Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
Sử dụng mômen M để tính toán thép dọc chịu lực trong tiết diện dầm. Cốt thép đặt trong dầm có hai trường hợp :

Sử dụng mômen M để tính toán thép dọc chịu lực trong tiết diện dầm. Cốt thép đặt trong dầm có hai trường hợp :

Tải bản đầy đủ - 412trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ+ Cốt kép : Khi có cả cốt thép chịu kéovà cốt thép chịu nén(theo tính toán).-M=M3 : Mômen tính toán được lấy từ M3 xuất ra từ SAP-x : Chiều cao miền bê tông chịu nén-a : Khoảng cách từ mép bê tông chịu kéo đến trọng tâm nhóm cốt

thép chịu kéo-: Chiều cao có ích của tiết diện-: Cường độ chịu kéo tính toán của cốt thép-: Cường độ chịu nén tính toán của cốt thép-: Cường độ chịu nén tính toán của bê tông-: Hệ số điều kiện làm việc của bê tôngSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 152ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ: Diện tích vùng bê tông chịu nén-: Cánh tay đòn ngẫu lực-Tính toán thép dầm và cốt đai được tính theo tiêu chuẩn

“TCXDVN 5574-2012”

 Tính toán tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn :

-Từ M tính :+;;+Chọn lớp bê tông bảo vệ;;do đó ta giả thiết được.+Với :;+Bê tông B25 :+Thép AIII;được dùng tính thép chính chịu lực :;SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 153;;;ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ Tính toán tiết diện chữ nhật đặt cốt kép :

-Từ M tính :;++;Khi điều kiện;không thỏa mãn , xảy rathì ta tínhcốt képLấy++TínhChọn lớp bê tông bảo vệdo đó ta giả thiết được.+Với :;+Bê tông B25 :+Thép AIII;được dùng tính thép chính chịu lực :;SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 154;;;ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌKiểm tra tính toán thép dầm khung trục 5:

-Kiểm tra bố trí thép : abố tríachọn-Kiểm tra hàm lượng cốt thép trong dầm :b)Tính toán với tiết diện chịu mômen âm:

Tính toán theo sơ đồ đàn hồi, với bêtông B25 có R b= 14,5MPa. Cốt thép AIII có

Rs=365MPa.Vì cánh nằm trong vùng kéo, Bêtông không được tính cho chịu kéo nên về mặt cường

độ ta chỉ tính toán với tiết diện chữ nhật có tiết diện bxh:Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ là a, tính được h0 = h – a.Tính giá trị: αm =.Tính giá trị: ζ = 0,5.(1+Diện tích cốt thép cần thiết: As=Kiểm tra hàm lượng cốt thép :)Nếu µ µmin=0.05% thì lấy As 0.0005bh0Nếu µ µmin : chọn và bố trí cốt thép để kiểm tra lại a, nếu xấp xỉ hoặc lớn hơn a giả

thiết là có thể chấp nhận được.SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 155ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌNếu, nghĩa là kích thước tiết diện chọn bé, có thể xử lý như sau:NếuNếuthì giữ nguyên tiết diện và tính thép theo bài toán tính cốt kép.

thì nên thay đổi tiết diện dầm.trong trường hợp này sẽ làm thay đổitải trọng và nội lực trong toàn khung.

c)Tính toán với tiết diện chịu mômen dương:

Khi tính toán tiết diện chịu mômen dương. Cánh nằm trong vùng nén, do bản sàn đổliền khối với dầm nên nó sẽ cùng tham gia chịu lực với sườn.Diện tích vùng bêtông

chịu nén tăng thêm so với tiết diện chữ nhật. Vì vậy khi tính toán với mômen dương

ta phải tính theo tiết diện chữ T.

Bề rộng cánh đưa vào tính toán:Trong đó Sc không vượt quá 1/6 nhịp dầm và không được lớn hơn các giá trị sau:

Khi có dầm ngang hoặc khi bề dày của cánh h f’≥0.1h thì Sc không quá nửa

khoảng cách thông thuỷ giữa hai dầm dọc.Khi không có dầm ngang, hoặc khi khoảng cách giữa chúng lớn hơn khoảng

cách giữa 2 dầm dọc, và khi hf’< 0.1h thì Sc ≤6hf’.Bỏ qua Sc trong tính toán khi h’f <0,05.h

o

h’f - Chiều cao của cánh, lấy bằng chiều dày bản.

Xác định vị trí trục trung hoà:

Mf =Rb.b’f.h’f.(h0-0,5.h’f)Nếu M≤Mf trục trung hoà qua cánh, lúc này tính toán như đối với tiết diện chữ

nhật kích thước b’f x h.Nếu M>Mf trục trung hoà qua sườn, cần tính cốt thép theo trường hợp vùng nén

chữ T.4.7.2-Tính toán cốt thép dọc cho dầm tầng hầm, phần tử 32.

Kích thước tiết diện dầm : b x h = 30cm x 75cm.Nội lực từ bảng tổ hợp nội lực.SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 156Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sử dụng mômen M để tính toán thép dọc chịu lực trong tiết diện dầm. Cốt thép đặt trong dầm có hai trường hợp :

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×