Tải bản đầy đủ - 296 (trang)
Tĩnh tải tầng mái

Tĩnh tải tầng mái

Tải bản đầy đủ - 296trang

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-20174CHUNG CƯ NGỌCg4m

1. Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng tam giác :

g4 = 722 x (2.865 – 0.26) = 1880.8

Đổi ra phân bố đều với k = 0.625

g4 = 1880.8 x 0.625 = 1175.51362.8

1175.5TĨNH TẢI TẬP TRUNG - daN/m

STT

1Loại tải trọng và cách tính toánKết quảGA

1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục A dưới dạnghình thang với tung độ lớn nhất :

g1A = 722 x ( 3.35/2-0.15) = 1101.1

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.35/4.65 = 0.36. Do đó k = 0.79

g1A = 0.79 x 1101.1 = 869.8

Quy về tập trung tại cột trục A :

G1A= 869.8 x 4.65 / 2 = 2022.4

2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm chính trục A dưới

dạng hình thang với tung độ lớn nhất:

g2A = 722 x ( 3.35/2-0.15) = 1101.1

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.35/3.4 = 0.49. Do đó k = 0.64

g1A = 0.64 x 1101.1 = 704.7

Quy về tập trung tại A :

G2A= 704.7 x 3.4 / 2 = 1197.9

3. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới dạng

tam giác và hình thang, thông qua dầm chính truyền về cột

A:

- Tam giác

g3Atg = 722 x ( 3.35/2-0.11) = 1129.9

Đổi ra phân bố đều: k = 0.625

g3Atg = 0.625 x 1129.9 = 706.2

- Hình thang

g3Aht = 722 x ( 3.24/2-0.15) = 1061.3

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD72022.41197.9TRANG 43THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCβ = 0.5x 3.24/3.35 = 0.49. Do đó k = 0.64

g3Aht = 0.64 x 1061.3 = 679.3

Quy về tập trung ở A:

G3A= [(706.2 + 679.3) x (3.35-0.15-0.11)]/4 = 1070.3

4. Do trọng lượng tường chắn mái :

G4A = 296 x 1.2 x (4.65/2 + 3.4) = 2033.5

Cộng và làm tròn:

GA= G1A + G2A + G3A + G4A = 6324.1

21070.3

2033.5

6324.1GA’

1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục A’ dưới dạnghình thang với tung độ lớn nhất :

g1A’ = 722 x (1.435+1.42) = 2061.3

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.35/4.65 = 0.36. Do đó k = 0.79

g1A’ = 0.79 x 2061.3 = 1628.4

Quy về tập trung tại cột trục A’ :

G1A’= 1628.4 x 4.65 / 2 = 3786.1

2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm phụ trục A’ dưới dạng

hình thang với tung độ lớn nhất:

- Phần 1

g2A’ht1 = 722 x ( 3.35/2-0.11) = 1129.93786.1Đổi ra phân bố đều: k = 0.64 (giống mục 3 GA)

g2A’ht1 = 0.64 x 1129.9 = 723.2

-Phần 2g2A’ht2 = 722 x ( 3.1/2-0.11) = 1039.7

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.1/3.4 = 0.46. Do đó k = 0.67

g2A’ht2 = 0.67 x 1039.7 = 696.6

Quy về tập trung tại A :

G2A’= (723.2+696.6) x 3.4 = 4827.3

3. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới dạng

tam giác và hình thang, thông qua dầm chính truyền về cột

A’:

- Tam giác

g3A’tg = 722 x ( 3.35/2-0.11) = 1129.9

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD74827.3TRANG 44THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCĐổi ra phân bố đều: k = 0.625

g3A’tg = 0.625 x 1129.9 = 706.2

- Hình thang

g3A’ht = 722 x ( 3.24/2-0.11) = 1090.2

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.24/3.35 = 0.49. Do đó k = 0.64

g3A’ht = 0.64 x 1090.2 = 697.7

Quy về tập trung ở A:

G3A’= [(706.2 + 697.7) x (3.35-0.15-0.11)]/4 = 1084.5

4. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới dạng

2 tam giác,thông qua dầm chính truyền về trục cộc A’:

g4A’ = 722 x (3.1 – 0.22) = 2079.3

Đổi ra phân bố đều với k = 0.625:

g4A’ = 0.625 x 2079.3 = 1299.6

Quy về tập trung ở A’:

G4A’= 1299.6 x 3.1/4 = 1007.2

Cộng và làm tròn:

GA’= G1A’ + G2A’ + G3A’ + G4A’ = 10705.1

31084.51007.2

10705.1GB

1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục B dưới dạng2 hình thang với tung độ lớn nhất :

- Hình thang 1

g1B1 = 722 x 1.763 = 1272.9

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.785/4.65 = 0.41. Do đó k = 0.74

g1B1 = 0.74 x 1272.9 = 942

- Hình thang 2

g1B2 = 722 x 1.42 = 1025.24

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.1/4.65 = 0.34. Do đó k = 0.808

g1B2 = 0.808 x 1025.24 = 828.4

Quy về tập trung tại cột trục B :

G1B= (942 + 828.4)x 4.65/2 = 4116.2

2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm phụ trục B dưới dạng

hình thang với tung độ lớn nhất:

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD74116.2TRANG 45THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017-CHUNG CƯ NGỌCPhần 1

g2Bht1 = 722 x 1.49 = 1075.78Đổi ra phân bố đều: k = 0.71 (giống mục 3 GA)

g2Bht1 = 0.71 x 1075.78 = 763.8

-1462.8Phần 2g2Bht2 = 722 x 1.57= 1133.5

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.4/3.785 = 0.45. Do đó k = 0.69

g2Bht2 = 0.69 x 1133.5 = 782.1

Quy về tập trung tại B :

G2B= (763.8+782.1) x 3.785/ 4 = 1462.8

3. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm chính dướidạng tam giác và hình thang dồn về cột trục B:

- Tam giác

g3Btg = 722 x ( 3.4/2-0.15) = 1119.1

Đổi ra phân bố đều: k = 0.625

g3Btg = 0.625 x 1119.1 = 699.4

- Hình thang

g3Bht = 722 x ( 3.1/2-0.11) = 1039.7

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.1/3.4 = 0.46. Do đó k = 0.67

g3Bht = 0.67 x 1039.7696.6 = 696.6

Quy về tập trung ở B:

G3B= (699.4+696.6)x 3.4 = 4746.4

4. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới dạng

2 tam giác,thông qua dầm chính truyền về trục cộc B:

g4B = 722 x (3.1 – 0.22) = 2079.4

Đổi ra phân bố đều với k = 0.625:

g4B = 0.625 x 2079.4 = 1299.6

Quy về tập trung ở A’:

G4B= 1299.6 x 3.1/4 = 1007.2

Cộng và làm tròn:

GB= G1B + G2B + G3B + G4B = 11331.6SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD74746.41007.2

11332.6TRANG 46THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCGC

1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục C dưới dạng452 hình thang với tung độ lớn nhất :

- Hình thang 1

g1C1 = 722 x 1.763 = 1272.9

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.785/4.65 = 0.41. Do đó k = 0.74

g1C1 = 0.74 x 1272.9 = 941.9

- Hình thang 2

g1C2 = 722 x 1.31 = 945.8

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 2.885/4.65 = 0.31. Do đó k = 0.84

g1C2 = 0.84 x 945.8 = 794.5

Quy về tập trung tại cột trục C :

G1C= (941.9 + 794.5)x 4.65/2 = 4037.1

2. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ trục C

dưới dạng tam giác và hình thang,sau đó dồn về khung trục

7:

- Tam giác

g2Ctg = 722 x ( 3.4/2-0.15) = 1119.1

Đổi ra phân bố đều: k = 0.625

g2Ctg = 0.625 x 1119.1 = 699.4

- Hình thang

g2Cht = 722 x 1.31 = 945.8

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 2.865/3.4 = 0.42. Do đó k = 0.72

g2Cht = 0.72 x 945.8 = 681

Quy về tập trung ở C:

G2C= (699.4+681)x 3.4/2 = 2346.7

Cộng và làm tròn:

GC= G1C + G2C = 6383.84037.12346.7

6383.8GD

1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục D dưới dạnghình thang với tung độ lớn nhất :

g1D = g1C2 = 722 x 1.31 = 945.8

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 47THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCĐổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 2.885/4.65 = 0.31. Do đó k = 0.84

g1D = 0.84 x 945.8 = 794.5

Quy về tập trung tại cột trục D :

G1D= 794.5x 2 x 4.65/2 = 3694.4

(do đối xứng nên nhân đôi)

2. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm chính dưới

dạng hình thang dồn về cột trục D:

g2Cht = 722 x 1.31 = 945.8

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 2.865/3.4 = 0.42. Do đó k = 0.72

g2Cht = 0.72 x 945.8 = 681

Quy về tập trung ở D:

G2D= 681 x 2 x 3.4/2 = 2315.5

Cộng và làm tròn :

GD= G1D + G2D = 6009.93694.42315.5

6009.9Từ tính toán ta có sơ đồ tải trọng tĩnh tải như sauSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 48THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7CHUNG CƯ NGỌCTRANG 49THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌC3. Hoạt tảiHOẠT TẢI PHÂN BỐ - daN/m

ST

TLoại tải trọng và cách tính toánKết quảp1,p1m1Do trọng lượng sàn mái truyền vào dưới dạng tam giác với

tung độ lớn nhất : p1 = p’1 + p’’1 =

260 x ( 3.35-0.26) = 803.4

p1m = p’1 + p’’1 =

97.5 x ( 3.35-0.26) = 301.3

Đổi ra phân bố đều với k = 5/8 = 0.625:

p1 = 0.625 x 803.4 = 501.1

p1m = 0.625 x 301.3 = 188.3501.1

188.3p2,p2m23Do trọng lượng sàn truyền vào dưới dạng tam giác với

tung độ lớn nhất : p2 = 260 x (3.1-0.26) = 738.4

p2m = 97.5 x (3.1-0.26) = 276.9

Đổi ra phân bố đều với k = 0.625

p2 = 738.4 x 0.625 = 461.5

p2m = 276.9 x 0.625 = 173.1461.5

173.1p3,g3m

Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ

lớn nhất:

p’3= 260 x (3.785 – 0.26)/2 = 458.3

p’3m= 97.5 x (3.785 – 0.26)/2 = 171.8

Đổi ra phân bố đều với k = 0.625

p’3 = 458.3 x 0.625 = 286.4

p’3m = 171.8 x 0.625 = 107.4

Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng hình thang với tung

độ lớn nhất :

p’’3= 260 x ( 3.4 – 0.26)/2 = 408.2

p’’3m= 97.5 x ( 3.4 – 0.26)/2 = 153.1

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 vớiSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 50THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017β = 0.5x 3.4/3.785 = 0.45. Do đó k = 0.69

p’’3 = 408.2 x 0.69 = 281.7

p’’3m= 153.1 x 0.69 = 105.6

Cộng và làm tròn : p3 = 286.4+281.7 = 568.1

p3m= 107.4 + 105.6 = 2134p4m,p4

Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng tam giác :

p4 = 260 x (2.865 – 0.26) = 677.3

p4m= 97.5 x (2.865 – 0.26) = 254

Đổi ra phân bố đều với k = 0.625

p4 = 677.3 x 0.625 = 423.3

p4m= 254 x 0.626 = 158.75CHUNG CƯ NGỌC568.1

213423.3

158.75HOẠT TẢI TẬP TRUNG - daN/m

ST

TLoại tải trọng và cách tính toánSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7Kết quảTRANG 51THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-20171CHUNG CƯ NGỌCPA

1. Do hoạt tải sàn truyền vào dầm chính trục A dưới dạnghình thang với tung độ lớn nhất :

p1A = 260 x ( 3.35/2-0.15) = 396.5

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.35/4.65 = 0.36. Do đó k = 0.79

p1A = 0.79 x 396.5 = 313.2

Quy về tập trung tại cột trục A :

P1A= 313.2 x 4.65 / 2 = 728.3

Tương tự cho sàn mái (với pm = 97.5)

P1Am= 273.1

2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm chính trục A dưới

dạng hình thang với tung độ lớn nhất:

p2A = 260 x ( 3.35/2-0.15) = 396.5

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.35/3.4 = 0.49. Do đó k = 0.64

p1A = 0.64 x 396.5 = 253.76

Quy về tập trung tại A :

P2A= 253.76 x 3.4 / 2 = 431.4

Tương tự cho mái :

P2Am = 161.8

3. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới dạng

tam giác và hình thang, thông qua dầm chính truyền về cột

A:

- Tam giác

p3Atg = 260 x ( 3.35/2-0.11) = 406.9

Đổi ra phân bố đều: k = 0.625

p3Atg = 0.625 x 406.9 = 254.3

- Hình thang

p3Aht = 260 x ( 3.24/2-0.15) = 383.2

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.24/3.35 = 0.49. Do đó k = 0.64

p3Aht = 0.64 x 382.2 = 244.6

Quy về tập trung ở A:

P3A= [(706.2 + 679.3) x (3.35-0.15-0.11)]/4 = 385.4

Tương tự cho mái

P3m= 144.5

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7728.3

273.1431.4

161.8385.4

144.5TRANG 52THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCCộng và làm tròn:

PA= P1A + P2A + P3A = 1545.1

PA= P1Am + P2Am + P3Am = 579.41545.1

579.42PA’

1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục A’ dướidạng hình thang với tung độ lớn nhất :

p1A’ = 260 x (1.435+1.42) = 742.3

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.35/4.65 = 0.36. Do đó k = 0.79

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tĩnh tải tầng mái

Tải bản đầy đủ ngay(296 tr)

×