Tải bản đầy đủ - 192 (trang)
PHẦN 2: KẾT CẤU

PHẦN 2: KẾT CẤU

Tải bản đầy đủ - 192trang

TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNPHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIP

Chn chiu dy sn mỏi l 8 cm.

D.Xỏc nh ti trng n v:

Tnh ti :1Nn lỏt ỏ Granite D25SN : S1

Trng

n v lng

riờng

kG/m3

26602Va xi mng M75#kG/m320003Sn BTCTkG/m34Va trỏt trn M75# dy

15mmkG/m3STTLp vt liuChiu

dy

(mm)

2566.5H

s

n

1.110201.32625001002501.1275200015301.339Tr s TC

(kG/m2)Lp vt liu73.15411.15TNG CNGSTTTr s TT

(kG/m2)SN : S2

Trng

n v lng

riờngChiu

dy

(mm)Tr s TC

(kG/m2)H

s

nTr s TT

(kG/m2)1Nn gch Thch Bn

400x400kG/m320008161.117.62Va xi mng M75#kG/m3200010201.3263Sn BTCTkG/m325001002501.12754Va trỏt trn M75# dy

15mmkG/m3200015301.3395Trn thch cao khung

nhụmkG/m220201.122

379.6TNG CNG

SN : S3

GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Trang 9TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNPHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIP1Sn gi chuyờn dngkG/m2Trng

lng

riờng

302Va xi mng M75#kG/m320003Sn BTCTkG/m34Va trỏt trn M75# dy

15mm5Trn thch cao khung

nhụmSTTLp vt liu30H

s

n

1.110201.32625001002501.1275kG/m3200015301.339kG/m220201.122n vChiu

dy

(mm)Tr s TC

(kG/m2)Lp vt liu33395TNG CNGSTTTr s TT

(kG/m2)SN : S4

Trng

n v lng

riờngChiu

dy

(mm)Tr s TC

(kG/m2)H

s

nTr s TT

(kG/m2)1Nn lỏt gch Ceramic

300x300kG/m320008161.117.62Va xi mng M75#kG/m3200010201.3263Sn BTCTkG/m325001002501.12754Va trỏt trn M75# dy

15mmkG/m3200015301.339

357.6TNG CNGSTT

1Lp vt liu

Bờ tụng ỏ mi, li mtSN : M1

Trng

n v lng

riờng

kG/m3

2300Chiu

dy

(mm)

30GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Tr s TC

(kG/m2)

69H

s

n

1.1Tr s TT

(kG/m2)

75.9

Trang 10TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNPHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIPcỏo D30

2Lp gch shape - UkG/m3180015271.129.73Va to dckG/m3200030201.3264Sn BTCTkG/m32500802001.12205Va trỏt trn M75# dy

15mmkG/m3200015301.3396Trn thch cao khung

nhụmkG/m220201.122

412.6TNG CNG

SN : M2

Trng

n v lng

riờngChiu

dy

(mm)Tr s TC

(kG/m2)H

s

nTr s TT

(kG/m2)STTLp vt liu1Bờ tụng ỏ mi, li mt

cỏo D30kG/m3230030691.175.92Lp gch shape - UkG/m3180015271.129.73Va to dckG/m3200030201.3264Sn BTCTkG/m32500802001.12205Va trỏt trn M75# dy

15mmkG/m3200015301.339

390.6TNG CNGHot ti :

STT Tờn phũng

1n vSnh, hnh lang, cu thang, xng sa cha kG/m2GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Hot ti H s Hot ti

TC

n

TT

300

1.2

360

Trang 11TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNPHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIP2Vn phũng, Phũng v sinhkG/m22001.22403Phũng hp, kho, phũng tng ikG/m24001.24804MỏikG/m2751.397.5E.Chn s b kớch thc tit din cỏc b phn:

Kớch thc tit din dm chn theo cụng thc kinh nghim:Trong ú :

k =1-1,3: h s ti trng.m=8-15 vi dm chớnh v m= 15-20 vi dm ph

L1.: Nhp dm.Dm nhp CD :

Nhp dm L = 8 m.Chn chiu cao dm l 70 cm.

B rng dm : b =(0.3-0.5)h =(0.3-0.5)x70 = 21-35(cm)

Chn b =30 cm.

Kớch thc dm l 30x70 cm.

2.Dm nhp AB,BC :

Nhp dm L = 8 m.GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Trang 12TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNPHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIPDo dm cú chiu di nh hn so vi dm CD nờn tin trong cụng

tỏc thi cụng ta cng chn kớch thc dm ging vi kớch thc dm

nhp CD l: 30x70 cm.

3.Dm dc nh

Nhp dm L = 8 m.Chn chiu cao dm l 65 cm.

B rng dm : b =(0.3-0.5)h = (0.3-0.5)x65 = 20-33(cm).

Chn b rng dm b =25 (cm).

Kớch thc dm l 25x65 cm.

4.

Dm ph

Chn kớch thc dm ph chung cho tt c cỏc nhp v dm ph theo phng dc nh

Chiu cao dm:

Chn h = 45 (cm)

B rng dm: b =(0.3-0.5)x45 = (13.5-22.5) (cm)

Chn b = 22 (cm)

Kớch thc dm l: 22x45 cm.

Kớch thc tit din ct :Trong ú :

k =1-1,5: h s nh hng ca momenRb = 17 MPa : Cng chu nộn ca bờ tụng B30

N: Lc dc trong ct do ti trng ng gõy ra.Ct trc C:

N = S.n.T

S : Din tớch chu ti ca ct

N : S tng

T : ti trng trờn 1m2 sn ly khong 1.2 T/m2

GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Trang 13TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNPHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIPN = (8x8)x10x1.2 = 768

Do din chu ti ct trc B tng ng ct trc C, ct trc A,D cú din

chu ti bng 1 na v cỏc ct gúc cú din chu ti hn ẳ vy nờn ta s b

chn kớch thc ct cho cỏc trc cũn li nh sau:

Ct trc B:bxh = 60x80 (cm) (0,48 m2)Ct trc A, D :bxh = 40x60 (cm) (0,24 m2)Mt khỏc, tit kim vt liu ta gim tit din ct t tng 4,5,6,7,8 nh

sau:

Ct trc C,B :bxh = 60x70 (cm) (0,42 m2)Ct trc A, D :bxh = 40x60 (cm) (0,24 m2)Din chu ti ca ct trc 5:GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Trang 14TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNPHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIPS-dS-CS-BS-aGVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Trang 15TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNV.PHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIPS TNH TON KHUNG PHNG

A.S hỡnh hc :GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Trang 16TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNPHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIPDCBASƠ Đồ HìNH HọC KHUNG TRụC 5GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Trang 17TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNB.PHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIPS kt cu :

Mụ hỡnh húa kt cu thnh cỏc thanh ng (ct) v thanh ngang (dm) vi trc

ca h kt cu c tớnh n trng tõm tit din cỏc thanh.

Nhp tớnh toỏn dm l khong cỏch gia cỏc trc ct. Chiu cao ct l khong

cỏch gia cỏc trc dm (dm tit din nh hn).DCBASƠ Đồ T?NH KHUNG TRụC 5GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Trang 18TRNG I HC XY DNG

KHOA XY DNG DD&CNVI.PHN KT CU

THUYT MINH N TT NGHIPXC NH TNH TI TC DNG VO KHUNG.

a) Vi ụ sn 8x8 m : Ti trng tỏc dng lờn khung cú dng hỡnh tam giỏc

b) Ti trng bn than cỏc cu kin dm, ct ca khung c tớnh toỏn trong phn

mm.S4S4357.6kg/m2357.6kg/m2S1S1S1411.15

kg/m2411.15

kg/m2411.15

kg/m2S1S1411.15

kg/m2411.15

kg/m2GD =

GX1 =

Gc =

GX2 =

GB =13890kg GX3 = GA =

GA* =

19119.4kg 13607.8kg 16674.9kg 10606.5 kg

11317.6kg

10606.5 kg 21293.3kg

G1 =

G1 =

G2=

G2=

G2=

G2=

G3=

4476.2kg/m 1117.5kg/m 1537.7kg/m 1537.7kg/m 1537.kg/m 1537.7kg/m 1496.6kg/msơ đồ phân tĩn h tải tầng 1,2GVHD: LI VN THNH

SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4Trang 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 2: KẾT CẤU

Tải bản đầy đủ ngay(192 tr)

×