Tải bản đầy đủ - 296 (trang)
Kỹ thuật công tác xây tường.

Kỹ thuật công tác xây tường.

Tải bản đầy đủ - 296trang

THUYT MINH N TT NGHIP

SN

KHểA 2012-2017CHUNG C NGC- Bin phỏp v sc khe an ton v mụi trng;

- K hoch:

+ K hoch nghim thu v thớ nghim, cỏc cụng vic nghim thu v thớ nghim cnc chun b chi tit cỏc yờu cu kim tra t c cht lng tt. K hoch ny

gm cỏc trỏch nhim mi bờn, phng phỏp kim tra trong quỏ trỡnh v cui cựng

ca cụng tỏc xõy phi c chun b.

+ Trc khi bt u cụng tỏc xõy, iu quan trng i vi cỏc bờn liờn quan lp k

hoch v tha thun v phng phỏp xõy thớch hp nh tiờu chun k thut, chun

b b mt, trỡnh t cụng vic.

- Chun b vt liu:

+ Gch xõy phi m bo yờu cu v cng , quy cỏch, tiờu chuõn k thut nh quy

nh v m bo cht lng

+ Gch phi xp ngay ngn v khụng c mc rờu, mc, bn;

+ Gch phi c lm m (xõy b ngõm) m bo gch khụng hỳt nc ca va

xõy

+ S dng viờn gch na c sn xut t nh mỏy hoc dựng mỏy ct, khụng dựng

bay cht gch nguyờn thnh gch na.Cp phi va xõy phi c T vn giỏm sỏt v Ch u t chp nhn;

Vt liu lm va phi m bo yờu cu k thut (cú kt qu thớ nghim);

Phõn loi va xõy tng trong v ngoi (nu dựng va khỏc nhau);

Va v ph gia phi cú mỏc v tiờu chun k thut tha món yờu cu thit k (cú kt

qu thớ nghim);

+ Va phi c bo v m khi tip xỳc vi nhit ;

+ Xp to n hi u tng (nu cú yờu cu) phi m bo yờu cu, tiờu chuõn k

thut;

+ Thanh np gúc (nu cú yờu cu) phi m bo yờu cu, tiờu chun k thut.

- Chun b dng c:

+ Bay, thc nhụm 2.5m, thc thy 1.2m, dng c r bp, dõy di, bn ch, ni vụ,

thc ke gúc, thc kộo 5m

+

+

+

+SVTH : Lấ VN THUYT

MSSV : 9873.57 LP 57XD7TRANG 238THUYT MINH N TT NGHIP

SN

KHểA 2012-2017CHUNG C NGC+ Chun b mỏy trn,

+ Chun b dng c cha va xõy.

- Chun b mt bng:

+ Chun b ch vt liu: bói cha vt liu phi khụ rỏo, sch, thoỏt nc tt, cỏc vt

+

+

+

+liu ri khụng ln ln vi nhau;

Dn ng vn chuyn vt liu;

B trớ cỏc v trớ t mỏy trn cho cỏc tng xõy khi lng ln;

Chun b ch trn va xõy t, chun b ngun nc thi cụng;

Xỏc nh v kim tra tim, mc, v trớ xõy;+ c ly thộp rõu (khoan cm thộp rõu dựng sika liờn kt);+ V sinh lm sch v trớ xõy trc khi xõy;- Gin giỏo thi cụng:

+ Gin giỏo phi m bo n nh, bn vng ỳng yờu cu k thut an ton, chu ctrng lng ca ngi xõy, vt liu v va xõy;

+ Li che chn khi xõy trờn cao;

SVTH : Lấ VN THUYT

MSSV : 9873.57 LP 57XD7TRANG 239THUYT MINH N TT NGHIP

SN

KHểA 2012-2017CHUNG C NGC+ Gin giỏo chng khụng c da vo tng ang xõy, gin giỏo phi cỏch tngang xõy ớt nht l 0.05m.

b. Yờu cu k thut v trỡnh t xõy

- Yờu cu

+ Ngang - bng; ng - thng; mt phng; gúc vuụng; mch khụng trựng; thnh mt

khi c chc;

+ Tt c cỏc mch va trong khi xõy phi y va, phi u v c chc;

+ H thng ngm xuyờn tng, õm tng phi c lp t;

+ Khi xõy gch, chiu dy trung bỡnh ca mch va ngang l 12mm, chiu dy ny

khụng nh hn 8mm v khụng ln hn 15mm. Chiu dy trung bỡnh ca mch va

ng l 10mm, chiu dy ny khụng nh hn 8mm v khụng ln hn 15mm. Cỏc

mch va ng phi so le nhau ớt nht 50mm.- Trỡnh t xõy

+ Trỏt mt lp h du to liờn kt gia gch v b mt tip giỏp (dm, ct, sn);

+ Tri va lp di di 15 20mm; dy 5 10mm;

+ t cỏc viờn gch lm mc;

+ Xõy mt lp kim tra tim cote;

+ Tri va liờn tc xõy hng k tip, khi xõy xong mi hng, phi kim trangang, bng, cao ca cỏc hng ó xõy.+ Thng cú hai cỏch xõy l 3 dc 1 ngang hay 5 dc 1 ngangSVTH : Lấ VN THUYT

MSSV : 9873.57 LP 57XD7TRANG 240THUYT MINH N TT NGHIP

SN

KHểA 2012-2017CHUNG C NGC+ Khi xõy tng gch phi m bo nguyờn tc trờn n dõy, di n mớtrờn n dõy cú ngha l cnh trờn ca viờn gch phi theo sỏt dõy cng, v trớ ca dõy

cng thng cao hn cnh viờn gch na lng mt ớt cho dõy cú th rỳng ng theo

mt ngang, khi b vừng cng d phỏt hin.

di n mớ cú ngha l cnh di ca viờn gch phi thng u vi cnh trờn ca

viờn gch lp di.+ ngang bng, thng ng ca mt bờn v cỏc gúc trong khi xõy gch ỏ phic kim tra ớt nht 2 ln trong mt on cao t 0.5m n 0.6m.+ Khi tm ngng xõy phi m git.

+ Nu xõy tip lờn tng c thỡ cn phi v sinh ti nc tng c trc khi xõy tip;

SVTH : Lấ VN THUYT

MSSV : 9873.57 LP 57XD7TRANG 241THUYT MINH N TT NGHIP

SN

KHểA 2012-2017CHUNG C NGC+ v trớ tip giỏp gia tng v dm thỡ phi xõy xiờn, xõy bng gch inh ng thicỏc l trng phi mit h k nhm trỏnh trng hp nt mộp tip giỏp ca tng

vi d dm;+ Khi xõy chỳ ý cha nhng l trng trờn tng lp dng ca, lam giú

+ V sinh sau khi xõy xong: sau khi xõy xong phi lm sch mt tng ngay, nukhụng va s ụng cng, v sau rt khú lm sch, gõy khú khn cho vic trỏt v

trang trớ sau ny.- Bo dng khi xõy:

+ Khi xõy phi c lm m (ti nc) ớt nht 7 ngy;SVTH : Lấ VN THUYT

MSSV : 9873.57 LP 57XD7TRANG 242THUYT MINH N TT NGHIP

SN

KHểA 2012-2017CHUNG C NGC+ Trỏnh cỏc lc va chm vo khi xõy;

+ Khụng c cht ti lờn khi xõy khi khi xõy cha t cng .

- Nhng im cn lu ý:

+ Xõy hng gch nh v chõn tng (tng dy 200mm) khụng nờn xoay gch ngang

++

+++++

c.trỏnh hin tng thm nc (leo nc chõn tng) thụng qua cỏc l gch.

i vi tng biờn (tng dy 200mm) khi xõy hng gch inh cõu ngang tht vo

(lin mt trong) sau ú trỏm y h lin mt ngoi trỏnh hin tng thm nc t

bờn ngoi vo thụng qua cỏc l gch.

Khong trng cỏc l m (kớch thc theo bn v hon thin kin trỳc) khi xõy (hoc

bờ tụng) ch l m phi cng thờm kớch thc lp h tụ:

L m cú (khung bao):

Kớch thc chiu ngang, chiu cao (ph bỡ khung bao khụng phi li i) cng

rng thờm 50-60mm.

Kớch thc chiu cao (ph bỡ nh khung bao li i) khi bờ tụng hay gỏc

lanh tụ cng cao thờm 25-30mm.

L m khụng (khung bao):

Kớch thc chiu ngang, chiu cao (khụng phi li i) cng rng thờm 40-50mm.

Kớch thc chiu cao li i ( bờ tụng hay gỏc lanh tụ) cng cao thờm 2025mm.

i vi chõn tng bao quanh hp gen, chõn tng bao quanh ng k thut M&E

trờn sõn thng (mỏi), chõn tng chung quanh cu thang lờn sõn thng (mỏi),

chõn tng parapet bờn ngoi (ban cụng, sõn thng): cn phi bờ tụng chõn

tng cao hn mt sn hon thin (theo cao kin trỳc) h100mm;

Xõy tng hp gen nờn xõy cao ti trn bờ tụng trỏnh hin tng mựi hụi khớ

thy b hỳt ngc tr li lan ta ra trn thụng qua cỏc l m, l ốn...a xung cỏc

phũng.

Nu tng parapet xõy gch, nh tng nờn lp bờ tụng ging trỏnh hin

tng nt tng.

Mt s bn vSVTH : Lấ VN THUYT

MSSV : 9873.57 LP 57XD7TRANG 243THUYT MINH N TT NGHIP

SN

KHểA 2012-2017CHUNG C NGCbiện phá p xây t ờ ng g ạ c h

c hè n khung bê tô ng c ố t thépg ạ c h xây c hè nkhun g

bê tô n g c ố t thépthao tá c xây g ạ c hSVTH : Lấ VN THUYT

MSSV : 9873.57 LP 57XD7TRANG 244THUYT MINH N TT NGHIP

SN

KHểA 2012-2017CHUNG C NGCbiện phá p bắc g iá o xây tƯ ờ ng g ạ c htƯ ờ ng xâyd ây l è osàn c ô ng tá cGiá o c ô ng tá ctrì

nh tự xây tƯ ờ ng g ạ c hc a o độ mặt sà nđộ c a o đỉ

n h t ờ ngmá n g đựn g v ữa g ạ c hbắc vá n xây

g iá o c ô n g tá ct ờ n g xây

xây khô n g dá ođợ t 1má n g đựn g vữaSVTH : Lấ VN THUYT

MSSV : 9873.57 LP 57XD7gạ chTRANG 245THUYT MINH N TT NGHIP

SN

KHểA 2012-2017CHUNG C NGCphố i c ả nh bắc g iá o xây tƯ ờ ngd ây đứn gII.CễNG TC TRT

1. Tớnh toỏn khi lng cụng tỏc trỏt

Cn c vo h s thit k, kớch thc hỡnh hc cỏc cụng vic phn mỏi v phn hon

thin c tớnh toỏn v th hin trong phn thit k t chc thi cụng phn mỏi v hon

thin.

- Khi lng cụng tỏc trỏt ca 1 trc tng c tớnh nh sau :S= 2Stuong - Scua + Sma cua

Trong do

+ Stuong l din tớch bc tng : S1= a x h ( a l chiu di bc tng, h l chiu caotũng)

+ Scua l din tớch ca ca tng : Scua = l1 x l2 (l1, l2 la kich thuoc cua)

+ Sma cua l din tớch ma cua : Sma cua = (2.l1+ l2). tng

- Khi lng trỏt ct c tớnh nh sau: S=S1-S2

+ S1 l din tớch ton b ct. S1= ( a+b ) x2 xh

Trong ú : a,b l chiu di, chiu rng ct, h l chiu cao ct.

+ S2 l din tớch ct trựng tng.

- Khi lng trỏt dm c tớnh nh sau : S = a x b+2h.Trong ú : a,b l chiu di chiu rng ca dm, h l chiu cao ca dm khụng tớnh phn

trựng sn.

- Khi lng phn p nh v sinh: S = d x h.Trong do : d, h l chu vi v chiu cao phn p tng nh v sinh.

- Khi lng cụng tỏc sn : S = S1 S2

SVTH : Lấ VN THUYT

MSSV : 9873.57 LP 57XD7TRANG 246THUYT MINH N TT NGHIP

SN

KHểA 2012-2017CHUNG C NGCTrong ú S1 l din tớch trỏt tng. S2 l din tớch p tng

S trỏt (m2)Chiu dy trỏt

(m)Th tớch V ( m3)Tng176.80.0152.652Ct35.10.0150.527Dm28.0720.0150.421Tng38.410.0150.576Ct39.060.0150.586Dm24.680.0150.37Tng139.590.0152.09Ct00.0150Dm20.220.0150.3Tng110.40.0151.656Ct17.390.0150.26Dm40.20.0150.6Tng94.680.0151.42Ct23.1750.0150.348Dm48.570.0150.73Tng103.60.0151.554Ct00.0150Dm20.220.0150.3Tng38.410.0150.576Ct39.060.0150.586Tng

1

Trc 1Trc 2Trc 3Trc 4Trc 5Trc 6Trc 7SVTH : Lấ VN THUYT

MSSV : 9873.57 LP 57XD7TRANG 247Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ thuật công tác xây tường.

Tải bản đầy đủ ngay(296 tr)

×