Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Dự toán kết quả đầu tư:

Dự toán kết quả đầu tư:

Tải bản đầy đủ - 22trang

Giờ hoạt động cao điểm

Tổng số đĩa, chiếc bán trong 1 ngàyThời gianSố lượng bán

bình quânDoanh thu đêm

(đồng/ngày)4Giờ/ngày120Đĩa/ngàyDoanh thu năm

(đồng/năm)Năm thứ 1 (50%)602.400.000876.000.000Năm thứ 2 (75%)903.600.0001.314.000.000Năm thứ 3 (90%)1084.320.0001.576.800.000b. Chi phíĐơn vị: ĐồngKhoản chi phí

Lương nhân viênNăm thứ 1Năm thứ 2Năm thứ 3223,200,000245,520,000270,072,000Điện18.000.00019.800.00021.780.000Nước12.000.00013.200.00014.520.000180,000,000252,000,000352,800,0003,600,0003,600,0003,600,000Chi phí mặt bằng90,000,00099,000,000108,900,000Chi phí KH TSCĐ45,045,00045,045,00045,045,000541,845,000645,165,000780,417,000Nguyên liệu

Chi phí báo, internetTổng(Khấu hao tài sản cố định : giá trị đầu tư ban đầu là 193,050,000đ, dự tính giá

trị còn lại sau 3 năm là 30% )

c. Lợi nhuận

Thuế TNDN là 20% ( do doanh thu < 20 tỷ đồng)Doanh thu thuầnChi phíLợi nhuận

trước thuếLợi nhuận sau

thuếNăm thứ 1876,000,000541,845,000334,155,000267,324,000Năm thứ 21,314,000,000645,165,000668,835,000535,068,000Năm thứ 31,576,800,000780,417,000796,383,000637,106,400d. Báo cáo ngân lưu lập theo phương pháp trực tiếp:Năm0123Dòng tiền vào876,000,000 1,314,000,000 1,634,715,000+ Doanh thu876,000,000 1,314,000,000 1,576,800,000+ Giá trị thanh lý57,915,000Dòng tiền ra193,050,000+ Tổng Z sản xuất193,050,000+ Tổng chi phí

Thuế TNDN 20%

Dòng tiền ròng-193,050,000608,676,000778,932,000939,693,600541,845,000645,165,000780,417,00066,831,000133,767,000159,276,600267,324,000535,068,000695,021,400Giá trị thanh lý = 193,050,000*30% = 57,915,000đ.

Thuế TNDN = Lợi nhuận trước thuế * 20%

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế *(1-Thuế TNDN)

3. Dự toán hiệu quả tài chính

+ Hiện giá thu hồi thuần (NPV)

P: Vốn đầu tư ban đầu

r: Lãi suất chiết khấu

CF: Dòng thu nhập ròng qua các năm Lấy lãi suất chiết khấu là 10%/nămNPV = -P ++= -193050000 +

= 1014365642++++Ta có NPV >0 => dự án khả thi, chấp nhận

Tính IRR thông qua NPV, cho NPV = 0, tính r trong công thức NPV, r này chính là

IRR, ta có IRR = r khi :

NPV= 0 = -193.050.000 +++=> IRR = 1.82

Ta thấy suất suất sinh lời thực tế của dự án IRR > 10%nên dự án chấp nhận+ Tỷ suất sinh lời (PI):

PI=== 4.25+ Thời gian hoàn vốn (PP)

Là thời gian để ngân lưu tạo ra của dự án bù đắp chi phí đầu tư ban đầu.Năm0CFt-193.050.0001

267,324,0002

535,068,0003

695,021,400PP=193,050,000x(12 tháng/267,324,000) = 8.66 tháng

+ Những rủi ro có thể gặp và biện pháp khắc phục

a. Những rủi ro có thể gặp- Dự báo nhu cầu sai lệch do tính lạc quan dẫn đến sai tình hình,

- Đối thủ cạnh tranh,

- Bị thiếu sót trong phân tích đánh giá,

- Chịu ảnh hưởng gián tiếp từ những thay đổi của điều kiện tự nhiên

(mưa, bão…),- Nguyên vật liệu bị hư hại trong vận chuyển, lưu trữ,

- Giá cả thị trường biến động=> giá NVL tăng.

b. Một số biện pháp khắc phục rủi ro.- Bám sát các nguồn thông tin có liên quan.

- Quan tâm đến hướng phát triển của đối thủ cạnh tranh cũng như

nhu cầu của khách hàng.

-Kiểm soát chi phí và điều chỉnh quán phù hợp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự toán kết quả đầu tư:

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×