Tải bản đầy đủ - 296 (trang)
CHƯƠNG III. DỒN TẢI TRỌNG LÊN KHUNG TRỤC 7

CHƯƠNG III. DỒN TẢI TRỌNG LÊN KHUNG TRỤC 7

Tải bản đầy đủ - 296trang

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG TRỤC 7

II.SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢISVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 31THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌC SƠNSƠ ĐỒ TRUYỀN TẢI KHUNG TRỤC 7SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 32THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KHÓA 2012-2017SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7CHUNG CƯ NGỌC SƠNTRANG 33THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCIII. TĨNH TẢI

1. Tầng 2-11Sơ đồ truyền tải tĩnh tải tầng 2-11SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 34THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCTải trọng phân bố từ sàn truyền lên dầm khung trục 7 dưới dạng hình thang và tam

giác. Bằng cách gần đúng quy đổi tải trọng về phân bố đều như sơ đồ trên.

Kết quả tính toán cụ thể như bảng sau

TĨNH TẢI PHÂN BỐ - daN/m

ST

TLoại tải trọng và cách tính toánKết quảg1

1. Do trọng lượng sàn truyền vào dưới dạng tam giác với1tung độ lớn nhất : g1 = g’1 + g’’1 =

527.2 x ( 3.35-0.3) = 1608

Đổi ra phân bố đều với k = 5/8 = 0.625:

g1 = 0.625 x 1608 = 1005

2. Do tải trọng tường 110 truyền vào : 600.9

Cộng và làm tròn: 1005+ 600.9 = 1605.91005

600.9

1605.9g2

1. Do trọng lượng sàn truyền vào dưới dạng tam giác với23tung độ lớn nhất : g2 = 527.2 x (3.1-0.3) = 1476.2

Đổi ra phân bố đều với k = 0.625

g2 = 1476.2 x 0.625 = 922.6

2. Do trọng lượng tường 220 truyền vào : 1043.4

Cộng và làm tròn : 1043.4 + 922.6 = 1966

g3

1. Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung

độ lớn nhất:

g’3= 527.2 x (3.785 – 0.3)/2 = 918.6

Đổi ra phân bố đều với k = 0.625

g’3 = 918.6 x 0.625 = 574.1

2. Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng hình thang với tung

độ lớn nhất :

g’’3= 527.2 x ( 3.4 – 0.3)/2 = 817.6

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.4/3.785 = 0.45. Do đó k = 0.69

g’’3 = 817.6 x 0.69 = 564.1SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7922.6

1043.4

1966574.1564.1

TRANG 35THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCCộng và làm tròn : 574.1 + 574.1 = 1138.24g4

1. Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng tam giác :

g4 = 527.2 x (2.885 – 0.3) = 1362.8

Đổi ra phân bố đều với k = 0.625

g4 = 1362.8 x 0.625 = 851.81138.21362.8

851.8Chú ý : Để đơn giản tính toán, ta xem những ô sàn có tường xây lên trên sẽ có tải phân

bố tăng 50 daN/m2. Những sàn có tường xây này sẽ tính toán với tải trọng g = 527.2 +

50 = 577.2 daN/m2.

TĨNH TẢI TẬP TRUNG - daN/m

ST

T

1Loại tải trọng và cách tính toánKết quảGA

1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục A dướidạng hình thang với tung độ lớn nhất :

g1A = 527.2 x ( 3.35/2-0.15) = 804

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.35/4.65 = 0.36. Do đó k = 0.79

g1A = 0.79 x 804 = 635.2

Quy về tập trung tại cột trục A :

G1A= 635.2 x 4.65 / 2 = 1476.75

2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm chính trục A dưới

dạng hình thang với tung độ lớn nhất:

g2A = 577.2 x ( 3.35/2-0.15) = 880.2

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.35/3.4 = 0.49. Do đó k = 0.64

g1A = 0.64 x 880.2 = 563.4

Quy về tập trung tại A :

G2A= 563.4 x 3.4 / 2 = 957.7

3. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới

dạng tam giác và hình thang, thông qua dầm chính truyền

về cột A:

- Tam giác

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD71476.75957.7TRANG 36THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCg3Atg = 577.2 x ( 3.35/2-0.11) = 903.3

Đổi ra phân bố đều: k = 0.625

g3Atg = 0.625 x 903.3 = 564.6

- Hình thang

g3Aht = 577.2 x ( 3.24/2-0.15) = 848.5

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.24/3.35 = 0.49. Do đó k = 0.64

g3Aht = 0.64 x 848.5 = 543

Quy về tập trung ở A:

G3A= [(564.6 + 543) x (3.35-0.15-0.11)]/4 = 855.6

4. Do tải trọng tường 220 xây trên dầm chính trục A

G4A= 1043.4x4.65/2 = 2425.9

5. Do dầm chính vuông góc và dầm phụ truyền về:

G5A= 300x(2.2+1.57) + 165x1.545/2 = 1258.5

Cộng và làm tròn:

GA= G1A + G2A + G3A + G4A + G5A= 6974.4

2855.6

2425.9

1258.5

6974.4GA’

1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục A’ dướidạng hình thang với tung độ lớn nhất :

g1A’ = 527.2 x (1.435+1.42) = 1505.2

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.35/4.65 = 0.36. Do đó k = 0.79

g1A’ = 0.79 x 1505.2 = 1189.1

Quy về tập trung tại cột trục A’ :

G1A’= 1189.1 x 4.65 / 2 = 2764.7

2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm phụ trục A’ dưới

dạng hình thang với tung độ lớn nhất:

- Phần 1

g2A’ht1 = 577.2 x ( 3.35/2-0.11) = 903.32764.7Đổi ra phân bố đều: k = 0.64 (giống mục 3 GA)

g2A’ht1 = 0.64 x 903.3 = 578.1

-Phần 2g2A’ht2 = 577.2 x ( 3.1/2-0.11) = 831.2

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.1/3.4 = 0.46. Do đó k = 0.67

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 37THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-20173.4.5.

6.3CHUNG CƯ NGỌCg2A’ht2 = 0.67 x 831.2 = 556.9

Quy về tập trung tại A :

G2A’= (578.1+556.9) x 3.4 = 3859

Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới

dạng tam giác và hình thang, thông qua dầm chính truyền

về cột A’:

- Tam giác

g3A’tg = 577.2 x ( 3.35/2-0.11) = 903.3

Đổi ra phân bố đều: k = 0.625

g3A’tg = 0.625 x 903.3 = 564.6

- Hình thang

g3A’ht = 577.2 x ( 3.24/2-0.11) = 848.5

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.24/3.35 = 0.49. Do đó k = 0.64

g3A’ht = 0.64 x 848.5 = 543

Quy về tập trung ở A:

G3A’= [(564.6 + 543) x (3.35-0.15-0.11)]/4 = 855.6

Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới

dạng 2 tam giác,thông qua dầm chính truyền về trục cộc

A’:

g4A’ = 577.2 x (3.1 – 0.22) = 1662.3

Đổi ra phân bố đều với k = 0.625:

g4A’ = 0.625 x 1662.3 = 1038.9

Quy về tập trung ở A’:

G4A’= 1038.9 x 3.1/5 = 805.2

Do tải trọng tường 220 xây trên dầm chính trục A’

G5A’= 1043.4x4.65/2 = 2425.9

Do trọng lượng dầm chính vuông góc và dầm phụ :

G6A’= 165x(2.325+3.4) + 165x(3.35+3.1)/4= 1210.7

Cộng và làm tròn:

GA’= G1A’ + G2A’ + G3A’ + G4A’ + G5A’ + G6A’ = 11921.13859855.6805.2

2425.9

1210.7

11921.1GB

1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục B dướidạng 2 hình thang với tung độ lớn nhất :

- Hình thang 1

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 38THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCg1B1 = 527.2 x 1.763 = 929.5

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.785/4.65 = 0.41. Do đó k = 0.74

g1B1 = 0.74 x 929.5 = 687.83

- Hình thang 2

g1B2 = 527.2 x 1.42 = 748.6

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.1/4.65 = 0.34. Do đó k = 0.808

g1B2 = 0.808 x 748.6 = 604.9

Quy về tập trung tại cột trục B :

G1B= (687.83 + 604.6)x 4.65/2 = 3004.9

2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm phụ trục B dưới dạng

hình thang với tung độ lớn nhất:

- Phần 1

g2Bht1 = 577.2 x 1.49 = 860.13004.9Đổi ra phân bố đều: k = 0.71 (giống mục 3 GA)

g2Bht1 = 0.71 x 860.1 = 610.4

-Phần 2g2Bht2 = 577.2 x 1.57= 906.2

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.4/3.785 = 0.45. Do đó k = 0.69

g2Bht2 = 0.69 x 906.2 = 621.7

Quy về tập trung tại B :

G2B= (621.7+610.4) x 3.785/ 4 = 1165.91165.93. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm chính dướidạng tam giác và hình thang dồn về cột trục B:

- Tam giác

g3Btg = 577.2 x ( 3.4/2-0.15) = 894.7

Đổi ra phân bố đều: k = 0.625

g3Btg = 0.625 x 894.7 = 559.2

- Hình thang

g3Bht = 577.2 x ( 3.1/2-0.11) = 831.2

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.1/3.4 = 0.46. Do đó k = 0.67

g3Bht = 0.67 x 831.2 = 556.9

Quy về tập trung ở B:

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD73794.7TRANG 39THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCG3B= (559.2+556.9)x 3.4 = 3794.7

4. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới

dạng 2 tam giác,thông qua dầm chính truyền về trục cộc

B:

g4B = 577.2 x (3.1 – 0.22) = 1662.3

Đổi ra phân bố đều với k = 0.625:

g4B = 0.625 x 1662.3 = 1038.9

Quy về tập trung ở A’:

G4B= 1038.9 x 3.1/4 = 805.2

5. Do tải trọng tường 220,110 xây trên dầm chính trục B

G5B= (1043.4x3.4+ 600.9x4.65)/2 = 1550.5

6. Do trọng lượng dầm truyền về:

G6B= 300x(2.325+3.4) + 165x(3.1+3.785)/4= 2001.5

Cộng và làm tròn:

GB= G1B + G2B + G3B + G4B + G5B+ G6B = 12322.7

4805.2

1550.5

2001.5

12322.7GC

1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục C dướidạng 2 hình thang với tung độ lớn nhất :

- Hình thang 1

g1C1 = 577.2 x 1.763 = 1017.6

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 3.785/4.65 = 0.41. Do đó k = 0.74

g1C1 = 0.74 x 1017.6 = 753.1

- Hình thang 2

g1C2 = 527.2 x 1.31 = 690.6

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 2.885/4.65 = 0.31. Do đó k = 0.84

g1C2 = 0.84 x 690.6 = 580.1

Quy về tập trung tại cột trục C :

G1C= (1017.6 + 580.1)x 4.65/2 = 3713.5

2. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ trục C

dưới dạng tam giác và hình thang,sau đó dồn về khung

trục 7:

- Tam giác

g2Ctg = 577.2 x ( 3.4/2-0.15) = 894.7

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD73713.5TRANG 40THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCĐổi ra phân bố đều: k = 0.625

g2Ctg = 0.625 x 894.7 = 559.2

- Hình thang

g2Cht = 527.2 x 1.31 = 687.2

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 2.865/3.4 = 0.42. Do đó k = 0.72

g2Cht = 0.72 x 687.2 = 494.8

Quy về tập trung ở C:

G2C= (559.2+494.8)x 3.4/2 = 1791.8

3. Do tải trọng tường 110 xây trên dầm phụ trục C

G3C= 600.9x4.65/2 = 1397.1

4. Do trọng lượng dầm truyền về:

G4C= 165x(4.65+3.4)/2 = 664.1

Cộng và làm tròn:

GC= G1C + G2C + G3C+ G4C = 7566.5

51791.8

1397.1

664.1

7566.5GD

1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục D dướidạng hình thang với tung độ lớn nhất :

g1D = g1C2 = 527.2 x 1.31 = 690.6

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 2.885/4.65 = 0.31. Do đó k = 0.84

g1D = 0.84 x 690.6 = 580.1

Quy về tập trung tại cột trục D :

G1D= 580.1x 2 x 4.65/2 = 2697.51

(do đối xứng nên nhân đôi)

2. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm chính dưới

dạng hình thang dồn về cột trục D:

g2Cht = 527.2 x 1.31 = 687.2

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

β = 0.5x 2.865/3.4 = 0.42. Do đó k = 0.72

g2Cht = 0.72 x 687.2 = 494.8

Quy về tập trung ở D:

G2D= 494.8 x 2 x 4.65/2 = 2300.8

3. Do tải trọng tường 220 xây trên dầm chính trục D:

G3D = 1043.4 x ( 4.65 + 3.4) / 2 = 4199.7

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD72697.52300.8

4199.7

1207.5

TRANG 41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III. DỒN TẢI TRỌNG LÊN KHUNG TRỤC 7

Tải bản đầy đủ ngay(296 tr)

×