Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
Xác định sức chịu tải của cọc:

Xác định sức chịu tải của cọc:

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTtr ô ®Þa chÊt2345τi

Lớp đấtli (m)hi(m)

(T/m2)Cát pha dẻo B = 0,576Sét pha nhão B = 1,255.50S2.01.967.401.82,059.201.82,27Rất yếu bỏ quaGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 146TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCát vừa, chặt vừaPHẦN KẾT13.851.74.9915.551.75.1617.251.75.3318.951.75.520.20.87.9Cats sỏi chặt vừa=> Pgh = α1.∑ ui .τ i .hi + α 2 .R.F= 1x1.2 x[2 x1.96 + 1.8 x(2.05 + 2.27) + 1.7 x(4.99 + 5.16 + 5.33 + 5.5) + 0.8 x7.9] + 1x850 x0.4 x0.4

= 200.4(T / m 2)⇒ [ P] =[ P] =Pgh

k . Theo TCXD 205 : k = 1,4200.4

= 143(T )

1.4[ P ] dn = 143(T ) < [ P ] vl = 289(T )

c. Theo kết quả xuyên tiêu chuẩn(SPT).

- Theo công thức của Meyerhof.

4Pgh = K1 N tbp F + u ∑ li K 2 N tbs

i =1P=Pgh

Fs=K1 N tbp F + u ∑ li K 2 Ntbs

3Trong đó:

-N tbp

N-: chỉ số SPT trung bình trong khoảng 1d duới mũi cọc và 4d dưới mũi cọc.s

tb: chỉ số SPT lớp đất dọc thân cọc.

F: Diện tích tiết diện mũi cọc, m2.

K1 = 400KN/m2 cho cọc ép.

K2 = 2 cho cọc ép.

u: chu vi tiết diện cọc.

l: chiều sâu lớp đất dọc thân cọc.GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 147TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTHệ số an toàn Fs áp dụng khi tính toán sức chịu tải của cọc theo xuyên tiêu chuẩn

TCVN205 lấy bằng 2.5 ÷3.

Pgh= 400x40x0.4x0.4+[(0.3x4)x2(6,6x6+2,9x1+6,8x37+1 x40)]=3361.84KN

P=Pgh

Fs=3361.84

= 1344.74 KN = 134.5T

2,5d. Theo kết quả xuyên tĩnh(CPT).

4Pgh = Fkc qc + u ∑ li

i =1qci

αi4P=Pgh

Fs=Fkc qc + u ∑ li

i =1qci

αi3Trong đó:

- F: Diện tích tiết diện mũi cọc, m2.

- kc Hệ số chuyển đổi từ kết quả CPT.- : hệ số phụ thuộc vào loại đất và loại cọc

(tra bảng trang 24 – phụ lục bài giảng nền và móng -TS – Nguyễn Đình Tiến ) có

k =0.4

-u: chu vi tiết diện cọc.

li: chiều sâu lớp đất thứ i dọc thân cọc.

qci: sức kháng xuyên của lớp đất thứ i.

qc: sức kháng xuyên của lớp đất mũi cọc.

Hệ số an toàn Fs áp dụng khi tính toán sức chịu tải của cọc theo xuyên tiêu chuẩn

TCVN205 lấy bằng 2÷3.Bảng:

Lớp đấtqci(T/m2)α1hi(m)1805.61202302.92131006.81200GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 148TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP41500.9Pgh = 0.4 × 0.4 × 0.4 × 15 × 103 + (0.3 × 4)[5, 6 ×PHẦN KẾT15001.2 × 103

0.21×103

+ 2,9 ×

+

80

3012 × 103

15 ×103

+ 1×

]

100

150

Pgh = 2184.36 KN+6,8 ×P=Pgh

Fs=2184.36

= 1092.18 KN = 109.2T

2⇒Vậy so sánh ba phương pháp => sức chịu tải của cọc lấy theo đất nền=109.2T

3. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng:

- Số lượng cọc xác định sơ bộ như sau:n = β.N

[ P]Do độ lệch tâm bé nên ở đây ta chọn β = 1,1

Nội lực tiêu chuẩn tác dụng tại đỉnh móng:

M 0tcx =Q0tcx =N 0tc =M 0ttx 0.076

=

= 0, 069T .m

1.1

1.1

Q0ttx 0, 04

=

= 0, 036T

1.1

1.1;;N 0tt 771.683

=

= 701.53T

1.1

1.1⇒ n = 1, 2.701.53

= 7.688

109.5GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 149TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTChọn n = 8 cọc và bố trí như sau : (đảm bảo khoảng cách các cọc 3d – 6d)12

463

5784. Đài cọc :

- Từ việc bố trí như trên chọn kích thước đài cọc :

Bd x Ld = 2.6 x 4.4 (m2)

Chiều cao đài chọn hd = 1.2 (m)

5. Tải trọng phân phối lên cọc :

Theo các giả thiết gần đúng coi cọc chỉ chịu tải trọng dọc trục và cọc chỉ chịu nén

hoặc kéo.GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 150TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTx

Mx

Myy+ Trọng lượng của đài và đất trên đài:

Gđ=Fđ.hm.ytb = 1,8.4,8.1,4 = 12.096(T)

Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên cọc tính theo công thức:

tc

N tc M x tc . yi M y .xi

Pi =

±

±

n

∑ yi2 ∑ xi2771.38

+ 12.096 = 713.35(T )

1,1Trong đó: Ntc = N0tc + Gd =

Mxtc = M 0tcx + Q0tcx .hm =∑x2

i∑y2

iCọc0.076 0, 67

+

.1, 2 = 0,8(T .m)

1,1

1,1= 6.0,9 2 = 4,86( m 2 )

= 4.1,82 + 2.0,9 2 = 14,58( m 2 )Lập bảng tính:

xi(m)∑xyi(m)2

i2(m )∑yPi(T)2

i2(m )10.94,86-1.814.5889.0720.94,86014.5889.1730.94,861.814.5889.27GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 151Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định sức chịu tải của cọc:

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×