Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
D. Tính toán và bố trí cốt thép đai cho các dầm

D. Tính toán và bố trí cốt thép đai cho các dầm

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPQu = Qsw + Qb = 11652,5+ 12474 = 24126,8 (kG)

Qu > Q = 23937,8 (kG)Thỏa mãn điều kiệnTa thấy giá trị Q = 23937,8 (kG) là giá trị lực cắt lớn nhất trong bảng giá trị tổ

hợp nội lực các dầm. Cốt thép đai được bố trí là ф6s200 (gần bằng giá trị Sct = 230mm).

Vậy ta bố trí cốt thép đai ở tất cả các dầm như sau:

• Ở 2 đầu dầm trong đoạn L/4, ta bố trí cố đai đặt dày ф6s200 với L là

khoảng cách thong thủy của dầm.

Sct ≤ min(3h / 4,500) = 500mm

• Phần còn lại đặt thưa hơn :(

)

Bố trí ф6s300

• Tính toán cốt treo:

h

P (1 − s )

h0

Rsw

Diện tích cốt treo Asw >

Trong đó:

Hs = Hdc-hdp = 700 – 450 = 250

P = 40000 Kg

Rsw = 175 MPa

0.45

40000(1 −

)

0.7

175 x0.1

 Asw =

= 789.8(mm2)

Chọn đường kính cốt treo ø8,số nhánh là 2,diện tích 1 lớp cốt treo :asw=nw .π .φsw 2

4=2.3,14.82

4= 100.4(mm2) Số lượng các lớp cốt treo cần thiết là:

Asw 789.8

asw 100.4

m=

=

= 7.85

GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 117TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chọn 4ø8a50XI.TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT :

Bê tông có cấp độ bền B25 có:

Rb= 14,5 MPa = 145 kG/cm2 ; Rbt = 1,05 MPa = 10,5 kG/cm2

Sử dụng thép:

Φ < 10 mm : Dùng thép AI có : Rs = Rsc = 225MPa.

Φ ≥ 10 mm : Dùng thép AII có : Rs = Rsc = 280MPa.

Tra bảng ta cóξ R = 0,595;α R = 0, 418.GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 118TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

A.PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBảng tổ hợp nội lực cho cộtGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 119TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. Tính toán và bố trí cốt thép đai cho các dầm

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×