Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
D. Tính toán móng chân cột B

D. Tính toán móng chân cột B

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP- Số lượng cọc xác định sơ bộ như sau:n = β.PHẦN KẾTN

[ P]Do độ lệch tâm bé nên ở đây ta chọn β = 1,1

Nội lực tiêu chuẩn tác dụng tại đỉnh móng:

M 0tcx =Q0tcx =N 0tc =M 0ttx 13.4

=

= 12.18T .m

1.1

1.1

Q0ttx 6.24

=

= 5.67T

1.1 1.1;;N 0tt 464.38

=

= 422.16T

1.1

1.1⇒ n = 1, 2.422.16

= 4.63

109.5Chọn n = 6 cọc và bố trí như sau : (đảm bảo khoảng cách các cọc 3d – 6d)GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 164TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾT1234563. Đài cọc :

- Từ việc bố trí như trên chọn kích thước đài cọc :

Bd x Ld = 2 x 3.2 (m2)

Chiều cao đài chọn hd = 1.2 (m)

4. Tải trọng phân phối lên cọc :

Theo các giả thiết gần đúng coi cọc chỉ chịu tải trọng dọc trục và cọc chỉ chịu nén

hoặc kéo.GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 165TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTxMx

Myy+ Trọng lượng của đài và đất trên đài:

Gđ=Fđ.hm.ytb = 2x3.2x1.2x1.84= 14.13(T)

Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên cọc tính theo công thức:

tc

N tc M x tc . yi M y .xi

Pi =

±

±

n

∑ yi2 ∑ xi2Trong đó: Ntc = N0tc + Gd =

Mx tc = M 0tcx + Q0tcx .hm =∑x2

i∑y2

i464.38

+ 14.13 = 436.3(T )

1.113.4 6.24

+

.1, 2 = 18.98T .m)

1,1

1,1= 6 x0.6 2 = 2.16( m 2 )

= 4 x1.22 = 5.76(m 2 )Lập bảng tính:GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 166TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Cọcxi(m)∑xyi(m)2

i(m2)PHẦN KẾT∑yPi(T)2

i(m2)10.62.16-1.25.7668.7620.62.1605.7672.7230.62.161.25.7676.674-0.62.16-1.25.7668.765-0.62.1605.7672.726-0.62.161.25.7676.67[ Pmax = 76.67(T ) < [ P ] = 109.2(T ), Pmin = 68.76T > 0]+ Tải trọng tính toán tác dụng lện cọc không kể trọng lượng bản thân đài và lớp đất

phủ tính theo công thức:

Pi =tt

N tt M xtt . yi M y .xi

±

±

n

∑ yi2 ∑ xi2Trong đó: Ntt = N0tt + Gd = 464.38T

Mtt = 13.4+6.24x1.2 = 20.89(T/m)∑x2

i∑y2

i= 6 x0.6 2 = 2.16( m 2 )

= 4 x1.22 = 5.76(m 2 )Lập bảng tính:

Cọcxi(m)∑xyi(m)2

i2(m )∑yPi(T)2

i2(m )10.62.16-1.25.7673.0420.62.1605.7677.430.62.161.25.7681.754-0.62.16-1.25.7673.04GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 167TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾT5-0.62.1605.7677.46-0.62.161.25.7681.75[ Pmax = 81.75(T ) < [ P ] = 109.2(T ), Pmin = 73.04T > 0]5. Tính toán kiểm tra đài cọc.

Đài cọc làm việc như bản conson cứng H=1.2m, phía trên chịu lực tác dụng dưới cột

N, M , phía dưới là phản lực đầu cọc P0i => Cần phải tính toán 2 khả năng.

5.1Kiểm tra cường độ trên tiết diện nghiêng –điều kiện đâm thủng:

Cột có kích thước tiết diệnbc × lc = 40 × 60(cm2 ).Ta chọn cổ móng có tiết diện 60 x90( cm2) để tính toán đài

Giả thiết bỏ qua ảnh hưởng của cốt thép ngang và cốt đai.

- Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng tháp do lực cắt:GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 168TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTx123

y456Điều kiện kiểm tra: Pdt ≤ Pcdt . Trong đó:

Pdt : lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi của đáy tháp đâm

thủng:

Pdt = P01 + P02 + P03 + P04 + P05 + P06 = 2 x(97.83 + 97.93 + 98.04) = 587.6(T )Pcdt: lực chống đâm thủng

Pcdt = [α 1 (bc + C 2 ) + α 2 (hc + C1 )], h0 .RkRk : Cường độ tính toán chịu kéo của bê tông.

- Các hệ số α 1 , α 2 xác định như sau:GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 169TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

α1 = 1,5. 1 + (h0 2

)

C1PHẦN KẾT1,1

1 + ( ) 2 = 2, 04

1, 2= 1,5.

2h

α 2 = 1,5 1 +  0

 C2



 . Vì C2=0,3 <0,5h0= 0,55. Vậy nên lấy C2=0,55, thay vào ta cóh

α 2 = 1,5 1 +  0

 C22

1,1 21+ (

) = 3,354



0,55

 =1,5.bc × hc là kích thước tiết diện cổ cột = 60x70(cm)h0: chiều cao làm việc của đài = 1,2- 0,1 = 1,1(m)

C1, C2 : khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép đáy tháp đâm thủng

C1 = 1,2m; C2 = 0,55 m

Pcdt = [2,04(0,5 + 0,55) + 3,354(0,8 + 1, 2)].1,1.105 = 1022.175(T ) > Pdt = 587.6(T )

→ Chiều cao đài đã chọn thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng.- Tính cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt ( đây là khả năng nguy hiểm khi

lệch tâm lớn ):

- Điều kiện cường độ được viết như sau:

Q ≤ β .b.h0 .Rk*Trường hợp 1:GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 170Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. Tính toán móng chân cột B

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×