Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 94trang

23Do-vi~c

,'.,dieu hanh 1ai suat trong nu6c m9t vai thai diem chua theo J.qpdien bien-,,thi truang, dan den chua c6 duqc duang cong Hii suat d\mgnghia, 1ai suftt cac Icy h~ dai chua phan anh d\mg nhu cdu thi tru
Nen trong bai nghien Clru nay tac gia chua xem xet dSn tac dQng cua

duOn.g cong lai suftt dSn gia ch(rng khoan.- Cung tiJn m/1 rpng: Cung tiSn

','cung tien co so va tien gui tieta day duqc chQn la cung tiSn M2 (gBm

ki~m t~i'cac to ch(rc tin d\illg). Dfrli~unay do IMF cong bB va duqc lfty logarit co s3 muai tru6c khi tinh toan.Ty gia hai iloai (don vi tinh: %): duqc tinh b~ng cy l~ thay dAi cua cy gia

mua USD danh nghia do Ngan hang Ngo~i Thuong Vi~t Nam cong bB

vao ngay giao djch cu3i cling trong thang so v6i thang tru6c d6.

Vi~cIva chQncy gia danh nghia chu khong phai cy gia thvc, cy gia c6tinh dSn tac d9ng cua 1~ phat va sue mua trong m9t c~p ti8n t~, la do

tac gia mu6n xem xet rieng tac d9ng clia 1~ phat trong nu6c dSn

',thi'truOn.g cht'mg khoan. Hau het cac nghien Clru tru6c day deu su d\UlgtYgia danh nghia d~ danh gia tac d9ng dSn thi truOn.g cht'mg khoan.

Do co chS diSu hanhcy gia hi~n naycua Ngan hang Nha Nu6c la neo' chinh ty gia lien ngan hang, bien dQ dao

VND theo USD, linh ho~t dieud9ng d~ cac tA chuc tin d\Ulg ySt gia tren thi truOn.g. C9ng v6i vi~c USD

la dang ti8n co muc d9 pha bi~n nhftt trong cac ho~t d9ng kinhts,thuongm~i t~i thi tru


ngubn s3 li~u tin cfly dS tham khao nen tac gia khong tinh toan duqc

gia h6i doai hi~u qua, Ia binh quan gia quy8n cua m9trb ngo~icyt~ theokhbi lu<}ng trao dai thuong m?i. Nen trong bai nghien Clru nay tac gia chi

danh gia tac d9ng cua cy gia VNDIUSD dSn biSn d9ng thu nhflp ca phi~u.24Gia trj sil_n xuat cong nghi?p (dan vi tinh: % ): 1a tY 1~ thay dBi so v&i kY.,'tru&c cua ghi tri san xuat cong nghi~p hang thang do Tong C\IC thong ke

cong b6.

Trong nghien c(ru nay' vi~c phan tich se duqc tac gia tiSn hanh tren du li~u

thang trong giai do~ tu thang 112008 dsn thang 1212o13 v&i 72 quan sat.Ly do chQn khoang thoi gian b~t ddu tir nam 2008la vi:

- Do h~ chS trong vi~c tiSp c~ cac s6 li~u tru&c d6 dS c6 chuBi du 1i~u

d6ng nhfit v~ thoi gian giua cac biSn vi m9t s6 biSn nhu cung ti~n m6

,r9ng,cy 1~ 1~ phat theo thang tac gia chi thu th~p duqc so li~u tir nam2oo8 tr& di.- d Vi~t Nam, thi truang cht:mg khoan chinh thtrc di vao ho~t d9ng tir nam

2000, dSn cu6i nam 2005 m&i chi c6 32 cong ty niem ySt tren san. Trong

cac niim ddu ho~t d9ng, hang h6a tren thi truang con it, cac doanh nghi~p

niem ySt tuang d6i nho, chua mang tinh d~i di~n cho nganh nen khong

h!p dftn cac nha ddu tu tham gia.

B~t d§.u tir niim 2006 thi truang chung khoan Vi~t Nam ho~t d()ng giaodich di~n ra soi d9ng han va d~t dinh diSm vao niim 2007. Tir niim 2008

kinh t€ Vi~t Nam n6i chung va thi truang cht:mg khoan Vi~t Nam n6irieng da c6 nhiing thay d6i dang kS. Do d6 tac gia mu6n nghien c(ru cac

nhan t6 vi mo co tAm anh hu6ng sau r9ng d€n thi truang chung khmin

Vi~t,.,,''Nam tir niim 2008 den nay de thay ro dieu nay dong thm qua d6cimg dua ra m()t s6 giai phap phil hqp cho tlnh hlnh m&i.25BiJu db 3.1: Diln biin chi s6 VN-Index qua cac nam

"VNINDEX CHART

103110000<2310~~~~~~~~~~~!~!~!!~~~l~~!!l!!!~,~~~~!f~!~~~~~~!~~~~

~~~~ggg~~~~s~s~~~~~~s~s~~~~~~~~~~~~~s~~~~~gggg~~~£(ngubn: http://www.cophieu68. vn/chartindex.php?stcid= 1)- Dfr li~u trong bai nghien Clru dugc t6ng hgp, thu th~p va tinh toan tir

nhiBu ngubn khac nhau. DS dam bao S\f chinh xac cho chuBi dfr li~u

trong qua trinh xu ly' da s6 dfr li~u dugc l~y trong cac bao cao cua cac t6

chfrc uy tin nhu: Quy tiBn t~ qu6c tS (IMF), Ngan hang Nha Nu6c Vi~t.,Nam, Tong c\lc thong ke.3.2 Dt}' ki~n xu bU'(Yng bic dqng:

-L{lm phat, cung tiin mu r~ng: theo nghien ctru cua HQc vi~n chinhsach va phat trisn (2013), trong cac nam qua tang tru
ta dang dva tren thfun d\lng v6n diu tu la co ban, h~ qua la lam gia

tang ty 1~ ll;UD. phat. Trong ng~n h~n, khi l~m phat cona muc th~p,l~m phat va tang truang thu(mg c6 m6i quan h~ CUng chiBu. Ngu5ngl~m phata Vi~t Nam nen la 5o/o - 6%. Do d6 tac gia d\1' kiSn tac d9ngcua l~m phat, cung tiSn rna r9ng dSn chi s6 gia chfrng khoan trong

nu6c thai gian qua la dbng biSn.26Lai sufit: do Hii su~t la chi phi sir d\Ulg v6n cua doanh nghi~p, khi lai

su~t tang thi chi phi cua doanh nghi~p se tang theo. Do do tac gia dv

ki8n tac d(>ng ctia lai su~t d8n chi s6 gia chirng khoan la nghich biSn.- Ty giti hai aotii: Do san xu~t trong nu6c con nhi~u l~c h~u nen can

can m~u dich thm gian qua luon trong tinh tr~ng nh~p sieu.M~tkhacdo nguai dan c6 tam ly nb gifr USD nhu la hinh thuc tranh rui ro.

Nen khi VND m~t gia co th~ la m(>t tin hi~u cho th~y sv b~t bn kinh t8

va chi s6 gia ChUng khoan se St;lt giam.Giti trj san xuat cong nghijp: hAu hSt cac nghien CUu co xet d8n tac

d(>ng c~a gia tri san xu~t cong nghi~p d8n chi s6 gia chl1ng khoan d~u

cho k8t qua d6ng biSn. Gia tri nay d~i di~n cho san luQllg san xuftt ctia

cac doanh nghi~p trong ffiQt Icy, Va cho th~y cho th~y tri~n VQng tang

truemg kinh t8. Vi v~y tac gia daub gia gia tri san xuftt cong nghi~psec6 tac d(>ng cimg chiSu d8n gia chl1ng khoan.Bimg 3.2: Dt! kiin xu huang tac il<)ng cua cac biin ilin chi s6 VN-lndex

Ten bi~nSITXu hu6'ng tac d(}ng1L~mphat+2Lai su~t-3Cung ti~n m6 r<)ng+4Ty gia h6i doai+5Gia tri san xudt cong nghi~p+3.3. PhtrO'ng phap nghien crru:Trong bai nghien CUu nay, mo hinh tv h6i quy vee-tO' (VAR) duqc su dt;lng

d~ danh gia xu huang va muc d(> ph\1 thu(>c l~n nhau gifra cac chu6i thaigian.Mo hinh V AR dva tren phuang.phap lu~ Arima co trQng tam la phan27tich cac tinh chAt xac suAt hay ngdu nhien cua ban than cac chufii thm gian

.,'t~,,kinh te. C6 the n6i day la IDQt trong nhfrng mo hinh pho bien nhat trongnghien CUu dpm luqng cac chinh sach ti~n t~. Boi le m6i quan h~ giua cac

,,,'',bien so kinh te khong dan thuan chi theo mc)t chieu, bien dc)c,l~p(bien giaithich) anh hu(mg len bi8n pht,I thu('>c rna trong nhi~u tru(mg hgp n6 con c6anh huang nguqcl~i.,,'Mo hinh VAR da giup ghii quyet duqc van de nay,day la mo hinh kha linh dc)ng va ds dang sir d\lng trong phan tich vm chufii

thai gian da bi8n. Mo hinh VAR d~c bi~t rAt hfru ich cho vi~c mo ta nhiing

bi~n dc)ng CUa chufii thai gian kinh t~ va dg bao.Mo hinh VAR v~ cAu trUe gbm nhi~u phuang trinh (mo hinh h~ phuang

trinh) va de) trS cua cac bi8n s6. V AR la mo hinh dc)ng cua mc)t s6 bi~n thai

gian. Mo hinh VAR trong ph~m vi nghien ctru cua tac gia c6 d~g nhu sau:Trong d6:- Yt la mc)t vee-to bao gbm: chi s6 gia chtmg khoan (VNI), cy 1~ 1~ phat

(CPI), lai suftt (IR), cung ti~n mo rc)ng (M2), cy gia h6i doai (EX) va gia

tri san xuftt cong nghi~p (liP).

-Ao,t: vee-to hfutg s6 (h~ s6 ch~n).-Ai,t :-Et :Ia rna tr~n h~ s6 cua cac thai gian khac nhau (i = 1, .. . , p).

,',la rna tr~ vee-to dan vj thoa man IDQt SO dieu ki~n nhat dpm.- p: la gia tri trsVu diSm cua mo hinh VAR

- Day Ia phuong phap don gian. Khong d.n phai xac djnh cac bi~n m1o 1a

bi~n n()i sinh va bi~n nao la bi~n ngo~i sinh. Tftt ca cac bi~n trong VAR

d~u la bi~n n()i sinh.28Phep uoc lm;mg don gian, tt':rc la, phuong phap OLS thong thuemg c6 th~

duqc ap dl)ng cho tirng phuong trinh rieng re.

- Cac dv bao tinh duqc b~g phuong phap nay, trong nhi€u tnremg hqp, t6t

hon cac d\f bao tinh duqc tu cac mo hinh phuong trinh d6ng thm phuc

4\p hon. Vi V AR tich hqp uu di€m cua h~ phuong trinh d6ng thai la u6c

luqng nhi8u bi~n trong ctmg mQt h~ th6ng va no ciing kh~c phl)C dUQ'C

nhuqc di~m .cua h~ phuong trinh dang thai la khong cAn quan tam d~n

tinh n{>i sinh cua cac bi~n kinh t~ (do cac bi~n kinh t~ vi mo thu
tinh n{>i sinh khi chung tac d{)ng qua l~i l~n nhau).

Nhuqc di€m cua mo hinh V AR

-Do trQng tam cua mo hinh duqc~tvao d\f bao nen V AR it phil hqp chophan tich chinh sach.

,-,,Khi xet den mo hinh VAR ta phai xet den tinh dirng cua cac bien trong

mo hinh. Yeu cftu d~t ra khi u6c luqng mo hinh V AR la t:it ca cac bi~n

phai dtrng, n~u trong truang hqp cac bi~n nay chua dtrng thi ta phai l:iy

sai phan d€ dam bao chuBi dtrng.-Kh6 khan trong vi~c l\fa chQn khoang trS thich hqp. N~u d{) trS 16n thi

quy rno m~u cAn u6c luqng se tang tuong (mg. Ngoai ra, kh6 khan trongvi~c 1\ra chQn khoang trs con th~ hi~nach6 n~u ta tang d9 dai cua trs selam cho b~c t\{ do giam, do v~y rna anh huemg d~n ch:it luqng cac u6c

luqng.

Phuong phap u6c luqng mo hinh VAR:

- Xet tinh dtmg cua cac bi~n trong mo hinh. NSu chuBi chua dtmg thi phai

su dl)ng kY thu?t I:iy sai phan d€ dua vS cac chu6i dt1ng.

-L\fa chQn khofmg trS phil hqp.29- Xem xet muc dQ phu hqp cua mo hlnh ch~y ra b§ng vi~c ki~m dinh tinh

dtmg cua ph§.n du. NSu ph§.n du cua mohlnh dungthi mo hlnh nh~duqc phu hqp v6i chufii thm gian va nguqc l~i.

- So scinh dtc mo hlnh phu hqp va hra chQn mo hinh phu hqp nhat.3.4. Cac btr6'c tht}'c hi~n:E>~ do lubng muc d9 anh huemg cua cac nhan t6 kinh tS vi mo dSn chisb giach(rng khoan Vi~t Nam (VN-Index) ta thgc hi~n cac bu6c nhu sau:

- Bu&c 1: Kiim iljnh tinh thiriV(lcua s6 li~u thAng ke, do du li~u chufiithai gian thdng ke theo thang c6 xu huang biSn d(>ng mang tinh chuk:Yqua tUng nam. Trong tru(mg hqp s6 li~u th6ng ke c6 tinh thai V\1, h~

thdng se t\1' d9ng di~u chinh du li~u d~ lo~i tru hi~u trng tren.

- Bu6c 2: Kiim iljnh nghiim dun vj. Dga tren s6 li~u da duqc lo~ trir tinh.,th(ri V\1, tien hanh kiem dinhnghi~m.don vj de xem xet tinh dirng vakhong dirng cua cac biSn trong mo hinh thvc nghi~m va lam dirng cac

bi~n tru6c khi ch~y mo hinh d~ trcinh hi~n tuqng hbi quy gia trong quatrinh phan tich dfr li~u. Lam dling cac biSn bkg each lay sai phan.

- Bu6c 3: Xac iljnh ttp tri t/ii tru cua mo hinh. Su dl;lng sd li~u da duqc

lo~i bo tinh thaiVl;lva lam dling dS tiSn hanh ch~y mo hinh vm d9trSt~. Sau d6 th\fC hi~n kiSm djnh d9 tr€ t6i uu.

Bu6c 4: Kiim iljnh tinh bJn vii'ng. Ch~y l~i mo hinh v6i d9 tr€ duqc

chQn va kiSm dinh tinh bSn vrmg cua mo hinh thong qua kiSm dinh

nghi~mdan vi.- Bu6c 5: KiJm iljnh hiin lll'!J'ngIf!'ttrung quan. E>anh gia tinh hi~u quacua mo hinh v AR thong qua kiSm d!nh hi~n tugng tv tuong quan.30Bu6c 6: Kiim iljnh nhan quii Granger. Su d\lng ki~m dinh nhan qua

Granger trong v AR d~ xac dinh xem v6i m9t S\1' thay d~i cua cac biSn s6

kinh t~ vi m6 c6 lmh huemg d~n chi s6 gia chung khoan trong ng~ h~

hay khong.

- Bu6c 7: Phan tich phan rli phu-ung sai va phan tich ham phiin IDlgaay. Cu6i cimg phan tich phan ra phuang sai va phan tich ham phan tmg

d~y d~ xem xet tinh dQng trong S\[ tuang tac cua chi sfi gia chtrng khoan

tru6c nhfrng cu s6c tir cac bi~n s6 kinh t~ vi mo.

CackY thu~t phan tich dS c~p tren day dSu dugc thgc hi~n tt:en phfut mSmEviews 6.31CHU'ONGIVKET QUA NGIDEN ciru

4.1 Ki~m dinh va di~u chinh hi~u t1ng thiri vy (Seasonal Adjustment)

Tac gia thvc hi~n kiSm dinh hi~u l1ng th


le tirng bi~n. Trongtru
d(>ng mang tinh chu IcY, tac gia se su dl;lng bi~n di~u chinh do chuang trinh

tinh tv d9ng cho cac buac kiSm dinh ti€p theo.

Trong nghienCtru cua minh, tac gia sli d\lng phuang phap Xl2 cuaHenderson dS danh gia hi~u tmg thai V\1 cua cac bi€n. K~t qua nhu sau:

Bang 4.1: Kdt qua kidm iltnh hi?u Ung thiri v~ cua cac bidn

K~t quis6 Ii~u khong the kiem dinhms6 li~u khong th~ ki8m dinh

C6 hi~u ling thai V\l voi mire y nghia 1%M2C6 hi~u (mg thOi V\1 voi muc y nghia 5%CPIs6 li~u khong thekiem ilinh_

s6 li~u khong th~ ki~m dfnhEXliPTrong cac bu6c ti~p theo cua bai nghien c(ru nay, du li~u CUa bi€n IR va

bi~n M2 la du li~u do chucmg tr1nh tfnh t\l' d(>ng tren co s& sb li~u thbng keban d~u, nh~m dam bao hi~u ung thai V\1 khong anh hu&ng d~n k8t qua

nghien ctru.4.2 Ki~m djnh tinh dirng (Unit root test)

Tac gia thvc hi~n ki~m djnh nghi~m don vi rieng le tung bi€n d~ xac djnh.thUQC tinh dung CUa ~ac chu6i sf> thai gian cua cac bi8n trong IDO hinh thlJC32nghi~m. Vi~c tim ra chu6i c6 tinh dirng hay khong dirng Ia mQt vi~c r~t c~nthi8t va quan trQng vi:

- Thu nh~t, m9t trong nhiing gia thi8t cua mo hinh hl>i quy cb diSn Ia cac

bi8n dQC l~p phai phi ng~u nhien va c6 gia tri xac djnh. N8u ch(mg ta u&c

}UQ'Ilg mo hinh CO chu6i thm gian rna cac bi8n dQC l~p khong dirng, thikhi d6 gia thi8t cua OLS bj vi ph~ vase h~ ch8 kha nang phan tich

n8u chung ta ap dvng cac phucmg phap hf>i quy thong thu(mg.

- Thu hai, khi pharr tich chu6i thm gian khong dirng thuimg cho nhiing k8t

qua hbi quy gja m~o.

Trong nghien Clru cua minh, tac gia sir dl,.mg kiSm djnh Augmented Dickey Fuller (ADF) dS kiSm tra tinh dirng cua cac biSn. Cac gia thi8t cua kiSm

dinh nhu sau:

~: Chu6i khong c6 tinh dirng;H1: Chu6i c6 tinh dirng.

N8u ItADF I= Ita I thibac bo gia thi8tHo,rue la chu6i c6 tinh dirng va .nguqc l~i.

Tru&c khi ti8n hanh ch~y kiSm djnh c~n xem xet dSn db thi th6ng ke cua

tirng bi~n theo thai gian dS ltJa chqn cac roy chqn cua kiSm dinh m9t each

phuhqp.Bcmg 4. 2: Dt;mg aJ thi theo thai gian cua cac biin

Nhin t6 kinh t~ vi moKi~uda thjVNIKhong c6 xu huang, khong bj ch~n & goc tQa d{)CPIKhong c6 xu hu6ng, khong bi ch~n (J g6c t<;>a d9IRKhong c6 xu hu6ng, khong bj ch~ 6 g6c tQa d9M2C6 xu hu6ng, khong bi ch~n 6 g6c t<;>a d9EXKhong c6 xu hu6ng, khong bt ch~n o g6c tQa d9liPKhong c6 xu hu6ng, khong bi ch~n 6 g6c t<;>a doTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×