Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
3 Phương pháp nghiên cứu

3 Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 94trang

27tich cac tinh chAt xac suAt hay ngdu nhien cua ban than cac chufii thm gian

.,'t~,,kinh te. C6 the n6i day la IDQt trong nhfrng mo hinh pho bien nhat trongnghien CUu dpm luqng cac chinh sach ti~n t~. Boi le m6i quan h~ giua cac

,,,'',bien so kinh te khong dan thuan chi theo mc)t chieu, bien dc)c,l~p(bien giaithich) anh hu(mg len bi8n pht,I thu('>c rna trong nhi~u tru(mg hgp n6 con c6anh huang nguqcl~i.,,'Mo hinh VAR da giup ghii quyet duqc van de nay,day la mo hinh kha linh dc)ng va ds dang sir d\lng trong phan tich vm chufii

thai gian da bi8n. Mo hinh VAR d~c bi~t rAt hfru ich cho vi~c mo ta nhiing

bi~n dc)ng CUa chufii thai gian kinh t~ va dg bao.Mo hinh VAR v~ cAu trUe gbm nhi~u phuang trinh (mo hinh h~ phuang

trinh) va de) trS cua cac bi8n s6. V AR la mo hinh dc)ng cua mc)t s6 bi~n thai

gian. Mo hinh VAR trong ph~m vi nghien ctru cua tac gia c6 d~g nhu sau:Trong d6:- Yt la mc)t vee-to bao gbm: chi s6 gia chtmg khoan (VNI), cy 1~ 1~ phat

(CPI), lai suftt (IR), cung ti~n mo rc)ng (M2), cy gia h6i doai (EX) va gia

tri san xuftt cong nghi~p (liP).

-Ao,t: vee-to hfutg s6 (h~ s6 ch~n).-Ai,t :-Et :Ia rna tr~n h~ s6 cua cac thai gian khac nhau (i = 1, .. . , p).

,',la rna tr~ vee-to dan vj thoa man IDQt SO dieu ki~n nhat dpm.- p: la gia tri trsVu diSm cua mo hinh VAR

- Day Ia phuong phap don gian. Khong d.n phai xac djnh cac bi~n m1o 1a

bi~n n()i sinh va bi~n nao la bi~n ngo~i sinh. Tftt ca cac bi~n trong VAR

d~u la bi~n n()i sinh.28Phep uoc lm;mg don gian, tt':rc la, phuong phap OLS thong thuemg c6 th~

duqc ap dl)ng cho tirng phuong trinh rieng re.

- Cac dv bao tinh duqc b~g phuong phap nay, trong nhi€u tnremg hqp, t6t

hon cac d\f bao tinh duqc tu cac mo hinh phuong trinh d6ng thm phuc

4\p hon. Vi V AR tich hqp uu di€m cua h~ phuong trinh d6ng thai la u6c

luqng nhi8u bi~n trong ctmg mQt h~ th6ng va no ciing kh~c phl)C dUQ'C

nhuqc di~m .cua h~ phuong trinh dang thai la khong cAn quan tam d~n

tinh n{>i sinh cua cac bi~n kinh t~ (do cac bi~n kinh t~ vi mo thu
tinh n{>i sinh khi chung tac d{)ng qua l~i l~n nhau).

Nhuqc di€m cua mo hinh V AR

-Do trQng tam cua mo hinh duqc~tvao d\f bao nen V AR it phil hqp chophan tich chinh sach.

,-,,Khi xet den mo hinh VAR ta phai xet den tinh dirng cua cac bien trong

mo hinh. Yeu cftu d~t ra khi u6c luqng mo hinh V AR la t:it ca cac bi~n

phai dtrng, n~u trong truang hqp cac bi~n nay chua dtrng thi ta phai l:iy

sai phan d€ dam bao chuBi dtrng.-Kh6 khan trong vi~c l\fa chQn khoang trS thich hqp. N~u d{) trS 16n thi

quy rno m~u cAn u6c luqng se tang tuong (mg. Ngoai ra, kh6 khan trongvi~c 1\ra chQn khoang trs con th~ hi~nach6 n~u ta tang d9 dai cua trs selam cho b~c t\{ do giam, do v~y rna anh huemg d~n ch:it luqng cac u6c

luqng.

Phuong phap u6c luqng mo hinh VAR:

- Xet tinh dtmg cua cac bi~n trong mo hinh. NSu chuBi chua dtmg thi phai

su dl)ng kY thu?t I:iy sai phan d€ dua vS cac chu6i dt1ng.

-L\fa chQn khofmg trS phil hqp.29- Xem xet muc dQ phu hqp cua mo hlnh ch~y ra b§ng vi~c ki~m dinh tinh

dtmg cua ph§.n du. NSu ph§.n du cua mohlnh dungthi mo hlnh nh~duqc phu hqp v6i chufii thm gian va nguqc l~i.

- So scinh dtc mo hlnh phu hqp va hra chQn mo hinh phu hqp nhat.3.4. Cac btr6'c tht}'c hi~n:E>~ do lubng muc d9 anh huemg cua cac nhan t6 kinh tS vi mo dSn chisb giach(rng khoan Vi~t Nam (VN-Index) ta thgc hi~n cac bu6c nhu sau:

- Bu&c 1: Kiim iljnh tinh thiriV(lcua s6 li~u thAng ke, do du li~u chufiithai gian thdng ke theo thang c6 xu huang biSn d(>ng mang tinh chuk:Yqua tUng nam. Trong tru(mg hqp s6 li~u th6ng ke c6 tinh thai V\1, h~

thdng se t\1' d9ng di~u chinh du li~u d~ lo~i tru hi~u trng tren.

- Bu6c 2: Kiim iljnh nghiim dun vj. Dga tren s6 li~u da duqc lo~ trir tinh.,th(ri V\1, tien hanh kiem dinhnghi~m.don vj de xem xet tinh dirng vakhong dirng cua cac biSn trong mo hinh thvc nghi~m va lam dirng cac

bi~n tru6c khi ch~y mo hinh d~ trcinh hi~n tuqng hbi quy gia trong quatrinh phan tich dfr li~u. Lam dling cac biSn bkg each lay sai phan.

- Bu6c 3: Xac iljnh ttp tri t/ii tru cua mo hinh. Su dl;lng sd li~u da duqc

lo~i bo tinh thaiVl;lva lam dling dS tiSn hanh ch~y mo hinh vm d9trSt~. Sau d6 th\fC hi~n kiSm djnh d9 tr€ t6i uu.

Bu6c 4: Kiim iljnh tinh bJn vii'ng. Ch~y l~i mo hinh v6i d9 tr€ duqc

chQn va kiSm dinh tinh bSn vrmg cua mo hinh thong qua kiSm dinh

nghi~mdan vi.- Bu6c 5: KiJm iljnh hiin lll'!J'ngIf!'ttrung quan. E>anh gia tinh hi~u quacua mo hinh v AR thong qua kiSm d!nh hi~n tugng tv tuong quan.30Bu6c 6: Kiim iljnh nhan quii Granger. Su d\lng ki~m dinh nhan qua

Granger trong v AR d~ xac dinh xem v6i m9t S\1' thay d~i cua cac biSn s6

kinh t~ vi m6 c6 lmh huemg d~n chi s6 gia chung khoan trong ng~ h~

hay khong.

- Bu6c 7: Phan tich phan rli phu-ung sai va phan tich ham phiin IDlgaay. Cu6i cimg phan tich phan ra phuang sai va phan tich ham phan tmg

d~y d~ xem xet tinh dQng trong S\[ tuang tac cua chi sfi gia chtrng khoan

tru6c nhfrng cu s6c tir cac bi~n s6 kinh t~ vi mo.

CackY thu~t phan tich dS c~p tren day dSu dugc thgc hi~n tt:en phfut mSmEviews 6.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×