Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
VIII. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG VÀO KHUNG.

VIII. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG VÀO KHUNG.

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CN* Phn y : C=

*Phn hỳt : C=

* Kớch thc cnh ca cụng trỡnh :

B=

L=PHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIP0.8

-0.6

24

56(m)

(m)(Y)

(X)Phn tng hm nhụ cao, ta cú th gp chung vi ti trng giú tỏc dng lờn gỏc lng tin cho

vic tớnh toỏn cng nh thiờn v an ton.

Ti trng giú tp trung tỏc dng lờn u ct c tớnh bng cụng thc :

S=g*Wo*k*L*(EI1/EI)*CiHi

Phớa y : S=1.2*125*1.28*56*0.087*0.8*0.8=443.61(daN)

Phớa hỳt : Sh==1.2*125*1.28*56*0.087*0.6*0.8=332.7(daN)

GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Trang 74TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNIX.PHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIPTNH TON KHUNG BNG PHN MM :

S dng chng trỡnh tớnh toỏn kt cu SAP tớnh toỏn ni lc cho khung vi s phn

t dm ct nh hỡnh trờn.S liu u ra c xut di dng biu trc quan v bng cỏc giỏ tr ni lc ca cỏc phn

t. Ti õy ta tin hnh t hp ni lc cho cỏc phn t dm ct ca khung. T hp ni lc:

T ni lc xut ra t phn mm, ta tin hnh lp cỏc bng t hp ni lc cho dm v ct.

Vi phn t dm : Tin hnh t hp ni lc cho 3 tit din (hai tit din u dm, mt

tit din gia dm.)

Vi phn t ct : Tin hnh t hp ni lc cho hai tit din. (mt tit din chõn ct, mt

tit din nh ct).

S NHP VO SAP:GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Trang 75TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNPHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIPA. S TI TRNG

-Tnh ti:GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Trang 761

0

6

8

9

.

71

2

2

3

81

0

6

0

6

.

59

7

7

5

.

71

3

2

7

6

.

99

7

7

5

.

79

7

7

5

.

71

0

6

0

6

.

5

1

0

6

0

6

.

59

7

7

5

.

71

0

6

0

6

.

5

1

0

6

0

6

.

59

7

7

5

.

71

0

6

0

6

.

5

1

0

6

0

6

.

59

7

7

5

.

71

0

6

8

9

.

71

3

8

9

01

0

6

0

6

.

51

3

8

9

01

0

6

0

6

.

51

3

8

9

01

0

6

0

6

.

51

3

8

9

01

0

6

0

6

.

51

3

8

9

0

1

3

8

9

01537.7C1537.7B1496.6

1

1

3

1

7

.

62

1

2

9

3

.

31537.7

1

0

6

0

6

.

51537.7

1

0

6

0

6

.

51

3

6

0

7

.

81117.51

3

8

9

01

0

6

0

6

.

51537.74476.21537.71537.7

1

0

6

0

6

.

51

6

6

7

4

.

91117.51537.72

2

2

6

.

0

61

3

6

0

7

.

8

1

3

6

0

7

.

84476.21117.51537.71537.71537.71537.74476.21537.71537.71537.71

0

6

0

6

.

51

6

6

7

4

.

91

3

6

0

7

.

81117.51537.71537.71537.71537.74476.21537.71537.71

3

8

9

01

0

2

2

6

.

21

3

0

4

5

.

1

1

6

6

7

4

.

9

1

6

6

7

4

.

9

1

6

6

7

4

.

9

1

6

6

7

4

.

9

1

6

6

7

4

.

91117.51

6

6

7

4

.

91

2

0

0

6

.

31

3

6

0

7

.

81

9

1

1

9

.

41

3

6

0

7

.

81

9

1

1

9

.

41

3

6

0

7

.

81

9

1

1

9

.

41

3

6

0

7

.

81

9

1

1

9

.

41

3

6

0

7

.

81

9

1

1

9

.

41117.51537.71537.71537.71537.74476.21

9

1

1

9

.

41117.51537.71537.71537.74476.21

9

1

1

9

.

41117.51421.81421.81537.71537.74476.21

9

1

1

9

.

41117.51537.74476.21

9

1

1

9

.

41421.81537.74476.2D1421.81421.81421.8PHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIP9

7

7

5

.

7TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNASƠ Đồ TĩNH TảI KHUNG TRụC 5GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Trang 77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VIII. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG VÀO KHUNG.

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×