Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 94trang

3va biSn d9ng cua VN-Index d€ l~p ra cac dv bao ciing nhu phong ngua cho

nhiing ho~t d9ng d~u tu.v6i ffi\lC dich d6 tac gia ti~n hanh thgc hi~n d~ tai nghien c(ru Tac c1Qng cua

cac nhan t6 kinh t~ vi mo len th! tnrimg chung khoan Vi~t Nam d€ tu d6

giup nha d~u tu gia tang them lqi nhu~ va dua thi truOn.g chtmg khoan tr6

nen phat tri€n hon.1.2. Mt]c tieu nghien cuu:

Bai nghien c(ru nay d~ c~p d~n cac nhan t6 kinh tS vi mo tac d9ng len thi

,'truOn.g chting khoan Vi~t Nam trong giai do~ hi~n nay bao gom lai suat, ty

gia hfii doai, cung ti€nmo r9ng,chi s6 san xuAt cong nghi~p vatY 1~1~phat.

D6ng thai, thong qua mo hinh t\1' h6i quy Vee-to, tac gift mong mu6n xac

dinh muc d9 anb huang cua cac nhan t6 kinh t8 vi mo tren tm chi s6 gia

chfrng khoan cua thi truOn.g cht!ng khoan Vi~t Nam.1.3. Vin ct~ nghien ct1u:

Tu cacffi\lCtieu nghien c(ru tren, trong bai nghien c(ru nay toi set~ptrunggiai quy~t cac vAn d~ sau:

Xac djnh xem li~u c6 t6n t?i m6i quan h~ gifra cac nhan t6 kinh t~ vi mo va

chi s6 gia chtmg khoan cua thi truang cht!ng khoan Vi~t Nam hay khong?

.Trong truang hqp c6tfm~i m6i quan h~ thl muc dQ .anh hu6ng cua chungra sao? Thi tru(mg cht!ng khoanV i~tkinh t~ vi mo trong nu6c hay chua?Nam da phan anh chinh xac buc tranh41.4. PhtrO'ng phap nghien cu·u:£)~ tai duqc thgc hi~n tren phiitm vi nghien CUu gBm cac cong ty niem ySt ~iSo Giao dich Chtmg khoan Thanh phB H6 Chi Minh tu thang 01/2008 dSn

thang 12/2013. Cac dfr li~u cua cac nhantB vT mo duqc l~y ti:r cac ngu6ndang tin c~y nhu Quy Ti~n t~ Qu6c tS, Ngan hang Nha Nu6c Vi~t Nam,

.:. C\lC Th"ong k"e ....

Tong

Bai nghien CUu sir dl)ng mo hinh v AR dS xem xet mBi lien h~ giua cac nhantB kinh tS vT mo va thi tru
Tac gia sir dl)ng Microsoft Excel 2007 dS tinh toan va lQc cac du li~u c~n

thiSt. Sau d6, tac gia sir dl)ng ph~n m~m Eviews 6.0 dS phan tich du li~u va

ChiitY mo hinh v AR.1.5.Ynghia cita d~ tai:Trong nhfrng nam qua, n~n kinh tS Vi~t Nam da trai qua nhi~u biSn d9ng,

tiilo di~u ki~n thu~ lqi song ci1ng gay ra nhiing kh6 khan cho doanh nghi~p

trong hoiiit d9ng san xu~t kinh doanh va anh huang dSn cac quySt dinh cua

nha d~u tu tren thi tru
,,,Bai nghien Clru xac dinh moi tuong quan cua cac nhan to kinh te vT mo bao

g6m lai su~t, ty 1~ liiiiD phat, cung ti~n mo r9ng, chi s6 san xu~t cong nghi~p

va ty gia hfii doai nh&m dua ra giai phap giup cai thi~n tinh hinh tren thi

tru
hut nhi~u nha d~u tU hem nha vao vi~c V~n dl;lng thanh cong CclC cong C\1

di~u hanh chinh sach kinh tS VI mo cua Nha Nu6c.5~

~

<>

A). t' •

cau

cua

ue

at:

1.6. KetNgoai phful tom t~t, danh m\lc bang, danh m\}c bi~u d6, ph\1 1\lc, ta.i li~u

tham khlw, d8 tai g6m 5 chuang, bao g6m:

Chtrong 1: GiOi thifu vi iii tai.

Chtrong 2: Ctic nghien cuu truuc ilayvi ttic ilvng cua ctic nhan t6 kinh tivi m0 ilin thj truiing chtmg khotin iY mpt sJ nuuc tren thi giui. Trong

chuang nay, tac gia tom t~t cac nghien Ctru tru6c do vS tac d(>ng cua cac

nhan tb kinh t~ vi mo d~n thi tru
ChtrO'ng 3: Phll'ung phtip nghien cuu.0chuang nay, tac gia trinh bayphuang phap Va ngubn dfr }i~u d~ th\IC hi~n nghien Ctru cling nhu mo ta cac

biSn sir d\lfig trong bai nghien c1ru. Cac n(>i dung duqc trinh baya chuangnay lam CO' sa cho cac phan tich tiSp theo 6 Chuang 4.

Chtrong 4: Kit qua nghien cuu ttic il9ng cua nhan tJ kinh ti vi mo len thjtrll'itng chtmg khotin Vift Nam. Trong chuang nay, tac gia neu len k~t qua

mbi quan h~ giua cac nhan tb kinh tS vi mo (bao gbm: Hii suftt,ty 1~l~mphat, cung tiSn rna r
d(>ng dSn chi sb gia ch(mg khoan tren thi tru
Chtrong 5: Kit lulj.n.0 chuang nay, tac gia t6ng kSt l~i vftn dS nghien Ctruva cac h~ chS cua bai nghien c(ru. Dbng thm neu len cac kiSn nghi va giai

phap phat tri~n thi trut hoan thi~n han

tr& thanh kenh d.iu tu hi~u qua cho nha dAu tu tren thi tru


6CHt10NG ll

TONG QUAN cAc NGHIEN ctru TRtr
T6 TAC DQNG DEN THJ TRt10NG CHirNG KHOANC6 r~t nhi~u nghien c(ru da duqc tiSn hanh d~ xac dinh cac ySu t6 fmh hu6ng

dSn lqi nhu~n cA phiSu. Ova tren cap khai ni~m v~ da d~g h6a danh mvc

d~u tu duqc gi6i thi~u bcri Markowitz (1952). Cac nghien c(ru ctia Sharpe( 1964), Lintner ( 1965), Mossin ( 1966) da xay d\ffig va phat tri~n mo hinh

m9t nhan t6 dinh gia tai san v6n - CAPM. Theo d6 cac nha d~u tu da d~g

h6a t6t danh mvc tai san chic~ quan tam dSn rtii ro h~ th6ng. Rui ro nay c6

th~ dugc danh gia b&i d9 nh~y cam cua timg cA phiSu d6i voi thay dbi cuathi tru


va y€u t6 thi tru


c8 phi€u.

Tuy nhien, do mo hinh CAPM duqc xay d\ffig dt!a tren cac gia dtnh khong

tbn t~i trong thS gim thl;l'c d§n dSn nhi~u hQc gia dS xu~t su d1:1ng cac mo

hlnh da nhan t6 d~ xac dlnh cac y€u t6 anh huang d€n lqi nhu~n cb phiSu

thay vi mo hinh m9t nhan t6. Ross (1976), Roll va Ross (1980) gi6i thi~u

mo hinh da nhan t6 APT {Arbitrage Pricing Theory) va cho rAng cy su~t sinh

lqikY VQng ctia tai san tai chinh c6 th~ duqc do lu


kinh t€ vi mo khac nhau ho~c la ySu t6 thi tru
( 1986) thvc hi~n cac nghien c(ru thvc nghi~m bAng mo hinh APT va xac

dinh r~ng sv thay d6i d9t ng9t cua m9t sf> biSn kinh tS vi mo nhu: l~m phat,

chi sf> san xu§t cong nghi~p va du
d9ng cua lqi nhu~n ctia c6 phiSu. Nghien Clru v~ tac d9ng giua cac biSn kinh

t€ vi mo va lqi nhu~n c6 phiSu tr& nen ph6 biSn k~ tu d6.72.1L~mphatL~m phat v8 co ban Ia tinh tr~ng muc gia chung ctia n~n kinh tS tang len

trong m{>t thai gian nhftt d!nh. L~m phat anh hu6ng dSn thi tru
khoan va gia ca c6 phiSu thong qua cac co cbs sau:

- Muc gia chung ctia n~n kinh t€ tang len khiSn doanh nghi~p phai chinhi~u han cho chi phi san xuftt. Sv gia tang chi phi nguyen v~t li~u, ti~n

luang nhan cong, chi phi sir d\ffig vim lam tang gia ban hang hoa, dAu ra.san pham tro nen kh6 khan, lqinhu~s¢ giam. c& phisu cua doanh nghi~p'',kinh doanh va co tuc co phieu bitra nen kern hftp dfu1 trong m~t nhad§.u tu keo theo S\l S\}t giam trong gia ca c6 phi€u dang hru hanh.

-Trong m{>t n~n kinh t€ khi sue mua ctia dAng ti~n giam, nha dAu tu se

tiSn hanh tai co cftu danh mvc dS bao toan vbn va lqi nhu~. HQ se ban ra

nhiing c& phiSu "xftu", mua vao nhiing c& phiSu "tBt" lam thay d&i luqng

cung cAu cac lo~i c& phiSu trenthi truang. Qua d6 gia c6 phi€u cilng sethay dBi.L~m phat c6 tac d{>ng dSn gia c& phi€u, nhung xu huang cua mbi quan h~

nay chua thvc S\1' ro rang. Nghien CUu t~i thi truang chtrng khoan cua cac

nu&c phat tri8n cho thfty l~m phat va gia c& phiSu c6 tuong quan nghjch, bm

le xu huang ctia l~m phat xac djnh tinh chftt tang tru6ng. L~m phat tang cao

luon la dftu hi~u cho thfty n~n kinh tS dang n6ng, bao hi~u S\l tang tru6ng

kern b~n vfrng. DiSu nay khi€n dAu tu chtrng khoan khong con la kenh sinh

lqi cho nha dAu tu tren thi truong tai chinh.

T~iHoa Ky, nghien CUu ctia Fama (1977) trong giaido~n1953- 1971 xacdinh duqc mbi quan h~ nghich biSn gifra thi truemg chtrng khoan va I~m

phat. Nghien cuu ctia Chen, Roll va Ross (1986) trong giaido~1953 -1983 cling da nh§n m?nh dSn m6i quan h~ nghich bi€n gifra l~m phat va giaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×