Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
A. Bảng tổ hợp nội lực cho cột

A. Bảng tổ hợp nội lực cho cột

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 121TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 122TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 123TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPB.

Tính toán cốt thép cho phần tử cột C1 : b x h = 40 x 60 cm

Số liệu tính toán

Chiều dài tính toán l0 = 0.7H = 0,7x3,9= 2,73 m

Giả thiết a = a’ = 4 cmh0 = h – a = 60 – 4 = 56 cmZa = h0 – a =56 - 4 = 52 cmλ = l0 / h =

Độ mảnh273/60 = 4,43 < 8Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc

ea = max(Độ lệch ngẫu nhiênBỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc.η =11

1

1

1

H , hc ) = max(

390, 60) =

600

30

600

302 (cm)Nội lực được chọn từ bảng tổ hợp nội lực và ghi chi tiết ở bảng dướiGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 124TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNSTTBảng tổ hợpĐặc điểmPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPM (kG.m)N (kG)

e1 =M

Neaeo(cm)15-13| M |max11265.94380164.502.962.002.9625-14Nmax10810.77430416.142.512.002.5135-10M,N lớn9484.72327925.212.892.002.89Tính toán cốt thép đối xứng cho cặp 1

M = 11265.94 kG.m = 1126594 kG.cm

N = 380164.50 kG

e =η.eo + h/2 – a = 1. 2.96+ 60/2 - 4 = 28,96 cmx=N

380164,5

=

= 65,55(cm)

Rb .b

145.40ξRho = 0,595.56 = 33,32(cm)

Xảy ra trường hợp: x> ξRho → Nén lệch tâm bé

Giải phương trình bậc 3:

Trong đó :x3+a2x2+a1x+ao=0a2 = -(2+ ξR)ho= -(2+0,595).56 = -145,32a1 =2 N .e

Rb .b+2. ξRho2+ (1-ξR)hoZa = 8708.2ao= -N(2eξR+(1-ξR)za)ho/(Rbb) = -203813,6

→ x = 53,92 cm

As ' =N .e − Rbbx(h0 − 0,5 x) 380164,50.28,96 − 145.40.53,92.(56 − 0,5.53,92)

=

= 13, 25(cm 2 )

Rsc .Z a

2800.52= 13,25 cmAs = As’2GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 125TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPTính toán cốt thép đối xứng cho cặp 2

M = 9484.72 kG.m = 948472 kG.cm

N = 430416.14 kG

e =η.eo + h/2 – a = 1. 2.51+ 60/2 - 4 = 28,51 cmx=N

430416.14

=

= 74, 21(cm)

Rb .b

145.40ξRho = 0,595.56 = 33,32(cm)

Xảy ra trường hợp: x> ξRho → Nén lệch tâm bé

Giải phương trình bậc 3:

Trong đó :x3+a2x2+a1x+ao=0a2 = -(2+ ξR)ho= -(2+0,595).56 = -145,32a1 =2 N .e

Rb .b+2. ξRho2+ (1-ξR)hoZa = 9142,99ao= -N(2eξR+(1-ξR)za)ho/(Rbb) = -228520,44

→ x = 54,50 cm

As ' =N .e − Rbbx(h0 − 0,5 x) 430416,14.28,51 − 145.40.54,5.(56 − 0,5.54, 5)

=

= 21, 02(cm 2 )

Rsc .Z a

2800.5221,02 cmAs = As’ =2Tính toán cốt thép đối xứng cho cặp 3

M = 10810.77 kG.m = 1081077 kG.cm

N = 327925.21 kG

e =η.eo + h/2 – a = 1. 2.89+ 60/2 - 4 = 28,89 (cm)GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 126Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Bảng tổ hợp nội lực cho cột

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×