Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
9 Phân rã phương sai (Variance Decompostion)

9 Phân rã phương sai (Variance Decompostion)

Tải bản đầy đủ - 94trang

47Bang sau day chi trlnh bay phuong sai cua sai s6 trong dt,r bao cua biSn VNI

theo phuong phap phan ra Cholesky vi ffi\lC dich cua bai nghien Clru la do

luang muc d9 anh hu6ng cua cac nhan t6 kinh ts vi mo dSn chi s6 gia chfrng

khoan.Bang 4.9: Kit qua phan tich phan ra phuang sai

Variance Decomposition ofVNIPeriodS.E.VNIliP1

2

3

4

5

6

7

8

9

109.08171

9.80893

9.86637

9.87746

9.87874

9.87900

9.87904

9.87905

9.87905

9.8790594.41731

89.44149

88.41769

88.21939

88.19675

88.19218

88.19153

88.19141

88.19140

88.191390.26553

2.27648

3.02843

3.07290

3.07751

3.07754

3.07755

3.07755

3.07755

3.07755·EX

3.1 4591

4.82229

4.79889

4.80504

4.80382

4.80390

4.80388

4.80388

4.80388

4.80388DM2 SADI SADCPI0.27026

1.20058

1.46429

1.52276

1.53211

1.53385

1.53413

1.53417

1.53418

1.534180.01197

0.10873

0.16307

0.22116

0.22892

0.23087

0.23116

0.23122

0.23123

0.231231.88902

2.15044

2.12763

2.15875

2.16089

2.16165

2.16174

2.16176

2.16176

2.16177Cholesky Ordering: DI SA DCPI liP EX DM2 SA VNI----------------------------~,

,

.,

,

Dt,ra tren ket qua nghien c(ru, trong ngan h~ nhiing thay doi trong chi so giachfrng khmin trenthi tru(mg Vi~t Nam bi arm hu6ng chu ySu tir du li~u quakhu cua chinh n6 hon la ph\l thUQC vao nhiing nhan t6 khac. Bi€u d6 cho

thfty r~g, ~ truang chfrng khoan phan frng kha ch~ tru&c nhiing thong

tin kinh t€ vi mo.

Xet trong k.hofmg thai gian 2 thang, chi s6 VN-Index b! anh hu6ng chu ySu

tir nhiing cu s6c cua chinh n6 (89.44%), tiSp dSn lacy gia h6i doai (4.82%),gia tri san xuftt cong nghi~p (2.28%), l~m phat (2.15%), hrQ'Ilg cung ti€n rna

r9ng (1.20%) va cu6i cung la lai suftt (0.11 %).

M9t di€u dang n6i la lai suftt ng5n h~n l~i it anh huang nhftt t6i nhfrng thay

d6i cua chi s3 gia cht1ng khoan. Gia tri sim xufit ·cong nghi~p duemg nhu48,khong co tac d9ng den ghi cht1ng khoan trong'

kY dau

tien nhung l~i co xuhuang tang m~ trong haikY tiSp theo. Co diSn biSn tuong tv nhu gia tri

,

,

'

san xuat cong nghi~p la bien cung tien rna r9ng tuy nhien muc dQ tac d9ng

dSn biSn VNI khong l6n b~ng. Ngugc l~i biSn tY gia duy tri muc dQ tac d9ngtuong dai cua minh dSn chi sa VN-Index qua ban kY va b~t d~u co xu huanggiam nh¥.

So v6i cac nghien Cltu tru6c day

khac valyt~ithj tru


Vi~tNam, cacthitruemgthuySt n8n, kSt qua mo hinh do tac gia nghien Cltu cho thdynhfrng di~m dang luu y sau:

- Ty gia hai doru co tuong quan duong v6i chi sa VN-Index. KSt qua nay

khac so v6i nghien Cltu ctia Phan vaPh~m(2011)t~ithj tru


Vi~tNam giai do~ 2000 - 2011 nhung phil hgp v6i kSt qua nghien c11u ~i

m9t s6 qu6c gia trong giai do~n dang phat tri~n khac nhu nghien cUti cua

Islam va cac CQngS\}'t~i(2004)Thai Lan, Mohammad va cac CQngS\}'(2009) ~i ThA Nhi Ky, Goswami va Jung (1997) t~i Han Quae.

- Chi s6 gia ch\Ing khoan phan t1ng m~nh nhdt v6i biSn d9ngcygia. KStqua nghien Cltu ling h9 quan di~m cua Dornbusch va Fischer, khi ddng

n()i t~ y~u di thi hang hoa trong nu6c re hon mQt each tuong dai so v6i

hang hoaa nu6cngoai, dfu! dSn xudt kh~u cao hon ddng thm doanhnghi~p co lgi nhu~n cao tir ho~t d()ng k.inh doanhlam cho gia cht1ngkhoan cao han trong ng~n h~n.

-Cuai cung, theo kSt qua phan tich phan ra phuong sai thi trong dai h~n

( 12 thang), muc d9 anh huang cua cac nhan t6 kinh t8 vi mo dSn chi sf>

gia ChUng kboan theo thu t\}' nhu sau: nhfrng CU sf>c tlr chfnh ban than no,

,,'tY gia hoi doai, gia tri san xuat cong nghi~p, ty 1~ ~~ phat, cung tien mo

,,,,,r()ng va cuoi cung la lai suat; Cac bien k.inh te vT mo tac d()ng kha thap,

khoang 12% dSn biSn d()ng cua chi sf> gia chung khoan. KSt qua nay th~p49bon tuong d6i so voi nghien CUu ctia Tangjitprom (20 11) t~i Thai Lan

(17,5%).

Tom l~i qua cac thCriky,lo~i trir anh hu6ng ctia chinh minh thi chi s6 giach(rng khoan bi tac d<)ng chu

l~mphat.y8u hoi tY gia, gia tri san xuat cong nghi~p va50CHUONGV

KETLU~5.1. K~t lu'n nghien cwu:

V 6i nhfrng phan tich vS m~tly thuySt mbi quan h~ gifra cac nhan tb kinh tSvi mo va thi truemg chl:mg khmin da cho ta cai nhin t6ng ths vs ca chs tac

d9ng cua chung dSn chi sb gia chl:mg khoan va cilng da cho th~y nhisu rn~ta g6c dQ nay th1 c6 tac d9ng thu~

len thi tru


cua v~ dS. Khi ta thvc hi~n nghien ClruthS se cho tac d9ng nghich chiSu.

Ben c~ d6, cac nghien c(:ru thvc nghi~rn tru6c day ciing chi ra r~ng, mbi

tuang quan giua cac nhantb kinh t8 vi mo a cac n8n kinh t8 khac nhau Ia,,..,;.,k.hac nhau. Moi nhan to kinh te vi mo c6 the tac d9ng ho~c khong tac d9ng,

c6 thS c6 mbi tuang quan d6ng biSn ho~c nghich biSn t6i thi truemg chl:mg

khoan la my thuQc vao d~c thu cua tung nSn kinh tS va my thu9c vao giai

do~ rnatac gia nghien Clru.M\lc dich cua bai nghien c(ru la do luemg anh huang cua ~ac nhan tfi kinh tS

,vi rno: lai suat, ty1~',l;;tm phat, cung tien rna rQng, gia tri san xuat congnghi~p, ty gia hBi doai dSn chi sb gia chl:mg khoan (VN-Index) trong giaido;;tn tu thang 01/2008 dSn thang 12/2013. Mo hlnh d\1' bao rna tac gia

nghien c(ru duqc nhu sau:VNI =0.32 * VNI(-1) + 0.31 * IIP(-1) + 1.78 * EX(-1)+ 145.7 * DM2_SA(-1) - 0.07 * DI_SA(-1) + 0.67 *DCPI(-1)51KSt qua cua cac bu&c ki~m djnh tinh hi~u qua va b~n viing cua mo hinh cho

thfry mo hinh du tin c~y d~ giai thich thi tru
trong di~u ki~n cac ysu t6 khac khong thay d3i:

-Gia tri san xudt cong nghi~p tucmg quan du
gia tti san xudt cong nghi~p tang 1% se keo theo chi s6 VN-Index cua

,thang sau tang 0.31 %. Ket qua nay phu hqp v&i cac nghien CUu tru&c day

t~i Vi~t Nam va hAu hSt cac qu6c gia khac.- Ty gia h6i doai c6 tu


cy gia h6idoai VNDIUSD tang them 1% (dBng Vi~t Nam mdt gia 1% so v&i E>o la

My) thl chi s6 VN-Index cua thang sau tang 1.78%. KSt qua nay khac so

v&i nghien CUu cua Phan va Pham (20 11)t~ithi tru


Vi~tNam giaido~ 2000 - 2011 nhung pbu hqp v&i kSt qua nghien c(ru ~i m9t s6 qu6cgia trong giai do~ dang phat tri~n khac nhu nghien CUu cua Islam va cac

c9ng S\f (2004) t~i Thai Lan, Mohammad va cac c9ng S\T (2009) t~i Th6

Nhi Ky, Goswami va Jung (1997) t~ Han Qu6c.

- Cac biSn ngbien c(ru k.hac c6 kSt qua th6ng nhdt v&i cac ngbien ctru tru6c

day t~i thj tru
Sau d6 tac gia da sir dvng ki~m djnh nhan qua Granger va phan ra phuang

sai d~ phan tich va do lu
chi s6 gia chtrng khoan . .KSt qua phan tich nhu sau:

- KSt qua nghien ctru c6 kha it biSn c6 tac d9ng dSn chi s6 VN-lndex

nhung nhin chung phu hqp v&i thvc tS thi tru
Trong ng~n h~n, ty gia h6i doai c6 tac d9ng nhan qua hai chi~u dSn chi

s6 gia chtrng khoan, nhan t6 gia tr! san xuit cong nghi~p c6 tac d9ng

nhan qua m9t chi~u dSn ca chi s6 gia chung khoa~ va ty gia h6i doai. Cac

nhan t6 con t~i hclu nhu khong co anh huang tn;rc tiSp dSn gia chtrng

khoim.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

9 Phân rã phương sai (Variance Decompostion)

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×