Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
Trong 1 m3 tư­ờng xây có 0,28 m3 vữa và 550 viên gạch. Mà 1 phân khu làm trong 2 ngày .Nh­ư vậy ta có khối l­ượng vật liệu trong một ca là :

Trong 1 m3 tư­ờng xây có 0,28 m3 vữa và 550 viên gạch. Mà 1 phân khu làm trong 2 ngày .Nh­ư vậy ta có khối l­ượng vật liệu trong một ca là :

Tải bản đầy đủ - 412trang

Thời gian giữa các lần nhận là t 4 = 1 ngày.

Thời gian dự trữ là t 5 = 2 ngày.T == 6 ngày.Lượng vật liệu dự trữ được xác định theo công thức : Qidtr = qi.T

Trong đó :

-Qidtr : là lượng vật liệu dự trữ.-qi : là lượng vật liệu tiêu thụ lớn nhất hàng ngày.-T : số ngày dự trữ, ta lấy T = 6 (ngày).Thép:

Khối lượng công tác cốt thép thi công dầm sàn trong 1 ngày là: 3.2 T.

Khối lượng cốt thép thi công cột trong 1 ngày là: 1,2 T. Tuy nhiên công tác cốt thép

dầm sàn và cột không cùng nhau.

Khối lượng cốt thép thi công thang bộ 1 ngày là : 0.21 T

Khối lượng cốt thép sử dụng lớn nhất trong 1 ngày là: 3.2 T

Khối lượng cốt thép dự trữ là: 3.2x 6 = 19.2 T

Ván khuôn:

Công tác ván khuôn dầm sàn 1 phân đoạn hoàn thành trong 2 ngày  Khối lượng ván

khuôn sử dụng trong 1 ngày là: 319 m² hay 9,57m³

Gạch xây:

Khối lượng tường xây 1 phân khu là 49,2 m3

Trong 1 m3 tường xây có 0,28 m3 vữa và 550 viên gạch. Mà 1 phân khu làm trong 2

ngày .Như vậy ta có khối lượng vật liệu trong một ca là : Số lượng gạch trong 1 ca:(viên).Cát:

Tra định định mức cấp phối vật liệu 1m3 vữa xây, trát thông thường được quy định

theo công bố của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007.Công

việcĐơn vị

tínhXâytường

Trát trong m³

Lát gạchĐịnh

mức

(m³)KL 1 ngàyNhu cầu

(m³)16,41.0717,58,241.078,82215,30.0286,03Tổng thể tích cát trong 1 ca32,35Xi măng

Công

việcĐơn vị

tínhXâytường

Trát trong m³

Lát gạchĐịnh

mức

TKL 1 ngàyNhu cầu

T16,40.2914,778,240.2912,4215,30.000650,14Tổng khối lượng xi măng trong 1 ca7,31Vậy khối lượng dự trữ các loại vật liệu là:

Khối

lượng 1

ngàyTdt ( ngày )Khối

lượng dự

trữSTTVật liệuĐơn vị

tính1Xi măngTấn7,31643,862ThépTấn3.2619,22319619143Ván khuônm4GạchViên90206541205Cátm332,356194,18.2.4.2-Xác định diện tích kích thước kho bãi

Diện tích kho bãi có ích F c , tức diện tích trực tiếp chất chứa vật liệu, được tính bằngcông thức:Với d_lượng vật liệu định mức chứa trên 1m2 diện tích kho bãi, tra bảng.

Diện tích kho bãi F, kể cả đường đi lại dành cho việc bốc xếp, tháo dỡ, phòng cháy…

được tính như sau:.Với α_hệ số sử dụng mặt bằng,

đối với các kho tổng hợp;

đối với các kho kín;

với các bãi lộ thiên.

đối với các bãi lộ thiên, chứa thùng, hòm, cấu kiện;

STTTên vật

liệuĐơn vịKhối

lượng dự

trữ1Cốt thépTấn19,2Kho hở31.27,68Diện tích

kho bãi

chọn F

(m²)

902Ván khuôn9,5721.25,7903Gạchviên541208001.281,24Xi măngTấn43,861.31.550,65Cát194,1Kho hở

Bãi lộ

thiên

Kho kín

Bãi lộ

thiên21.2116,46Loại khoKhối

lượng

VL/m²αDiện tích

kho bãi

Fc (m²)8.2.5-Thiết kế, tính toán diện tích và bố trí nhà tạm

8.2.5.1-Xác định dân số công trường

Công nhân sản xuất chính: A

Dựa vào biểu đồ nhân lực của tiến đô thi công ta có:

A= Nmax= 419 (người)

Công nhân làm việc ở các xưởng sản xuất phụ trợ: BCán bộ kĩ thuật: NCNhân viên hành chính: DNhân viên phục vụ: E90Tổng dân số công trường (tỉ lệ đau ốm hàng năm là 2%, số người nghỉ phép năm là

4%) là :Số người có thực trên công trường là :

8.2.5.2-Xác định diện tích nhà tạm:

Giả thiết có 20% công nhân nội trú tại công trường: N=617.0,2 = 124 (người)

Nhà tạm công nhân:

Diện tích đất xây dựng nhà tạm được xác định theo công thức :

Số người

Nhà ở tập thể cho công nhân (nhóm A và B), theo tiêu chuẩn là 4m2/1người. Vậy diện

tích nhà ở cho công nhân là: S = 124.4 = 496 (m2).

Nhà làm việc cho nhân viên kỹ thuật và hành chính quản trị:

Nhà làm việc cho cán bộ kỹ thuật và hành chính ( nhóm C và D ), theo tiêu chuẩn là

4m2/1người. Vậy diện tích nhà làm việc là : S = ( 18+19).4 = 148 (m2).

Nhà làm việc chỉ huy công trường:

Một người với tiêu chuẩn là 16 m2

Nhà ăn:

Nhà ăn tiêu chuẩn là 0,5 m2/người. Vậy diện tích nhà ăn cho công nhân là :

S = 124.0,5 =62m²

Nhà vệ sinh:

Nhà vệ sinh, tiêu chuẩn là 25 người cho một phòng vệ sinh 2,5m 2. Vậy số

phòng vệ sinh là 5 phòng và tổng diện tích phòng vệ sinh là : 12,5 m2

Nhà tắm:

Nhà tắm cho công nhân, tiêu chuẩn là 25 người một phòng 2,5m2.

Vậy số phòng tắm là 5(phòng ) . Diện tích nhà tắm là : 5.2,5 = 12,5 (m2)

Phòng y tế:

Phòng y tế, tiêu chuẩn là 0,04 m2/người. Vậy diện tích phòng y tế là :

S = 124.0,04 = 4,96(m2)

8.2.6-Tính nhu cầu tiêu thụ và thiết kế mạng cung cấp nước cho thi công, sinh hoạt

8.2.6.1-Nước phục vụ cho sản xuất: Q1

- Lưu lượng nước phục vụ cho sản xuất tính theo công thức sau:Trong đó:

+ Kg: Hệ số sử dụng nước không điều hỏa trong giờ. K=2.

+ 1.2 : hệ số kể đến lượng nước cần dùng chưa tính đến hoặc sẽ phát sinh ở công

trường.

+ ΣP : tổng khối lượng nước dùng cho các loại máy thi công hay mỗi loại hính

-sản xuất trong ngày :

Do sử dụng bê tông thương phẩm, ở hiện trường chỉ có trạm bảo dưỡng bê tông,

nước rửa máy móc...Trong 1 ca gồm:

+ Trạm bảo dưỡng bê tông : 3000 (l/ca)

+ Nước rửa máy móc: 3000 (l/ca)

+ Nước trộn vữa: 2000 (l/ca)

+ Nước cho công tác khác : 1000(l/ca)Vậy tổng lượng nước dùng hàng ngày :

ΣP = 3000 + 3000 + 2000 + 1000 = 9000 (l)8.2.6.2-Nước dùng cho sinh hoạt ở hiện trường: Q2(l/s)

Nmax - là số công nhân lớn nhất trong một ngày ở công trường.

Nmax = 617 người

B là lượng nước tiêu chuẩn dùng cho 1 người ở công trường.8.2.6.3-Nước phục vụ sinh hoạt ở khu nhà ở: Q3Nc – Số người ở khu nhà ở. Nc = 124 người

C – Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt cho một người trong 1 ngày. C = 40 l/ngày

kg – Hệ số sử dụng nước không điều hòa trong giờ. Kg = 1.5

kng – Hệ số sử dụng nước không điều hòa trong ngày. Kng = 1.4

8.2.6.4-Nước chữa cháy: Q4

Phụ thuộc số người và diện tích của công trình, khu tập thể, có thể lấy 10-20 l/s.

Q4 = 10(l/s)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong 1 m3 tư­ờng xây có 0,28 m3 vữa và 550 viên gạch. Mà 1 phân khu làm trong 2 ngày .Nh­ư vậy ta có khối l­ượng vật liệu trong một ca là :

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×