Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
C. Tính toán cốt đai cột

C. Tính toán cốt đai cột

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNC2TLC3TLC4TLC1T2C2T2N

max2051

6.0838331

9.46M,N

lớn1629

7.7029414

7.90M

max2624

5.8549961

8.86N

max4341.

7961051

8.56M,N

lớn2472

6.6341635

2.47M

max2397

7.0337047

7.37N

max43.2652168

8.06M,N

lớn2387

8.7735311

8.80M

max

N

max

M,N

lớn1830

2.02

1830

2.02

1460

6.5733522

9.95

33522

9.95

25932

0.585

3.

5

5

3.

5

5

3.

5

5

3.

5

5

3.

5

5

3.

5

5

3.

5

5

3.

5

5

3.

6

3.

6

3.

6M

max2411

7.5843718

9.42N

max3126.

77M,N

lớn60406PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPLệch

tâm bé21

260406Lệch

tâm bé2.2780606Lệch

tâm bé0.8780606Lệch

tâm bé13.3

280606Lệch

tâm bé80606Lệch

tâm bé80606Lệch

tâm bé80606Lệch

tâm bé6040660406604063.

680606Lệch

tâm bé53428

4.743.

680606Lệch

tâm bé2017

9.2036344

8.053.

680606Lệch

tâm béM

max1997

3.4440300

1.153.

680606Lệch

tâm béN

max8382.

9548624

4.333.

680606Lệch

tâm béM,N1683328823.80606LệchLệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé13.3

214.7

34φ200.

4

03.773.774.024φ200.

1121.3

7

11.0

2

11.0

2

5.05

12.9

311.0

212.3

14φ160.

5

714.314.3

015.2

04φ220.

1110.5

66.033φ160.

1115.9

2

21.9

326.6

8

21.4

9

10.5

6

-GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 129TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNC3T2C4T2C1T3C2T3C3T3C4T36PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPtâm bé23.1

3lớn4.198.57M

max1245

9.5224353

1.17N

max1203

6.5527397

2.12M,N

lớn1045

8.6221075

9.26M

max

N

max

M,N

lớn1605

1.58

1605

1.58

1597

4.3328514

1.13

28514

1.13

28235

3.297.

1

5

7.

1

5

7.

1

5

4.

4

4.

4

4.

4M

max2230

2.1337300

3.804.

480606Lệch

tâm béN

max3413.

5545382

9.094.

480606Lệch

tâm béM,N

lớn1923

7.1931245

2.154.

480606Lệch

tâm lớnM

max2089

8.8234135

2.294.

480606Lệch

tâm béN

max3920.

3341514

5.934.

480606Lệch

tâm béM,N

lớn1860

7.7628644

3.184.

480606Lệch

tâm lớnM

max

N

max

M,N

lớn

M

max

N

max

M,N1759

6.46

1759

6.46

1422

2.51

1633

6.81

1567

4.64

120822737

4.40

22737

4.40

17623

5.46

23235

2.81

23514

0.65

182904.

4

4.

4

4.

4

4.

4

4.

4

4.6040660406604066040660406Lệch

tâm bé9.7060406Lệch

tâm bé3.29Lệch

tâm bé14.1

7604066040660406604066040660406Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm béLệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch3.296.033φ160.

1

90.536.033φ160.

1

916.7

26.033φ160.

1120.6

86.033φ160.

115.986.033φ160.

1

96.916.033φ160.

1

90.53

0.53

0.00

23.6

4

16.7

2

20.1

8

22.5

2

23.9

2

20.6

8

5.98

5.98

8.83

6.91

7.36

-GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 130TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNC1T4C2T4C3T4C4T4C1T5C2T5PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPlớn1.342.564tâm lớnM

max2230

2.1337300

3.804.

480606Lệch

tâm béN

max3413.

5545382

9.094.

480606Lệch

tâm béM,N

lớn1923

7.1931245

2.154.

480606Lệch

tâm lớnM

max1869

8.5628530

7.484.

480606Lệch

tâm lớnN

max2103.

0234325

6.314.

480606Lệch

tâm béM,N

lớn1716

8.4324371

1.014.

480606Lệch

tâm lớnM

max

N

max1398

2.62

1347

8.5617980

4.78

18259

2.624.

4

4.

46040660406M,N

lớn1146

1.8014081

5.464.

460406M

max

N

max

M,N

lớn1283

3.87

1206

4.34

9594.

8018607

3.44

18797

4.24

18542

7.593.

6

3.

6

3.

6604066040660406M

max1690

5.0925045

0.413.

670606Lệch

tâm lớnN

max4714.

1629598

9.273.

670606Lệch

tâm béM,N

lớn1356

1.0121353

7.803.

670606Lệch

tâm lớnM

max1442

3.7523543

5.063.

670606Lệch

tâm lớnN2350.279333.70606LệchLệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé10.3

8

23.6

4

16.7

2

20.1

8

20.6

3

35.6

9

20.6

7

8.99

9.34

10.1

9

4.85

5.77

9.84

16.9

3

31.1

2

18.3

1

18.3

2

-GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD416.7

26.033φ160.

1120.6

36.033φ160.

118.996.033φ160.

1

94.856.033φ160.

2

316.9

36.033φ160.

1

318.3

26.033φ160.

1

3Trang 131TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNC4T5C1T6C2T6C3T6C4T6C1T7PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPmax885.856tâm béM,N

lớn1274

2.3220329

1.393.

6M

max

N

max

M,N

lớn

M

max

N

max

M,N

lớn1040

4.65

9670.

57

8277.

13

1166

5.67

1164

7.88

1026

5.3714597

7.77

14787

8.57

11608

0.06

12901

5.22

14261

1.77

14071

0.973.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6M

max1309

4.0219172

5.133.

670606Lệch

tâm lớnN

max4869.

3922097

7.393.

670606Lệch

tâm lớnM,N

lớn1135

2.5816550

9.863.

670606Lệch

tâm lớnM

max1129

4.8018491

1.843.

670606Lệch

tâm lớnN

max2600.

4821675

1.923.

670606Lệch

tâm lớnM,N

lớn1059

7.9116271

0.473.

670606Lệch

tâm lớnM

max

N

max

M,N

lớn

M

max

N

max

M,N9530.

10

9530.

10

7489.

86

8903.

29

6828.

37

8837.11498

1.25

11498

1.25

94158.

99

94874.

78

10460

3.88

102483.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.60406604066040660406604066040670606604066040660406504065040650406Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớnLệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch32.1

0

18.4

2

7.26

7.94

8.58

5.86

6.08

7.37

17.6

5

23.7

1

17.0

5

18.3

8

23.6

5

17.3

0

7.35

7.35

7.90

6.63

9.29

-GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD47.266.033φ160.

2

35.866.033φ160.

2

317.0

56.033φ160.

1

317.3

06.033φ160.

1

37.356.033φ160.

2

36.636.033φ160.

2

3Trang 132TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNC2T7C3T7C4T7C1T8C2T8C3T8PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPlớn045.136tâm lớnM

max1106

5.2914001

8.653.

670606Lệch

tâm lớnN

max3138.

2416396

2.993.

670606Lệch

tâm lớnM,N

lớn9603.

4612372

8.773.

670606Lệch

tâm lớnM

max9971.

8113727

9.853.

670606Lệch

tâm lớnN

max2221.

5216070

2.373.

670606Lệch

tâm lớnM,N

lớn8887.

9612145

2.003.

670606Lệch

tâm lớnM

max

N

max

M,N

lớn

M

max

N

max

M,N

lớn7891.

79

7891.

79

7814.

25

8179.

69

6972.

28

7587.

1985630.

88

85630.

88

83730.

08

66672.

90

67060.

16

64772.

103.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6604066040660406604066040660406M

max8450.

9691431.

133.

670606Lệch

tâm lớnN

max3414.

1910681

1.383.

670606Lệch

tâm lớnM,N

lớn6817.

8181772.

533.

670606Lệch

tâm lớnM

max7499.

7389329.

613.

670606Lệch

tâm lớnN

max2276.

9910463

8.443.

670606Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớnLệch

tâm lớn7.26

15.0

4

21.5

6

14.2

5

15.4

4

21.3

6

14.4

4

6.76

6.76

6.65

4.22

5.42

4.44

10.9

5

16.0

7

10.4

0

11.2

5

16.4

0GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD414.2

56.033φ160.

1

314.4

46.033φ160.

1

36.656.033φ160.

2

34.226.033φ160.

2

310.4

06.033φ160.

1

36.033φ1610.4

60.

1

3Trang 133TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNC4T8C1TMC2TMC3TMC4TMM,N

lớn6243.

8480107.

163.

6M

max

N

max

M,N

lớn

M

max

N

max

M,N

lớn

M

max

N

max

M,N

lớn

M

max

N

max

M,N

lớn

M

max

N

max

M,N

lớn7071.

22

5763.

54

6589.

50

1001

8.96

7689.

88

9671.

65

9578.

34

4423.

95

8322.

95

7969.

64

3151.

91

7056.

58

8368.

69

4571.

28

8057.

4356778.

48

57022.

02

54877.

68

27441.

91

29494.

68

27593.

88

42637.

41

49683.

97

39736.

19

41457.

47

48582.

88

38705.

45

26447.

50

28469.

87

26457.

463.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

6

3.

670606604066040660406604066040660406706067060670606706067060670606604066040660406PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPLệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn

Lệch

tâm lớn10.4

6

3.49

4.77

3.613.496.033φ160.

2

34.526.033φ160.

2

91.726.033φ160.

1

32.506.033φ160.

1

33.146.033φ160.

2

34.52

1.96

4.16

1.72

6.15

1.97

2.50

6.73

2.57

3.14

0.79

2.85GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 134TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTD.

Tính toán cấu tạo nút góc trên cùng

Nút góc là nút giao giữa :

Phần tử dầm 82 và phần tử cột 16

Phần tử dầm 84 và phần tử cột 46Chiều dài neo cốt thép ở nút góc phụ thuộc vào tỷ sốe0

hcôtDựa vào bảng tổ hợp nội lực cột ,ta chọn ra cặp nội lực M,N của phần tử

số 16 có độ lệch tâm lớn nhất.

Đó là cặp 16-14 có M = 10019,0 (kG.m); N = 27441,9 (kG) có

e0 36, 51

=

=

→ h

50e0 = 36,51cm0,73 > 0,5.Vậy ta sẽ cấu tạo cốt thép nút góc trên cùng theo trường hợp cóe0

h>0,5Dựa vào bảng tổ hợp nội lực cột ,ta chọn ra cặp nội lực M,N của phần tử

số 46 có độ lệch tâm lớn nhất.

Đó là cặp 46-13 có M = 8368,69 (kG.m); N = 26447,5 (kG) có

e0 31, 64

=

=

→ h

50e0 = 31,640,63 > 0,5.Vậy ta sẽ cấu tạo cốt thép nút góc trên cùng theo trường hợp cóGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4e0

h>0,5Trang 135cmTRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTCHƯƠNG 2:THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC 5

I. ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

• Điều kiện địa chất công trình và đánh giá điều kiện và tính chất xây dựng.

Dựa vào tài liệu hố khoan, điểm xuyên và tham khảo các tài liệu địa chất của khu

vực xung quanh ta có các số liệu sau:GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 136TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTtr ô ®Þa chÊt2345*Lớp 1:

Là lớp đất cát pha dẻo có độ dày 3.2 m;γ= 1.86 T/m3 ;GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 137Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. Tính toán cốt đai cột

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×