Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
A. Bảng tổ hợp nội lực cho dầm:

A. Bảng tổ hợp nội lực cho dầm:

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 105TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 106TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 107TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 108TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 109TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNB.PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPTính toán thép dọc dầm Tầng 1 – nhịp DC – Label :61 (30x70 cm)

Từ bảng tổ hợp ta chọn được cặp nội lực nguy hiểm nhất cho dầm :

• Gối D

• Gối C

• Nhịp DC:

:

:MD = -32990 (kG.m)

MC = -45240 (kG.m)

MDC = 33630 (kG.m)dc• Tính cốt thép cho gối D (Momen âm)××Tính theo tiết diện chữ nhật b h=30 70 cm

Giả thiết a = 7 cmh0 = 70 - 7 =63 cmTa có M = -32990 (kG.m)

αm =αm

Giá trịαm:<αR =AS =2

M

= 32990.10 =

2

Rb bh0

145.30.6320,4180,191→ ζ = 0,5(1 + 1 − 2α m )M

32990.102

=

=

RS ζh0 2800.0,861.63= 0,89320.94 cm2GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 110TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNµ=Kiểm tra hàm lượng cốt thép :AS

.100 0 0

b.h0PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP=1.11 % >µ min• Tính cốt thép cho gối C (Momen âm)××Tính theo tiết diện chữ nhật b h=30 70 cm

Giả thiết a = 7 cmh0 = 70 - 4 =63 cmTa có M = -45240 (kG.m)

αm =αm

Giá trị:αm

<αR =AS =2

M

= 45240.10 =

2

Rb bh0

145.30.6320,4180.262→ ζ = 0,5(1 + 1 − 2α m )M

45240.10 2

=

=

RS ζh0 2800.0,861.6330.35 cm2µ=Kiểm tra hàm lượng cốt thép := 0,861AS

.100 0 0

b.h0=1.61 % >µ min• Tính cốt thép cho nhịp DC (Momen dương)

Tính theo tiết diện chữ T cánh trong vùng nén với h’f = 15cm.

ho =Giả thiết a = 4 (cm)70 – 4 = 66 (cm)Giá trị độ vươn Sc lấy nhỏ nhất trong các giá trị sau:

- Một nửa khoảng thông thủy giữa các sườn dọc là: 0.5x(8-0.3) = 3,85 m

- 1/6 nhịp cấu kiện:

8/6 = 1.33 m

Ta có b’f = b+2 Sc = 0,3+2x1.33 = 2,96 (m) = 297 cm.

 Mf = Rb.b’f.h’f.(h0-0.5h’f) = 145.296.15.(0,66-0,5.0,15) = 376623 (kG.m)

GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 111TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPMmax = 33630 (kG.m) < Mf => Trục trung hòa đi qua cánh.

αm =αm

Giá trị:αmAS =<M

33630.102

=

2

=

Rb bh0

145.296.662αR =0,418→ ζ = 0,5(1 + 1 − 2α m )M

33630.102

=

=

RS ζh0 2800.0,988.66Kiểm tra hàm lượng cốt thép :DB3-T1DB5-T1DB1-T2DB2-T2DB3-T2DB1-T3

DB2-T3AS

.100 0 0

b.h0=0.93 % >µ minBảng tổng hợp kết quả tính thép dầmTên dầm

DB2-T1= 0,98818.41 cm2µ=C.0.0233M- TRÁI

M- PHẢI

M + NHỊP

M- TRÁI

M- PHẢI

M + NHỊP

M- TRÁI

M- PHẢI

M + NHỊP

M- TRÁI

M- PHẢI

M + NHỊP

M- TRÁI

M- PHẢI

M + NHỊP

M- TRÁI

M- PHẢI

M + NHỊP

M- TRÁI

M- PHẢI

M + NHỊP

M- TRÁIMax

kG.m

41260

40650

26820

42570

29190

30230

17050

13610

15340

37000

49000

36000

47000

49000

33000

48000

32000

37000

34000

37000

36000

45000h

cm

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70b (bf)

cm

30

30

290

30

30

290

30

30

170

30

30

297

30

30

290

30

30

290

30

30

297

30a

cm

7

7

4

7

7

4

7

7

4

7

7

4

7

7

4

7

7

4

7

7

4

7h0

cm

63

63

66

63

63

66

63

63

66

63

63

66

63

63

66

63

63

66

63

63

66

63αmζ0.239

0.235

0.0143

0.247

0.169

0.0161

0.099

0.079

0.0082

0.214

0.284

0.0192

0.272

0.284

0.0176

0.278

0.185

0.0197

0.197

0.214

0.0192

0.2610.861

0.864

0.993

0.856

0.907

0.992

0.948

0.959

0.996

0.878

0.829

0.99

0.837

0.829

0.991

0.833

0.897

0.99

0.889

0.878

0.99

0.846GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4As

(cm2)

27.16

26.68

14.62

28.19

18.25

16.49

10.2

8.05

8.34

23.89

33.52

19.67

31.81

33.52

18.02

32.66

20.23

20.22

21.67

23.89

19.67

30.16μ%

1.44

1.41

0.74

1.49

0.97

0.83

0.54

0.43

0.42

1.26

1.77

0.99

1.68

1.77

0.91

1.73

1.07

1.02

1.15

1.26

0.99

1.6Trang 112Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Bảng tổ hợp nội lực cho dầm:

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×