Tải bản đầy đủ - 296 (trang)
Chiều cao công trình bé hơn 40m, nên không phải tính thành phần gió động. ở đây ta chỉ quan tâm tới thành phần gió tĩnh.

Chiều cao công trình bé hơn 40m, nên không phải tính thành phần gió động. ở đây ta chỉ quan tâm tới thành phần gió tĩnh.

Tải bản đầy đủ - 296trang

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017Với những độ cao trung gian thì hệ số k được xác định bằng nội suy tuyến tính.

W thực tế thay đổi liên tục theo độ cao, nhưng để đơn giản cho tính toán, ta coi tải

trọng gió tĩnh W là phân bố trên mỗi tầng.

PHÍA ĐÓN GIÓ

Tần

gnH

(m)W0(T/m2)CZ(m)kWTT(T/m)11.24.950.1550.84.950.80

00.10921.23.30.1550.88.250.89

20.50831.23.30.1550.811.551.00

00.35641.23.30.1550.814.8

51.05

30.31751.23.30.1550.818.151.09

60.33061.23.30.1550.821.4

51.12

90.34071.23.30.1550.824.7

51.15

90.34981.23.30.1550.828.051.18

90.35891.23.30.1550.831.3

51.21

80.367101.23.30.1550.834.6

51.23

90.373111.23.30.1550.837.9

51.25

80.379PHÍA KHUẤT GIÓ

Tần

gnH (m)SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7W0(T/m2)CZ(m)kWTT(T/m)TRANG 28THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017

11.21.50.1550.64.950.8000.08221.26.250.1550.65.50.8920.38131.23.90.1550.6101.0000.26741.23.30.1550.613.31.0530.23851.23.30.1550.616.61.0960.24761.23.30.1550.619.91.1290.25571.23.30.1550.623.21.1590.26281.23.30.1550.626.51.1890.26891.23.30.1550.629.81.2180.275101.23.30.1550.633.11.2390.280111.23.30.1550.636.41.2580.284SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 29THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017CHƯƠNG III. DỒN TẢI TRỌNG LÊN KHUNG TRỤC 7

I. SƠ ĐỒ KẾT CẤU VÀ SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG TRỤC 7SƠ ĐỒ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 7SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 30THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG TRỤC 7

II.SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢISVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chiều cao công trình bé hơn 40m, nên không phải tính thành phần gió động. ở đây ta chỉ quan tâm tới thành phần gió tĩnh.

Tải bản đầy đủ ngay(296 tr)

×