Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
B. Tính toán cốt thép cho phần tử cột C1 : b x h = 40 x 60 cm

B. Tính toán cốt thép cho phần tử cột C1 : b x h = 40 x 60 cm

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPTính toán cốt thép đối xứng cho cặp 2

M = 9484.72 kG.m = 948472 kG.cm

N = 430416.14 kG

e =η.eo + h/2 – a = 1. 2.51+ 60/2 - 4 = 28,51 cmx=N

430416.14

=

= 74, 21(cm)

Rb .b

145.40ξRho = 0,595.56 = 33,32(cm)

Xảy ra trường hợp: x> ξRho → Nén lệch tâm bé

Giải phương trình bậc 3:

Trong đó :x3+a2x2+a1x+ao=0a2 = -(2+ ξR)ho= -(2+0,595).56 = -145,32a1 =2 N .e

Rb .b+2. ξRho2+ (1-ξR)hoZa = 9142,99ao= -N(2eξR+(1-ξR)za)ho/(Rbb) = -228520,44

→ x = 54,50 cm

As ' =N .e − Rbbx(h0 − 0,5 x) 430416,14.28,51 − 145.40.54,5.(56 − 0,5.54, 5)

=

= 21, 02(cm 2 )

Rsc .Z a

2800.5221,02 cmAs = As’ =2Tính toán cốt thép đối xứng cho cặp 3

M = 10810.77 kG.m = 1081077 kG.cm

N = 327925.21 kG

e =η.eo + h/2 – a = 1. 2.89+ 60/2 - 4 = 28,89 (cm)GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 126TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNx=PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPN

327925.21

=

= 56,54(cm)

Rb .b

145.40ξRho = 0,595.56 = 33,32(cm)

Xảy ra trường hợp: x> ξRho → Nén lệch tâm bé

Giải phương trình bậc 3:

Trong đó :x3+a2x2+a1x+ao=0a2 = -(2+ ξR)ho= -(2+0,595).56 = -145,32a1 =2 N .e

Rb .b+2. ξRho2+ (1-ξR)hoZa = 8178.4ao= -N(2eξR+(1-ξR)za)ho/(Rbb) = -175539.3

→ x = 54,16 cm

As ' =N .e − Rb bx( h0 − 0,5 x) 327925, 21.28,89 − 145.40.54,16.(56 − 0,5.54,16)

=

= 2, 68(cm 2 )

Rsc .Z a

2800.522,68 cmAs = As’ =2Nhận xét:

Cặp nội lực 2 đòi hỏi lượng thép bố trí lớn nhất vậy ta bố trí phần tử cột 5 theo:

As = As’ = 21,02 cm2

φChọn 3 30 theo điều kiện cấu tạo As = 21,20 (cm2) > 21,02 (cm2).

µ=Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

C.As 21, 20

=

= 0.946(%)

b.h0 40.56(thỏa mãn)Tính toán cốt đai cột

ϕw ≥ (Đường kính cốt đai:ϕ max

28

;5mm) = ( ;5mm) =

4

4φ8 mm. Ta chọn 8 nhóm AIGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 127TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKhoảng cách giữa các cốt đai ”s”

Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc và đoạn ra cường théps ≤ (10φ min ;500mm) = (10.16;500mm) =160mm => Chọn s = 100mmCác đoạn còn lạis ≤ (15φmin ;500mm) = (15.16;500mm) =240mm => Chọn s = 200Bảng tính toán thép cột

M

Tên

cộtC1T1C2T1Cặp

NL

M

max

N

max

M,N

lớn

M

max

N

max

M,N

lớnC3T1M

max

N

max

M,N

lớnC4T1

C1TLM

max

N

max

M,N

lớn

M

maxN(kG.

m)(kG)1126

5.94

1081

0.77

9484.

717

1764

5.69

128.4

06738016

4.5

43041

6.1

32792

5.2

47781

3.8

68661

8.41691

9.84

1882

3.55

2836.

27246575

3.1

48441

6.3

58708

3.11786

0.43

1066

8.64

1868.

141

1048

6.46

2051

6.0839725

7.6

20847

9

32513

4.6

25411

9.1

38331

9.46L

(

m

)

3.

8

3.

8

3.

8

3.

8

3.

8

3.

8

3.

8

3.

8

3.

8

3.

8

3.

8

3.

8

3.

5h

(c

m

)b

(c

m

)a

(c

m

)60406604066040680606806068060680606806068060660406604066040660406Kết

luận

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm béAs

(cm

2)

13.3

7

21.0

2As

tt

(cm

2)As

chọn

(cm2

)Bố tríμ

(

%

)21.0

222.2

03φ301.

0

227.9

828.2

64φ300.

7

614.3

015.2

04φ220.

4

56.034.024φ160.

3

82122.2

04φ301.

02.70

9.65

27.9

8

12.2

0

7.83

14.3

0

23.8

6

1.21

6.03

9.69

21GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 128TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNC2TLC3TLC4TLC1T2C2T2N

max2051

6.0838331

9.46M,N

lớn1629

7.7029414

7.90M

max2624

5.8549961

8.86N

max4341.

7961051

8.56M,N

lớn2472

6.6341635

2.47M

max2397

7.0337047

7.37N

max43.2652168

8.06M,N

lớn2387

8.7735311

8.80M

max

N

max

M,N

lớn1830

2.02

1830

2.02

1460

6.5733522

9.95

33522

9.95

25932

0.585

3.

5

5

3.

5

5

3.

5

5

3.

5

5

3.

5

5

3.

5

5

3.

5

5

3.

5

5

3.

6

3.

6

3.

6M

max2411

7.5843718

9.42N

max3126.

77M,N

lớn60406PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPLệch

tâm bé21

260406Lệch

tâm bé2.2780606Lệch

tâm bé0.8780606Lệch

tâm bé13.3

280606Lệch

tâm bé80606Lệch

tâm bé80606Lệch

tâm bé80606Lệch

tâm bé6040660406604063.

680606Lệch

tâm bé53428

4.743.

680606Lệch

tâm bé2017

9.2036344

8.053.

680606Lệch

tâm béM

max1997

3.4440300

1.153.

680606Lệch

tâm béN

max8382.

9548624

4.333.

680606Lệch

tâm béM,N1683328823.80606LệchLệch

tâm bé

Lệch

tâm bé

Lệch

tâm bé13.3

214.7

34φ200.

4

03.773.774.024φ200.

1121.3

7

11.0

2

11.0

2

5.05

12.9

311.0

212.3

14φ160.

5

714.314.3

015.2

04φ220.

1110.5

66.033φ160.

1115.9

2

21.9

326.6

8

21.4

9

10.5

6

-GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 129Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Tính toán cốt thép cho phần tử cột C1 : b x h = 40 x 60 cm

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×