Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
IV TÍNH TOÁN Ô SÀN O3: L1xL2 = (4x5.2) m

IV TÍNH TOÁN Ô SÀN O3: L1xL2 = (4x5.2) m

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPl2/l1

a2

aI=

aII=1.6

0.5÷0.3

1.5÷1.6

0.8÷1.1

r=Tỉ số1.7

0.45÷0.25

1.4÷1.5

0.7÷0.9l2

= 1.36

l11.8

0.4÷0.2

1.3÷1.4

0.6÷0.8PHẦN KẾT1.9

0.35÷0.2

1.2÷1.3

0.5÷0.6aI'ta lấy a2=0.55, aI= =1.75, aII=aII'2

0.2÷0.15

1.1÷1.2

0.4÷0.5=1.35Giải phương trình ta có :

⇒M1 = 252.2 kG.m/m

⇒M2 = 138.7 G.m/m⇒MI =M I'⇒MII =

C= 441.3 kG.m/mM II'= 340.5 kG.m/mTính toán cốt thép sàn1

Theo phương cạnh ngắn l1

Tính cho tiết diện giữa chịu momen dương M1 = 252.2 kG.m/m

Tính cho dải bản có bề rộng 1m như 1 dầm chịu uốn.

Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ : c = 15 mm, nên: a0 = 20 mm = 0.02 m.

Chiều cao của tiết diện: h0 = h - a0 = 100 – 20 = 80 mm = 0.08 m.

αm =Tính hệ số :M

252.2

=

= 0, 027 < α pl = 0.255

2

R b bh 0 14.5x105 x1x0, 082Từ αm = 0.027, tra bảng ta được γ = 0,986GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 185TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTDiện tích cốt thép cần thiết :

AS =M

Rγh

S0252.2

=

= 1.4(cm 2 )

2250x0.998x0.08Hàm lượng cốt thép :

μ=AS

1.4

100 =

.100 = 0,175% > μ min = 0.05%

bh 0

100x8(Theo TCXD 356-2005).Chọn Ø8 a200, diện tích cốt thép As = 2.51 cm2

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

μ=AS

2.51

100 =

.100 = 0.314%

bh 0

100x8. Hàm lượng cốt thép như vậy là hợp lí.Tính cho tiết diện biên chịu momen âm; MI=441.3 kG.m/m

Tính cho dải bản có bề rộng 1m như dầm chịu uốn

Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ : c = 15 mm, nên: a0 = 20 mm = 0.02 m.

Chiều cao của tiết diện: h0 = h - a0 = 100 – 20 = 80 mm = 0.08 m.

αm =Tính hệ số :M

441.3

=

= 0, 048 < α pl = 0.255

2

R b bh 0 14.5x105 x1x0, 082Từ αm = 0,048, tra bảng ta được γ = 0,975

Diện tích cốt thép cần thiết :

AS =M

Rγh

S0441.3

=

= 2.61

2250x0.975x0.08GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4cm2Trang 186TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTHàm lượng cốt thép :

μ=AS

2.61

100 =

.100 = 0,326% > μ min = 0.05%

bh 0

100x8Chọn Ø8 a200, diện tích cốt thép As = 3.02 (cm2)

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

μ=AS

3.02

100 =

.100 = 0,368%

bh 0

100x8. Hàm lượng cốt thép như vậy là hợp lí.2

Theo phương cạnh dài l2:

• Tính cho tiết diện chịu momen dương :

M2= 138.7 kG.m/m < M1=252.2 kG.m/m vì vậy bố trí Ø8 a200

• Tính cho tiết diện chịu momen âm :

MII= 340.5kG.m/m < M2= 441.3 kG.m/m vì vậy bố trí Ø8 a200VTÍNH TOÁN Ô SÀN O4: L1xL2 = (2,8 x 4) m

AXác định nhịp, sơ đồ tính toán

Bản kê 4 cạnh liên kết cứng: L1 = 2,8-0.15-0.125=2.525 m,

L2 = 4-0.15-0.11=3.74mr=

Tỷ số:Lt 2

Lt1=3.74

= 1.48 < 2

2,525=> Xét làm việc theo 2 phương, tính toán theo sơ đồ bản kê ngàm 4 cạnh

BXác định nội lực:

Tải trọng:

Tĩnh tải tính toán: gS4 = 357.6 (kG/m2).

Hoạt tải tính toán: p = 360 (kG/m2)

=> Tổng tải trọng tính toán: q = 717.6 (kG/m2)GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 187TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTNội lực của bản được xác định theo sơ đồ khớp dẻo. Chọn phương án bố trí

cốt thép đều theo mỗi phương. Dùng phương trình sau để xác định nội lực

trong bản:

qb .Lt12 .(3.Lt 2 − L t1 )

12= (2.M 1 + M I + M I' ).Lt 2 + (2 M 2 + M II + M II' ).Lt1Chọn M1 làm ẩn số, đặt:

a2 = M2/M1⇒ M2=a2M1aI = MI/M1⇒ MI=aIM1aI'=M II'aII = MII/M1

aII'=/M1M II'M I'MIIaI'M2= M1M1MI⇒ MII=aIIM1

/M1M II' aII'=MIM2MII

MIIM1

MIM1Các ai phụ thuộc vào tỉ số l2/l1 theo bảng sau

l2/l1

a21

1÷0.8

2.2÷2.

5

2.2÷2.

5aI=

aII=l2/l1

a2

aI=1.1

0.9÷0.71.2

0.8÷0.61.3

0.7÷0.51.4

0.6÷0.41.5

0.55÷0.352.0÷2.21.9÷2.01.8÷1.91.7÷1.81.6÷1.71.8÷2.01.6÷1.81.4÷1.61.1÷1.30.9÷1.21.6

0.5÷0.3

1.5÷1.61.7

0.45÷0.25

1.4÷1.51.8

0.4÷0.2

1.3÷1.41.9

0.35÷0.2

1.2÷1.3GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD42

0.2÷0.15

1.1÷1.2Trang 188TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

aII=0.8÷1.1

r=Tỉ sốl2

= 1.48

l10.7÷0.90.6÷0.8PHẦN KẾT0.5÷0.6aI'ta lấy a2=0.475, aI= =1.7, aII=aII'0.4÷0.5=1.125Giải phương trình ta có :

⇒M1 = 105 kG.m/m

⇒M2 = 49.8 G.m/m⇒MI =M I'⇒MII == 178.5 kG.m/mM II'= 118.1 kG.m/mC

Tính toán-bố trí thép sàn :

Do momen ở O4 rất bé nên ta đặt thép theo ô sàn bên cạnh đó là Ø8 a200 cho 2

phương và cả 2 lớp

• Chú ý : thép sàn không liên tục tại các vị trí có thang máy và cầu thang bộ,cần

tiến hành cắt thép thành các đoạn nhỏ để đặt thép sàn thật chính xácGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 189TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾT`GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 190TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPVIPHẦN KẾTDANH MỤCPHẦN 1: KIẾN TRÚCPHẦN 2: KẾT CẤU

CHƯƠNG 1: TÍNH TOÁN KHUNGCHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNHGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 191Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV TÍNH TOÁN Ô SÀN O3: L1xL2 = (4x5.2) m

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×