Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
VII. XÁC ĐỊNH HOẠT TẢI TÁC DỤNG VÀO KHUNG.

VII. XÁC ĐỊNH HOẠT TẢI TÁC DỤNG VÀO KHUNG.

Tải bản đầy đủ - 192trang

S4357.6kg/m2357.6kg/m2D1125C5

4

7

5

.

69

9

6

2

.

62

5

1

74079.6S1S114041404

1

0

9

5

1

.

2S45

4

7

5

.

6PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP2

2

4

1TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNBAS¥ §å HO¹ T T¶I 1 KHUNG TRôC 5TTHOẠT TẢI 1 PHÂN BỐ TẦNG 1&4 (kG/m)

Loại tải trọng và cách tínhGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Kết quảTrang 33TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CN11TT

111PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPp1-1

Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ lớn nhất :

pht = 480 x 4 =4079.6Cộng và làm tròn :4079.6p2-1

Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ lớn nhất :

pht = 360 x 4 =1125Cộng và làm tròn :1125HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẦNG 1&4 (kG)

Loại tải trọng và cách tính

PD-1 - PC-1

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền qua dầm phụ :

2 x 480 x 1.93 x (0.1 + 4)/2 =

• Truyền qua dầm chính :

2 x 480 x 4 x4/4 =

Cộng và làm tròn

PB-1 - PA-1

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền qua dầm phụ:

2 x 360 x 4 x 4/4 =

• Truyền qua dầm chính :

360 x 2 x 4 x 4/4 =

Cộng và làm tròn

PX1 - 1

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền qua dầm phụ dọc nhà

4 x 480 x 4 x 4/4 =

• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :

4 x 480 x 1.93 x (0.1 + 4)/2 =

Cộng và làm tròn

PX3 - 1GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Kết quả2517

3650.4

25172738.8

2737.8

5475.67300.8

7596.48

9962.6Trang 34TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CN1PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPTải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền qua dầm phụ dọc nhà :• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :

Cộng và làm trònGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4360 x 4 x 4 x 4/4= 5475.6

360 x 4 x 4 x 4/4 = 5475.6

10951.2Trang 35S4357.6kg/m2357.6kg/m2DC5

4

7

5

.

69

9

6

2

.

61125

2

2

4

12

5

1

74079.6S1S114041404

1

0

9

5

1

.

2S4PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP5

4

7

5

.

6TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNBAS¥ § å HO¹ T T¶I 1 tÇng 6,8GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 36TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNTT

1PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPHOẠT TẢI 1 PHÂN BỐ TẦNG 2 (kG/m)

Loại tải trọng và cách tính

p1-1

Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất :

pht = 480 x 4 =

Cộng và làm tròn :1TT

111Kết quả

4079.6

4079.6p2-1

Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ lớn nhất :

pht = 480 x 4 =1125Cộng và làm tròn :1125HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẦNG 2 (kG)

Loại tải trọng và cách tính

PD-1 - PC-1

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền qua dầm phụ :

2 x 480 x 1.93 x (0.1 + 4)/2 =

• Truyền qua dầm chính :

2 x 480 x 4x4/4 =

Cộng và làm tròn

PB-1 - PA-1

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền qua dầm phụ:

2 x 480 x 4x 4/4 =

• Truyền qua dầm chính :

480 x 2 x 4 x 4/4 =

Cộng và làm tròn

PX1 - 1

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền qua dầm phụ dọc nhà

4 x 480 x 4 x 4/4 =

• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :

4 x 480 x 1.93 x (0.1 + 4)/2 =

Cộng và làm tròn

PX3 - 1GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Kết quả3798.2

3650.4

25173650.4

3650.4

7300.87300.8

7596.48

14897.3Trang 37TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CN1PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPTải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền qua dầm phụ dọc nhà :• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :

Cộng và làm trònGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4480 x 4 x 4 x 4/4= 7300.8

480 x 4 x 4 x 4/4 = 7300.8

14601.6Trang 38PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPS4S4S1357.6kg/m2357.6kg/m2S1DS11405

1

0

9

5

1

.25

4

7

5

.

61405S1C5

4

7

6TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNBAS¥ § å HO¹ T T¶I 1 tÇng 5GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 39TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPHOẠT TẢI 1 PHÂN BỐ TẦNG 3 (kG/m)

TT

Loại tải trọng và cách tính

p1-1

1

Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ lớn nhất :Kết quảptg= 480 x 4 =Cộng và làm tròn :

HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẦNG 3 (kG)

TT

Loại tải trọng và cách tính

PC-1 ; PB-1

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

1

• Truyền qua dầm phụ:

2 x 480 x 4 x 4/4 =

• Truyền qua dầm chính :

480 x 2 x 4 x 4/4 =

Cộng và làm tròn

PX2 - 1

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền qua dầm phụ dọc nhà :

1

480 x 4 x 4 x 4/4=

• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :

480 x 4 x 4 x 4/4 =

Cộng và làm trònGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD414041404

Kết quả3650.4

3650.4

5476.57300.8

7300.8

10951.2Trang 40PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPS4S4S1357.6kg/m2357.6kg/m2S1DS11405

1

0

9

5

1

.25

4

7

5

.

61405S1C5

4

7

6TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNBAS¥ § å HO¹ T T¶I 1 tÇng 5GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 41TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPHOẠT TẢI 1 PHÂN BỐ TẦNG 5 (kG/m)

TT

Loại tải trọng và cách tính

p1-1

1

Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ lớn nhất :Kết quảptg= 360 x 4 =

Cộng và làm tròn :HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẦNG 5 (kG)

TT

Loại tải trọng và cách tính

PC-1 ; PB-1

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

1

• Truyền qua dầm phụ:

2 x 360 x 4 x 4/4 =

• Truyền qua dầm chính :

360 x 2 x 4 x 4/4 =

Cộng và làm tròn

PX2 - 1

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền qua dầm phụ dọc nhà :

1

360 x 4 x 4 x 4/4=

• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :

360 x 4 x 4 x 4/4 =

Cộng và làm trònGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD41404

1404Kết quả2737.8

2737.8

5475.65475.6

5475.6

10951.2Trang 42TT

1HOẠT TẢI 1 PHÂN BỐ TẦNG 6,8 (kG/m)

Loại tải trọng và cách tính

p1-1

Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất :

pht = 240 x 4 =TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA

DỰNG

DD&CN

Cộng vàXÂY

làm tròn

:

1TT

1111Kết quả

936PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

936p2-1

Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ lớn nhất :

pht = 240 x 4 =936Cộng và làm tròn :936HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẦNG 6,8 (kG)

Loại tải trọng và cách tính

Kết quả

PD-1 - PC-1

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền qua dầm phụ :

2 x 240 x 1.93 x (0.1 + 4)/2 =

1899.1

• Truyền qua dầm chính :

1825.2

2 x 240 x 4 x4/4 =

Cộng và làm tròn

3724.3

PB-1 - PA-1

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền qua dầm phụ:

2 x 240 x 4 x 4/4 =

1825.2

• Truyền qua dầm chính :

1825.2

240 x 2 x 4 x 4/4 =

Cộng và làm tròn

3650.4

PX1 - 1

Do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền theo phương ngang nhà :

4 x 240 x 1.93 x (0.1 + 4)/2=

3798.3

• Truyền theo phương dọc nhà :

3650.4

4 x 240 x 4 x 4/4=

Cộng và làm tròn

7448.7

PX3 - 1Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào

• Truyền qua dầm phụ dọc nhà :• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4240 x 4 x 4 x 4/4=3650.4240 x 4 x 4 x 4/4 =3650.4Trang 43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VII. XÁC ĐỊNH HOẠT TẢI TÁC DỤNG VÀO KHUNG.

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×