Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
C Tính toán cốt thép sàn

C Tính toán cốt thép sàn

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTKiểm tra hàm lượng cốt thép :

μ=AS

2.5

100 =

x100 = 0, 31%

bh 0

100.8. Hàm lượng cốt thép như vậy là hợp lí.GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 179TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPIIIPHẦN KẾTTÍNH TOÁN Ô SÀN O2: L1xL2 = (4 x 4) m

AXác định nhịp, sơ đồ tính toán

Coi các cạnh đều là lien kết cứng, nên nhịp tính toán được tính từ mép dầm.

L1 = 4-0.15-0.11=3.74(m), L2 = 4-0.11-0.15=3.74(m)

L

3.74

r = t2 =

=1< 2

Lt1 3.74

Tỷ số:

=> Xét làm việc theo 2 phương, tính toán theo sơ đồ bản kê 4 cạnhBXác định nội lực:

Tải trọng:

Tĩnh tải tính toán: gS4 = 357.6 (kG/m2).

Hoạt tải tính toán: p = 480 (kG/m2)

=> Tổng tải trọng tính toán: q = 837.6 (kG/m2)

Nội lực của bản được xác định theo sơ đồ khớp dẻo. Chọn phương án bố trí

cốt thép đều theo mỗi phương. Dùng phương trình sau để xác định nội lực

trong bản:

qb .Lt12 .(3.Lt 2 − L t1 )

12= (2.M 1 + M I + M I' ).Lt 2 + (2 M 2 + M II + M II' ).Lt1Chọn M1 làm ẩn số, đặt:

a2 = M2/M1⇒ M2=a2M1aI = MI/M1⇒ MI=aIM1aI'=M II'/M1aII = MII/M1

aII'=M II'/M1M I'aI'M2= M1⇒ MII=aIIM1

MIIM II' aII'=M1MIMIM2MII

MIIM1

M1GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4MITrang 180TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTCác ai phụ thuộc vào tỉ số l2/l1 theo bảng sau

l2/l1

a21

1÷0.8

2.2÷2.

5

2.2÷2.

5aI=

aII=l2/l1

a2

aI=

aII=1.1

0.9÷0.71.2

0.8÷0.61.3

0.7÷0.51.4

0.6÷0.41.5

0.55÷0.352.0÷2.21.9÷2.01.8÷1.91.7÷1.81.6÷1.71.8÷2.01.6÷1.81.4÷1.61.1÷1.30.9÷1.21.6

0.5÷0.3

1.5÷1.6

0.8÷1.1

r=Tỉ sốl2

=1

l11.7

0.45÷0.25

1.4÷1.5

0.7÷0.91.8

0.4÷0.2

1.3÷1.4

0.6÷0.81.9

0.35÷0.2

1.2÷1.3

0.5÷0.6aI'ta lấy a2=0.9, aI= =2.25, aII=aII'2

0.2÷0.15

1.1÷1.2

0.4÷0.5=2.25Giải phương trình ta có :

⇒M1 = 148.4 kG.m/m

⇒M2 = 133.6 G.m/m⇒MI =M I'⇒MII == 333.9 kG.m/mM II'= 333.9 kG.m/mC

Tính toán cốt thép sàn

Tính cho tiết diện giữa chịu momen dương M1 = 148.6 kG.m/m

Tính cho dải bản có bề rộng 1m như 1 dầm chịu uốn.GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 181TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CẤU

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPPHẦN KẾTGiả thiết chiều dày lớp bảo vệ : c = 15 mm, nên: a0 = 20 mm = 0.02 m.

Chiều cao của tiết diện: h0 = h - a0 = 100 – 20 = 80 mm = 0.08 m.

αm =Tính hệ số :M

148.6

=

= 0, 016 < α pl = 0.255

2

R b bh 0 14.5x105 x1x0, 082Từ αm = 0.016, tra bảng ta được γ = 0,992

Diện tích cốt thép cần thiết :

AS =M

Rγh

S0148.6

=

= 0.832(cm 2 )

2250x0.992x0.08Hàm lượng cốt thép :

μ=AS

0.832

100 =

.100 = 0,104% > μ min = 0.05%

bh 0

100x8(Theo TCXD 356-2005).Chọn Ø8 a200, diện tích cốt thép As = 2.51 cm2

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

μ=AS

2.51

100 =

.100 = 0.314%

bh 0

100x8. Hàm lượng cốt thép như vậy là hợp lí.Tính cho tiết diện biên chịu momen âm; MI=333.9 kG.m/m

Tính cho dải bản có bề rộng 1m như dầm chịu uốn

Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ : c = 15 mm, nên: a0 = 20 mm = 0.02 m.

Chiều cao của tiết diện: h0 = h - a0 = 100 – 20 = 80 mm = 0.08 m.GVHD: LẠI VĂN THÀNH

SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 1313.57 – Lớp: 57XD4Trang 182Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C Tính toán cốt thép sàn

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×