Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
5 Kiểm định hiện tượng tự tương quan

5 Kiểm định hiện tượng tự tương quan

Tải bản đầy đủ - 94trang

37Bimg 4. 6: Kit qua kiim djnh hi?n tu(rng /f! tuong quan

VAR Residual Serial Correlation LM Tests

Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h

Date: 05/ 10/ 14 Time: 23:38

Sample: 2008M01 2013Ml2

Included observations: 70

LagsLM-Statp-value1

240.5580

29.84360.2763

0.7555- - ------iProbs from chi-square with 36 df.

Theo k~t qua ki~m dinh, khong cow tuong quan phAn du do p-value anmgd9 tr~ d~u 16n hon a (a = 10%) ta ch~p nh~ gia thi~t Ho, vi th~ phAn du mo

hinh la nhi~u tr~ng.4.6 Mo hinh vAR

Theo k~t qua h6i quy cua mo hinh V AR, c6 6 phuong trlnh duqc su dl;lng

trong nghien c(ru nay. Sau day, chung ta se xem xet phuong trlnh thS hi~n

m6i quan h~ giua chi s6 gia ch(rng khoan v6i d9 tr~ cua chinh nova d9 tr~

cua cac nhan t6 kinh t~ vi mo khac.

Trong mo hinh nghien Clru, gia tti t-statistic tuong (rng vm cac muc y nghia

lAn luqt nhu sau:- It- statistic I > 2.639 h~ sa co-y nghia thBng ke amuc 1%.

- It- statistic I > 1.990 h~ s6 coy nghia thBng ke amuc 5%.

- It - statistic I > 1.664 h~ s6 c6 y nghTa th6ng ke amuc 10%.

- It - statistic I nh~n cac gia tr! con l~i, h~ s6 khong co y nghia thBng ke.38Bang 4. 7: Kit qua hdi quy mo hinh VAR

V ec-to Autoregression Estimates

Date: 05/10/ 14 Time: 21:24

Sample (adjusted): 2008M03 2013M12

Included observations: 70 after

adjustments

Standard errors

& t-statistics in [ ]m()VNI(-1)IIP(-1)VNIliPEXDM2 SADI SADCPI0.324 167-0.107556-0.034249-3 .70E-050.0084160.013712(0.116630)(0.103270)(0.015540)(0.000073)(0.012340)(0.009250)[ 2.77942]***[-1.04149][-2.20455]**[-0.50519][ 0.68187][ 1.48266]0.31492-0.368379-0.034622-0.0001830.0086670.00322(0.146710)(0.129900)(0.019540)(0.000092)(0.015520)(0.01 1630)[-2.83577]***[-1.77166]*[-1.98892]*[ 0.55827][ 0.27681][ 2.14656]**EX(-1)DMl_SA(-1)DI_SA(-1)DCPI(-1)c1.7759580.238881-0.194418-0.001752-0.1141 530.065194(1.040980)(0.921740)(0.138660)(0.000650)(0.110160)(0.082540)[ 1.70604]*[ 0.25916][-1.40212][-2.68 144)***[-1.03627][ 0.78982]145.7331-52.815362.2167050.352027-21.800516.985642( 191.9870)(169 .9960)(25.5730)(0.1205)(20.3162)(15.2231)[ 0.75908][-0.31069][ 0.08668)[ 2.92141)***[-1.07306][ 0.45888]-0.0733550.254643-0.031074-0.001570.179512-0.061432 .(1.0960)(0.9704)(0.1460)(0.0007)(0.1160)(0.0869)[-0.06693][ 0.26241][-0.21286][-2.28187]**[ 1.54786]0.666759-0.168681-0.075794-0.0017490.247557-0.102029(1.6304)(1.4436)(0.2172)(0.00 10)(0.1725)(0.1293)[ 0.40896][-0.11685](-0.34901)[-1.70955]*[ 1.43488][-0.78923]-2.291233.4636230.539950.0054260.14541-0.127828(1.7483)(1.5480)(0.2329)(0.0011)(0.1850)(0.1386)[-0.70692] •39R-squared

Adj. Rsquared

Sum sq.

res ids

S.E. equation

F-statistic

Log

likelihood

AkaikeAIC

Schwarz SC

Mean

dependent

S.D.

dependent[-1.31056)[ 2.23745)[2.31863][ 4.94495][ 0.78598)[-0.92211)0.17290.16890.10700.26920.12980.07210.09410.08980.02190.19960.0470-0.01635196.0780

9.0817

2.19524073.8640

8.0414

2.134492.1922

1.2097

1.25800.0020

0.0057

3.868158.1854

0.9610

1.566632.6692

0.7201

0.8161-250.0764

7.3450

7.5699-241 .5605

7.1017

7.3266-108.9640

3.3133

3.5381266.0717

-7.4020

-7.1772-92.8556

2.8530

3.0779-72.6535

2.2758

2.50070.06632.39940.41100.0069-0.0495-0.04369.54208.42871.22320.00640.98440.7143Determinant resid covariance (dof adj.)

0.0705

Determinant resid covariance

0.0374

Log likelihood

-480.9844

Akaike information criterion

14.9424

Schwarz criterion

16.2915

(*, **, *** tucmg rmg wli cac muc y nghza ian lu(lt la 10%, 5%, 1%).

KSt qua nghien CUu cho thiy cac biSn liP(-1) va EX(-1) c6 th~ giai thich

duqc cho nhiing thay dbi trong chi s6 gia ch(rng khoan m{)t each c6 y nghia.

Phuong trinh c6 th~ duqc viSt l~i nhu sau:VNI =0.32 * VNI(-1) + 0.31 * IIP(-1) + 1.78 * EX(-1)+ 145.7 * DM2_SA(-l)- 0.07 * DI_SA(-1) + 0.67 *DCPI(-1)

+E

Theo phuang trinh tren, trong khoang thai gian tir thang 0112008 d~n thang

12/2013, khi chi

dbi, chis6 VNI tang 1% thi trong di~u ki~n cac ySu t6 khac khongs6 VN-Index cua thang li~n sau d6 se tang 0.32%. Tuang tv n~u giatr! sim xuit cong nghi~p tang 1% se keo theo chi s6 VN-Index ct+a thang sau

tang 0.31 o/o va nSu ty gia hBi doai VND/USD tang them 1% (d6ng Vi~t Nam40m§t gia 1% so v&i Do la My) thi chi s6 VN-Index cua thang sau tang 1.78%,

'

,

,

..

v&i dieu ki~n cac yeu to khac khong doi.

Xet v~ xu hu6ng t:ac d()ng cua cac bi~n d~n chi s6 gia chting khoan, ngo~i

trir bi~n EX, xu hu6ng tac d()ng cua cac bi~n con l~i d~n chi s6 gia chUn.g

'',khoan thong nhat VOi cac nghien Clru truOC day cling nhu d\l bao ban dau

cua tac gia. K~t qua nghien c(ru cho thfty EX cua

,,bien d(>ng cua chi so gia chlm.g khoan trong kykY tnr6chi~n t~i,dbng bi~n v6i,ket qua c6 y nghiath6ng ke 6 muc 10%.

·4. 7 Ki~m llinh GrangerChung ta se Slr d~mg ki~m d!nh nhan qua Granger d~ xem xet c6 tAn ~i m6i

quan h~ d()ng trong ng~n h~n gifra cac bi~n s6 kinh t~ vi mo hay khong.

Trong ki~m dinh nhan qua Granger ta xem xet tirng bi~n trong mo hinh v6i

vai tro la bi~n ph\1 thu()c va danh gia tac d()ng cua cac bi~n con l~i d~n n6.

Ki~m dinh c6 cac gia thi~t nhu sau:Ho: Bi~n s6 kinh t~ vi mo khong c6 tac d()ng nhan qua Granger len chi s6 gia

chung khoan va chi s6 gia chting khoan khong tac d()ng nhan qua Granger

len cac bi~n s6 kinh ts vi mo.

Tir gia thi~t tren se xay ra 4 tru
- C6 nhan qua Granger m()t chi~u tir nhan t6 kinh tS vi mo sang chi s6 gia

chUn.g khoan.

- C6 nhan qua Granger m(>t chi~u tir chi s6 gia chlm.g khoan sang cac nhan

t6 kinh t~ vi mo.

- C6 nhan qua Granger hai chi~u gifra cac nha.n t6 ki.nh t~ VI mo va chi s6

gia chlm.g khoan.

- Khong co quan h~ nhan qua Granger gitra cac nhan t6 kinh tS vi mo va

chi s6 gi~ chtrng khoan.41Bimg 4. 8 Kit qua !dim tlinh Granger trong VAR

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests

Date: 05/11 / 14 Time: 17:41

Sample: 2008M01 2013M12

Included observations: 70Dependent variable: VNI

Excluded

liP

EX

DM2 SA

DI SA

DCPI

AllDependent variable: liP

Excluded

VNI

EX

DM2 SA

DI SA

DCPI

AllDependent variable: EX

Excluded

VNIliP

DM2 SA

DI SA

DCPI

AllDependent variable: DM2_SA

Excluded

VNI

liP

EX

DI SA

DCPTChi-sq

4.60771

2.91058

0.57620

0.00448

0.16725

7.18371Chi-sq

1.08470

0.06717

0.09653

0.06886

0.01365

1.69312Chi-sq

4.86006

3.13879

0.00751

0.04531

0.12181

7.41301Chi-sq

0.25521

3.95580

7.19010

5.20691

2.92255df Prob.

1

1

1

1

1

50.03180 **

0.08800 *

0.44780

0.94660

0.68260

0.20730df Prob.

1

1

1

1

1

50.29760

0.79550

0.75600

0.79300

0.90700

0.88980df Pro b.

1

1

1

1

1

50.02750 **

0.07650 *

0.93090

0.83140

0.72710

0.19170df Pro b.

1

1

1

1

l0.61340

0.04670

0.00730

0.02250

0.08740**

***

**

*42All15.96178Dependent variable: DI_SA

ExcludedVNI

liPEX

DM2 SA

DCPI

AllDependent variable: DCPI

Excluded

VNI

liPEX

DM2 SA

DI SA

All50.00700 ***Chi-sq

0.46495

0.31166

1.07386

1.15146

2.05889

7.06306df Prob.

1 0.49530

1 0.57670

1 0.30010

1 0.28320

1 0.15 130

5 0.2 1600Chi-sq

2.19828

0.07662

0.62382

0.21057

0.49973

3.46768df Prob.

1 0.13820

1 0.78190

1 0.42960

1 0.64630

1 0.47960

5 0.62830V 6i a. = 10%, ta th~y r~ng:

-Trong ng~ h~ chi c6 bi~n giatii san xu~t cong nghi~p va bi~n cy giahfii doai c6 tac d()ng nhan qua Granger dSn biSn chi s6 gia chtmg khoan

VNI.

-Trong ngiln h~ chi c6 biSn giatii san xudt cong nghi~p va biSn chi s6gia chtmg khoan VNI c6 tac d()ng nhan qua Granger d~n bi~n bi~n cy gia

hfii doai.

-Trong ng~n h~n ngo:;ii trir biSn chi s6 gia chtmg khoan VNI, cac biSn vi

mo khac trong mo hinh (bisn gia tri san xu~t cong nghi~p, ty gia hfii doai,

lai su~t, l:;im phat) dSu c6 tac d()ng nhan qua Granger dSn bi~n cung tiSn

rna r()ng.'43Trong ng~ h~ khong tim th~y b~g chtmg cho th~y cac bi~n trong mohinh nghien c(ru co tac d9ng nhan qua Granger d~n bi~n gia tri san xu~t

cong nghi~p, lai su~t va 1~ phat.

- Trong ng~ h~ chi co biSn tY gia co anh hu
gia chtmg khoan VNI; bi~n gia tti san xu~t cong nghi~p anh hubng m9t

chi~u len bi~n chi sa gia chtmg khoan VNI va biSn sa ty gia hai doai.Dai v6i nhan ta gia. tti san xu~t cong nghi~p (sv gia tang trong giatri sanxuit cong nghi~p se keo theo S\1' gia tang cua gia chtmg khoan). K~t qua

nghien Clru phu hqp Vm cac nghien CUu truoc day nhung l~i kha bit ngo vm

thi tnrang ch(rng khoan Vi~t Nam.

Tren ly thuy~t, khi san lugng cong nghi~p gia tang th~ hi~n n~n kinh t~ co

xu huang tang tnr&ng, tri~n vQng dAu tu kha quan do do thu hut dong v6nthi truOn.g chtmg khoan. Doanh nghi~p co xu hu6ng gia tang san

xu~t nen phat sinh nhu cAu huy d9ng van va thi truang chtmg khoan Ia m9tdAu tu vaotrong cac kenh d~ van d8n doanh nghi~p, nen luQ11g hang hoa ch(mg khoan

tren thi tnremg ciing se h~p d~ han.

Tuy nhien t~i Vi~t Nam, sau cac thong tin v~ tinh tr~g lam gia ch(mg

khoan, sv nghi ng~i v~ tinh minh b~ch cua thi truemg thi k~t qua tren cho

th~y thi tru(mg dang di dung hu6ng, chi sa gia chtrng khoan g~ vffi th\l'C

ch~t ho~t d9ng cua doanh nghi~p han la nhfmg y~u t6 dau co.KSt qua ki~m dinh Granger cho th~y xu huang tac d9ng hai chi~u giua cy gia

va chi s6 VN-Index. Phan tmg cua chi sa VN-Index khi co nhfmg thay dBi

v~ thong tincy gia Ia di~u hoan toan binh thuang nhit Ia trong n~n kinh tS

Vi~t Nam, noi rna vi~c diSu chinh cy gia di~n ra kha ch~m va chua theo kip

di~n biSn thi trucmg, m5i cong ba di~u chinh tY gia cua Ngan hang Nha

Nuoc thuOn.g c6 tac d9ng m~nh dSn nha dau tu. Nho vi~c su dt.mgcygiagiao dich cua Ngan hang Ngo~i Thuong trong thang ke thay cho ty gia lien44ngan hang rna k~t qua nghien ctru b()c 19 m()t di~m dang chuy trong n€nkinh t~ la vi~c chisb VN-Index c6 tac d()ng ngugc l~i d~n t)r gia VND/USD.

Tom l~i, vi~c k~t qua nghien ctru cho thay chi sb VN-Index chju tac d()ng tir

gia trj san xu!t cong nghi~p cua kY truoc cho thay thi tru
Vi~t Nam dang dfut tr6 thanh chi bao dang tin c~y cho n€n kinh Wnhu 6 m()t

sb nuo~ tren th~ gim. Nha d~u tu dang dan thay dai each thuc ho~t d()ng,

giam dAn xu huang dau co va tam ly bay dan. Ttty nhien do con nhi€u b~t

c~p v€ minh b~ch thong tin, quy mo thj tru(mg chua thgc S\1' l


huang cua thi tru


4.8 Phan tich ham phan lfng diy

Ham phan trng day duqc xay d\l'fig theo phuong phap phan ra Cholesky

dugc Slr d\ffig d~ xem xet SO luge thoi gian tac d()ng tir CU sfic CUa mfii bi~n

trong mo hinh toi chisb VN-Index. Hay n6i each khac la xem xet phan (rng

,,cua VN-Index truoc cac cu soc khi cac bien conl~i.thay doi m()t don vi d()l~ch chuAn.

K~t qua ki8m tra ham phan tmg tAng quat cua cac bi~n sb kinh t~ v'i mo lenchisB VN-Index dugc bi~u diSn 6 bi~u db 4.245.,',,,,Bieu do 4.2: Phan W7g cua VN-Index d6i vbi cu soc cua cac bien so kinh te

Response to Cholesky One S.D. Innovations± 2 S.E.

Response of VNI to VNIResponse of VNI to liP

12128\,\

'

\8\\\4\\\\\

\\'\

\\0\\4

\\\

\' .................' ',

.........., .______'----.....__....0-.....----_,, ..../................_-4-41243567891101288IIlr',4

\45678910910910Response of VNI to DM2- SA12432Response of VNI to EX0- ---------',,..'---............

~

'"'---.....__.. ---------·-----,,..........---.........--'-----------0 ,'' .............___________ . ----·----I'-.'-4-421345678911032Response of VNI to 01_SA

128844/0 .,

I..-~'"'......,... ..... _._..., __'·,,______......5678Response of VNI to DCPI12,4-----------·

..-----------'0 ,_

I'I/..·.

'··...... _______ ... ___',...... ~.... ----,..--- ...~-"'""-4---------··--4

1234567891012345678Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Kiểm định hiện tượng tự tương quan

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×