Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
1 Kết luận nghiên cứu

1 Kết luận nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 94trang

51KSt qua cua cac bu&c ki~m djnh tinh hi~u qua va b~n viing cua mo hinh cho

thfry mo hinh du tin c~y d~ giai thich thi tru
trong di~u ki~n cac ysu t6 khac khong thay d3i:

-Gia tri san xudt cong nghi~p tucmg quan du
gia tti san xudt cong nghi~p tang 1% se keo theo chi s6 VN-Index cua

,thang sau tang 0.31 %. Ket qua nay phu hqp v&i cac nghien CUu tru&c day

t~i Vi~t Nam va hAu hSt cac qu6c gia khac.- Ty gia h6i doai c6 tu


cy gia h6idoai VNDIUSD tang them 1% (dBng Vi~t Nam mdt gia 1% so v&i E>o la

My) thl chi s6 VN-Index cua thang sau tang 1.78%. KSt qua nay khac so

v&i nghien CUu cua Phan va Pham (20 11)t~ithi tru


Vi~tNam giaido~ 2000 - 2011 nhung pbu hqp v&i kSt qua nghien c(ru ~i m9t s6 qu6cgia trong giai do~ dang phat tri~n khac nhu nghien CUu cua Islam va cac

c9ng S\f (2004) t~i Thai Lan, Mohammad va cac c9ng S\T (2009) t~i Th6

Nhi Ky, Goswami va Jung (1997) t~ Han Qu6c.

- Cac biSn ngbien c(ru k.hac c6 kSt qua th6ng nhdt v&i cac ngbien ctru tru6c

day t~i thj tru
Sau d6 tac gia da sir dvng ki~m djnh nhan qua Granger va phan ra phuang

sai d~ phan tich va do lu
chi s6 gia chtrng khoan . .KSt qua phan tich nhu sau:

- KSt qua nghien ctru c6 kha it biSn c6 tac d9ng dSn chi s6 VN-lndex

nhung nhin chung phu hqp v&i thvc tS thi tru
Trong ng~n h~n, ty gia h6i doai c6 tac d9ng nhan qua hai chi~u dSn chi

s6 gia chtrng khoan, nhan t6 gia tr! san xuit cong nghi~p c6 tac d9ng

nhan qua m9t chi~u dSn ca chi s6 gia chung khoa~ va ty gia h6i doai. Cac

nhan t6 con t~i hclu nhu khong co anh huang tn;rc tiSp dSn gia chtrng

khoim.52Nguyen nhan khach quan c6 th~ la do dii li~u nghien cfru ctia tac gia oon

kha ng~ chi tir nam 2008 dSn nay nen chua giai thich d(mg ban ch~t cua

thi tru
quan qu6c gia, theo th6ng ke cua IMF, trong khi cac nha dftu tu l~i quan

tam hon dSn lai su~t qua dem ho~c lai su~t trai phiSu chinh phu. M~t

khac do d~c thu cac chi s6 lai su~t, ty gia chiu S\I di8u tiSt va giam sat cua

Ngan hang Nha Nuoc, doi khi chua theo kip di8n biSn thi tru
th~m chi di ngugc vm cac cam kSt trong qua khu d~n dSn cac bi~n d9ng

'trai chieu trong dfrli~u,''thong ke. Lugng cung tien va cung tien mo rQnghdu nhu chua dugc nha ddu tu trong nuoc quan tam va ciing it dugc

Ngan hang Nha Nuoc cong b6 r9ng rai tir d6 ~t ySu se c6 nhiing sai l~ch

gifra kSt qua nghien Clru va th\IC tS CUa thj tru
-Di~u dang luu y khi kSt qua nghien cfru cho th~y cy gia dAng biSn voi chi

s6 gia chfrng khoan va c6 m6i quan h~ hai chi€u, khong chicy gia tacd9ng dSn chi s6 VN-Index rna ban than ty gia ciing bi cinh huang boi chi

,',,,so nay. Chi so gia chfrng khoan chi c6 tac d9ng den m9t nhan to kinh te

vi mo duy nh~t la ty gia h6i doai va khong c6 b~tk.Y anh huang nao toicac nhan t6 kinh tS vi mo khac. Do d6, chi s6 gia chfrng khoan trong giaido~ hi~n nay chua phai la chi bao t6t cho n8n kinh tS. Th\Ic tS kSt qua

nghien cuu th~ hi~n chi s6 gia chfrng khoan phdn 16n chiu arm huang cua

tam ly nha ddu tu. £>i8u nay la hoan toan phu hgp ~i Vi~t Nam do quy

mo thi tru
tro chi ph6i n8n kinh t~ trong nuoc dugc niem yst chua nhi8u, vi~c cong

b6 thong tin tren thi tru
truang chfrng khoan chua th~ la nhan t6 d\I bao t6t nh~t cho cac nhan t6

vi mo va n8n kinh tS.53- f)~c bi~t k~t qua phan tich nhan qua Granger con cho thAy trong khi cung

tiSn mo r9ng khong t~c d9ng d~n bAtbi~nk:Yvr mo nao thl tAt cac cacbi~n nay l~i co anh hu&ng d~n bi~n cung tisn rna r9ng.Cu6i ct'mg, theo k~t qua phan tich phan ra phuong sai thi trong khoang thmsB VN-Index bjgian 2 thang, chianh huang chu y~u tir nhfrng cu s6c cuachinh n6 (89.44%), ti~p d~n Ia ty gia hBi doai (4.82%), gia trj san xu~t cong

nghi~p (2.28%), 1~ phat (2.15%), lugng cung tisn mo r9ng (1.20%) vacu8i ct'mg Ia lai suit (0.11%). Sau 10 thang cac tac d9ng cua cac bi~n vi mobn dinh d~n va trong dai h~n ( 12 thang), muc d9 anh hu&ng cua cac nhan t6

kinh t~ vi mo d~n chi s6 gia chimg khoan theo thu tv nhu sau: nhiing cu s6c

tu chinh ban than no,tY gia hBi doai, gia tri san xuAt cong nghi~p, tY 1~ 1~phat, cung tiSn rna r9ng va cu6i cimg la lai suAt. K~t qua phan tich phuong

sai phan ra cho th~.y cac bi~n kinh t~ vi mo tac d9ng kha th~p, khoang 6% ,,,,12o/o den bien d9ng cua chi so gia chtrng khoan trong cac,k:Y tiep theo. Ketqua nay thip han tuong dBi so voi nghien CUu cua Tangjitprom (20 11) ~i

Thai Lan (17,5%).sB gia chtrng khoan phan 11ng m~ nh~t vm bi~n d9ng cy gia. Ty gia

trong nuoc duqc Ngan hang nha Nuoc diSu ha$ thong qua cy gia binh quan

lien ngan hang va bien d9 diSu chinh cy gia niem y~t cua cac ngan hang

thuong m~i duqc cong bB trong tirng thm kY. Chinh nha bien d9 dao d9ng

nay rna ty gia co duqc phan trng kha nh~y voi cac diSn bi~n thi truemg

Chi.,chtrng khoan. Ket qua nghien Clru ung h9 quan diem cua Dornbusch va

Fischer, khi dbng nQi t~ y~u di thi hang h6a trong nuoc re hon mQt each

tuong dBi so voi h~mg h6athai doanhnghi~pc6 lqia nu6c ngoai, dftn d~n xuAt khAu cao hon d&ngnhu~cao tuchtrng khoan cao hem trong ngful h~.ho~td9ng kinh doanh lam cho gia54tri san xuAt cong nghi~p du6ng nhu khong c6 tac d()ng d8n gia chting

'

,

khoan trong kY dau tien nhung l~i c6 xu hu6ng tang m~h trong hai kY tiepGiatheo. Nhu v~y khi gia tti san xudt cong nghi~p thay d6i n6 se khong tac

d()ng tuc thai t&i thi tru6ng chting khoan Vi~t Nam rna cdn c6 thm gian d8

nha dAu tu ghi nh~ vAn dS tren thong qua thl!c t8 kSt qua kinh doanh hang

quy cua doanh nghi~p ho~c cac bao cao d
chung.

B~g nhfrng phan tich dinh luqng bai nghien ctru cho thdy chi sb gia chtingkhoan Vi~t Nam chiu tac d()ng d6ng biSn hOi gia tri san xu!t cong nghi~p va ·tY gia hbi doai vs m~t thbng ke trorig do co biSn gia tti san xuAt cong nghi~p

Ia m()t bi8n nSn tang, cung cAp thong tin co blm cua nSn kinh tS. I>iSu nay

cho thAy kSt qua tren cho thdy thi tru6ng dang di dung huang, chi sf> gia

chting khoan gfui v6i th\fc chdt ho~t d()ng cua doanh nghi~p hon Ia nhfrng

ySu tb dftu co.

5.2. M(}t sA ki~n nghi:

Vdn dS dugc phat hi~n kha nhi€u trong nghien Clru nay Ia vi~c cac biSn vi

,',mo hau nhu it c6 tac d()ng doi v&i cac bien d()ng trong VN-Index. Nguyen

nhan chinh la do Chinh Phu da can thi~p hanh chinh kha nhiSu vao thi

tru6ng lam cho cac biSn tra nen kern y nghia do khong con la dl;li di~n phan

anh th\fc chAt nSn kinh t8. Do d6 dS thi tru6ng chtffig khoan hol;lt d()ng hi~u

qua hon, cac chinh sach vi mo nen tuan thu cac nguyen t~c thi truemg,

nguyen t~c cung cAu.

Thi tru
cho nSn kinh tS, biSn d()ng cua chi s6 chtmg khoan c6 xu hu6ng gfui v&i

,,,thlJc chat ho~t d()ng cua doanh nghi~p hon. Ket qua phan tich ciing cho thay

cac nhan t6 kinh tS vi mo thvc SlJ c6 tac d(>ng dSn th! truemg chl:mg khoan.55DiSu nay cho thiy cac chinh sach diSu harm dang di dung hu&ng va trlnh dQ

cua nha d~utU ngay cang dugc nang cao. Tuy nhien d~ dAy nhanh tiSn trinhphat tri~n, Nha Nu&c c~ xay d\ffig cac chinh sach kinh tS vr mo hu&ng dBn

t~o sv 6n djnh bSn vilng cho thi truemg. Vi~c ban hanh va quansach kinh tBly cac chinhvr mo khong chi hu&ng dBn vi~c disu harm n€n kinh ts rna conphai quan tam dSn vi~c phat tri~n bSn vilng cho thi truemg ch(mg khoan.

Trong cac chinh sach, chinh sach tiSn t~ c6 tac d9ng kha bSn vfmg dSn VNIndex do d6 day la cong C\1 di€u tiSt thi truemg hi~u qua thong qua fmh

huemg cuatY gia hf>i doai. Tuy nhien chinh sach cung tiSn nen huang vaocac ho~t d9ng san xuit kinh doanh thvc cua doanh nghi~p d~ lam n8n tang

phat tri~n cho thi truemg. Chinh sach tiSn t~ t~i Vi~t Nam tdt yBu phai Iva

chQn ID\lC tieu hu&ng dBn C\1 th~, phu hgp v&i d~c thu kinh t~ trong tirng giai

do~. Va du c6 Iva chQn m\lc tieu nao thi chinh sach tiSn t~ cling c~ c619trinh, tranh cac d9ng thai bit ngo, thi~u nhftt quan gay s6c tamly cho nhad~u tu, gay anh hu6ng tieu cvc dSn thi truemg chtmg khoan. Sv suy giam

,cua thi truemg chtmg khoan, den lugt n6 sel~i,anh huang ngugc den dongv6n vao n€n kinh t8, gop ph~n gay kho khan cho vi~c phat huy tac d\lng cua

cac chinh sach.

Ty gia la mQt trong nhfrng biSn s6 phuc t~p va nh~y cam nhit trong diSu

hanh nSn kinh tS vi mo hi~n nay. M6i biSn d9ng ty gia tac d9ng dSn hanglo~t m\lc tieu d6i khang khac nhau hi~n nay. Giam gia dbng n9i t~ giup dAy

m~nh xuftt khAu co th~ anh hu6ng bit lgi dSn cac doanh nghi~p co d~u vaodugc nh~p khAu va tang nii ro cho doanh nghi~p c6 ng vay b~ng ngo~i t~,

ganh n~ng ng n~n cua Chinh Phu va thu hut d§u tu. Vi~c can thi~p, diSu

hanh, ki~m soat ch~t chetYgia gifra VND va USD cua Ngan hang NhaNu&c xuftt phat tir th6i quenStl'd\lng dbng USD trong giao thuang cuanguoi Vi~t Nam. Trong su6t m


tY gia VND/USD dao d<)ngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Kết luận nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×