50 nhận điểm chuẩn trục đối xứng như là điểm ”0” mới của hệ

tọa độ (Tiêu chuẩn)

O51 nhận điểm ”0” cho tới hiện tại của chi tiết như là điểm ”0”

mới của chi tiết trên trục chính như là điểm ”0” mới của hệ

tọa độ của chi tiết trên trục đối xứng

O51 Z... nhận điểm ”0” cho tới hiện tại của chi tiết như là điểm ”0”

của hệ tọa độ và

tiếp đến dòch chuyển tương đối với trò số Z liên quan tớiSự phản chiếu (Đối xứng) qua trục Z

Đònh hướng của trục Z cho việc gia công trên trục đối xứng

được điều khiển bởi một biến số cấu hình. G28 phản chiếu tùy

theo sự cài đặt biến số hoặc giữ nguyên sự đònh hướng của nó.

Do vậy vò trí điểm ”0” không tùy thuộc liệu sự phản chiếu qua trục

Z được tiếp nhận trước hay không.Dòch chuyển điểm ”0”

Dòch chuyển điểm ”0” tuyệt đối và tương đối được lập trình

theo G28, liên quan tới điểm ”0” mới đã được lựa chọn trong G28Lệnh chuyển mạch cho trục đối xứng trong tình trạng gia công

với G28

M03 Hướng quay trục đối xứng theo chiều phải (Chiều kim đồng hồ)

M04 Hướng quay trục đối xứng theo chiều trái (Ngược chiều kim

đồng hồ)

M05 Ngưng trục đối xứng

M07 Mở dung dòch trơn nguội 1

M08 Mở dung dòch trơn nguội 2

M09 Tắt dung dòch trơn nguội

M10 Chấu kẹp vào trong (Khi trục đối xứng đứng)

M11 Chấu kẹp ra ngoài

(Khi trục đối xứng đứng)

M15 Chấu kẹp vào trong (Khi trục đối xứng xoay)

M16 Chấu kẹp ra ngoài

(Khi trục đối xứng xoay)1215. Đònh vò trí ụ động: G28

Ụ động có thể được di chuyển trong một chương trình NC với lệnh

G28:

Cua pháp: G28 Z...

Z

Tọa độ Z của điểm đích (Tuyệt đối)

Lệnh G28 phải đứng riêng trong một câu lệnh NC.16. Gia công trên trục chính: G29

Cú pháp: G29Trong tình trạng gia công G29 tất cả các lệnh lập trình liên quan

tới chi tiết được kẹp trên trục chính

Trường hợp khởi động mô phỏng CNC thì G29 kích hoạt theo tiêu

chuẩn

Hệ tọa độ, sử dụng và lập trình từng bước gia công diễn ra theo

dạng và cách thức quen thuộc.

Trong tình trạng gia công G29 tất cả các lệnh G và chu trình được

quyền gia công tiện đối xứng xoay tròn.

Nếu hệ điều khiển CNC cho quyền (lựa chọn) dụng cụ linh hoạt

cắt, thì gia công phay chi tiết cũng được thực hiện trên trục chính.

Nếu việc chuyển kẹp chi tiết (G30) hoặc theo gia công trên trục

đối xứng cần được chuyển mạch trả lại trên trục chính, thì G29

chỉ phải được lập trình trong chương trình NCLệnh chuyển mạch cho trục chính trong tình trạng gia công với

G29

M03 Hướng trục chính quay theo chiều phải (Chiều kim đồng hồ)

M04 Hướng trục chính quay theo chiều chiều trái (Ngược chiều kim

đồng hồ)

M05 Ngưng trục chính

M07 Mở dung dòch trơn nguội 1

M08 Mở dung dòch trơn nguội 2

M09 Tắt dung dòch trơn nguội

M10 Chấu kẹp thuận

(Khi trục chính đứng)

M11 Chấu kẹp nghòch

(Khi trục chính đứng)

M15 Chấu kẹp thuận

(Khi trục chính xoay)

M16 Chấu kẹp nghòch

(Khi trục chính xoay).13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chạy dao nhanh, không nội suy: G00

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×