Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
E. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện các bộ phận:

E. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện các bộ phận:

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP• Do dầm có chiều dài nhỏ hơn so với dầm CD nên để tiện trong công

tác thi công ta cũng chọn kích thước dầm giống với kích thước dầm

nhịp CD là: 30x70 cm.

3.Dầm dọc nhà

Nhịp dầm L = 8 m.• Chọn chiều cao dầm là 65 cm.

• Bề rộng dầm : b =(0.3-0.5)h = (0.3-0.5)x65 = 20-33(cm).

 Chọn bề rộng dầm b =25 (cm).

• Kích thước dầm là 25x65 cm.

4.

Dầm phụ

Chọn kích thước dầm phụ chung cho tất cả các nhịp và dầm phụ theo phương dọc nhà

• Chiều cao dầm:

 Chọn h = 45 (cm)

• Bề rộng dầm: b =(0.3-0.5)x45 = (13.5-22.5) (cm)

 Chọn b = 22 (cm)

• Kích thước dầm là: 22x45 cm.

 Kích thước tiết diện cột :Trong đó :

k =1-1,5: hệ số ảnh hưởng của momenRb = 17 MPa : Cường độ chịu nén của bê tông B30

N: Lực dọc trong cột do tải trọng đứng gây ra.Cột trục C:

N = S.n.T

S : Diện tích chịu tải của cột

N : Số tầng

T : tải trọng trên 1m2 sàn lấy khoảng 1.2 T/m2

GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 13TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP N = (8x8)x10x1.2 = 768

• Do diện chịu tải cột trục B tương đương cột trục C, cột trục A,D có diện

chịu tải bằng 1 nửa và các cột góc có diện chịu tải hơn ¼ vậy nên ta sơ bộ

chọn kích thước cột cho các trục còn lại như sau:

Cột trục B:bxh = 60x80 (cm) (0,48 m2)Cột trục A, D :bxh = 40x60 (cm) (0,24 m2)Mặt khác, để tiết kiệm vật liệu ta giảm tiết diện cột từ tầng 4,5,6,7,8 như

sau:

Cột trục C,B :bxh = 60x70 (cm) (0,42 m2)Cột trục A, D :bxh = 40x60 (cm) (0,24 m2)Diện chịu tải của cột trục 5:GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 14TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPS-dS-CS-BS-aGVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 15TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNV.PHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPSƠ ĐỒ TÍNH TOÁN KHUNG PHẲNG

A.Sơ đồ hình học :GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 16TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CNPHẦN KẾT CẤU

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPDCBAS¥ §å H×NH HäC KHUNG TRôC 5GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4Trang 17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

E. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện các bộ phận:

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×