Tải bản đầy đủ - 100 (trang)
4 Tóm tắt chương 3

4 Tóm tắt chương 3

Tải bản đầy đủ - 100trang

79KẾT LUẬN

Trong bối cảnh hội nhập, hàng hóa sản xuất từ một quốc gia này được sử dụng

ở một quốc gia khác trên thế giới, vai trò của thương hiệu ngày càng lớn, quan trọng

hơn bao giờ hết, vì thế nó đòi hỏi một hướng đi cần thiết đối với Tập đoàn. Tuy có

nắm được vai trò quan trọng của việc phát triển thương hiệu, nhưng Tập đoàn vẫn

chưa có bộ phận chuyên trách về thương hiệu, vẫn chưa chú trọng đúng mức phát

triển chiều sâu trong việc quảng bá, phát triển thương hiệu. Ngoài ra, Chính phủ xác

định cây cao su là cây nông nghiệp quan trọng, quy hoạch phát triển. Nhưng chính

sách hỗ trợ của Nhà nước chưa nhiều.

Do Tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực trãi rộng trên nhiều ngành nghề kinh doanh,

sản phẩm của Tập đoàn có mặt trên toàn quốc và một số thị trường ở nước ngoài. Nên

trong phạm vi nghiên cứu của đề tài nghiên cứu, tác giả chỉ đi vào nghiên cứu khai

thác và chế biến sản phẩm từ cây cao su Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giai

đoạn từ 2010-2013. Và đề tài chỉ tập trung các yếu tố chính ảnh hưởng thương hiệu

và sự phát triển thương hiệu mủ cao su Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Xây dựng và phát triển thương hiệu là một quá trình liên tục, xuyên suốt, lâu

dài, và có sự kế thừa. Trong quá trình phát triển thương hiệu, điều quan trọng là phải

có chiến lược và các chương trình đồng bộ. Điều này cho thấy, Tập đoàn cần định vị

chiến lược phát triển thương hiệu, nhằm tăng tính cạnh tranh của thương hiệu và tạo

ra thương hiệu bền vững trên thị trường. Luận văn đã trình bày các vấn đề có liên

quan đến thương hiệu gồm tám yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thương hiệu mủ cao

su Tập đoàn, và đã phân tích các yếu tố đó nêu lên thực trạng phát triển thương hiệu

mủ cao su, từ đó luận văn đã đề xuất một số giải pháp về phát triển thương hiệu mủ

cao su tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Qua các giải pháp trên hy vọng

sẽ góp phần giúp Tập đoàn có những bước phát triển và quảng bá thương hiệu để

nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo sự trung thành khách hàng cũng như thu hút thêm

các khách hàng tiềm năng mới.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

1. Bản tin Thông tin chuyên đề cao su, Hiệp hội cao su các số của năm 2013,

2014

2. Báo cáo thường niên AgroMonitor về thị trường cao su (2013).

3. Báo cáo tổng kết năm 2010, 2011, 2012, 2013 Tập đoàn Công nghiệp Cao su

Việt Nam.

4. Luật Dân sự Việt Nam (2005).

5. Nghị định 54/2000/NĐ - CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ về bảo hộ quyền

sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại

và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu

công

6. Nghị định 57/1998/NĐ ngày 31/07/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý

mua bán hàng hoá với nước ngoài.

7. Nghị định số 28/2014/NĐ – CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn

công nghiệp cao su Việt Nam – VRG.

8. nghiệp.

9. Quyết định 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

10. Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ

về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

11. Quyết định số 38/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công

nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015.

12. Tạp chí cao su Việt Nam (2014).

13. Vũ Chí Lộc và Lê Thị Thu Hà (2007), Xây dựng và phát triển thương hiệu,

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.

Tiếng Anh:

1. Aaker David.A (1996), Building Strong Branch, the Free press.2. David Aaker (1996), Managing Bran Equity: Capitalizing on the Value of a

Brand Name, Free Press. New York

3. Kevin Lane Keller (1998), Building, Measuring, and Managing Brand Equity,

Prentice-Hall, Inc. United States.

4. Phillip Kotler, Kevin Lane Keller (2009), Marketing Management, 13th

edition, Prentice-Hall, Inc. United States.

5. Richard More (2003), Thương hiệu dành cho nhà lãnh đạo, Nhà xuất bản trẻ

TPHCM.Phụ lục 1:

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Nhằm thu thập thông tin để thực hiện luận văn Thạc sĩ đề tài: Giải pháp phát triển

thương hiệu mủ cao su tại Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đến năm

2020”. Chúng tôi xin gửi đến Quý khách phiếu thăm dò ý kiến này. Kính mong Quý

khách vui lòng bỏ ít thời gian đóng góp ý kiến cho chúng tôi.

Những ý kiến đóng góp của Quý khách sẽ giúp chúng tôi xây dựng và hoàn thiện giải

pháp phát triển thương hiệu mủ cao su của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý khách.

Quý khách vui lòng đánh dấu X vào ôcó sẵn theo nhận định của chúng tôimà quý khách thấy phù hợp khi quyết định mua nguyên liệu mủ cao su.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn.

STTTiêu chí1Giá thành sản phẩm2Tính đặc thù sản phẩm3Giá trị sử dụng4Chất lượng sản phẩm5Thông qua người khác gợi ý6Qua quảng cáo7Tự tìm hiểuÝ kiến khách hàngPhụ lục 2:

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Nhằm thu thập thông tin để thực hiện luận văn Thạc sĩ đề tài: Giải pháp phát triển

thương hiệu mủ cao su tại Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đến năm

2020”. Chúng tôi xin gửi đến Anh/Chị phiếu đánh giá này. Kính mong Anh/Chị vui

lòng bỏ ít thời gian đóng góp ý kiến cho chúng tôi.

Anh/Chị là những chuyên gia về mủ cao su. Vì vậy, những ý kiến đóng góp của

Anh/Chị sẽ giúp chúng tôi xây dựng và hoàn thiện giải pháp phát triển thương hiệu

mủ cao su của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Chúng tôi rất mong nhận được

sự giúp đỡ của Anh/Chị.

Anh/chị vui lòng đánh dấu X vàocó sẵn theo nhận định của chúng tôi màanh/chị thấy phù hợp với ý kiến đánh giá của mình.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn.

1. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình vể mức độ ảnh hưởng của các yếu tố

đến chất lượng mủ cao su.

(1 – Không ảnh hưởng; 2 – Ít ảnh hưởng; 3 - Ảnh hưởng trung bình; 4 – Khá ảnh

hưởng; 5 - Ảnh hưởng nhiều)

Các yếu tố ảnh hưởngSTTMức độ ảnh hưởng

11Điều kiện tự nhiên2Giống3Kỹ thuật sản xuất4Kỹ thuật thu hoạch5Chế biến, bảo quản6Hệ thống lưu thông, phân phối23452. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng

nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)

Các yếu tố ảnh hưởngSTTĐánh giá các yếu tố

11Điều kiện tự nhiên2Giống3Kỹ thuật sản xuất4Kỹ thuật thu hoạch5Chế biến, bảo quản6Hệ thống lưu thông, phân phối23453. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố quảng bá thương hiệu

nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)

Các yếu tố ảnh hưởngSTTĐánh giá các yếu tố

11Hình thức quảng cáo (truyền hình, truyền

thanh, pano, …)2Nội dung quảng cáo3Hoạt động xúc tiến thương mại4Hoạt động xúc tiến khách hang (hàng mẫu,

tặng thêm hàng, …)5Hoạt động marketing thông qua các sự kiện

nổi bật6Quan hệ khách hàng và các hoạt động nhằm

thu hút sự chú ý của khách hàng23454. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố con người ảnh hưởng đến

chất lượng nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)

STTCác yếu tố ảnh hưởngĐánh giá các yếu tố

11Cần cù, chăm chỉ2Kinh nghiệm sản xuất3Trình độ khoa học kỹ thuật và khả năng ứng

dụng của người sản xuất4Trung thành doanh nghiệp5Quan tâm đến phát triển thương hiệu6Tiền lương7Chính sách nhà nước2345Phụ lục 3:

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Về tiêu chí quyết định mua mủ cao suKẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA

1. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình vể mức độ ảnh hưởng của các yếu tố

đến chất lượng mủ cao su.

(1 – Không ảnh hưởng; 2 – Ít ảnh hưởng; 3 - Ảnh hưởng trung bình; 4 – Khá ảnh

hưởng; 5 - Ảnh hưởng nhiều)2. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng

nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)3. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố quảng bá thương hiệu

nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)4. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố con người ảnh hưởng đến

chất lượng nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)Phụ lục 4

DANH SÁCH 22 CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN

STTHọ và tên chuyên gia1TS. Nguyễn Anh Nghĩa2TS. Nguyễn Ngọc Bích3TS. Lê Đức Tánh4TS. Phan Thanh Dũng5TS. Đặng Duy Sồ6TS. Nguyễn Anh Tuấn7TS. Nguyễn Thị Huệ8TS. Nguyễn Tấn Đức9TS. Lại Vân Lân10TS. Trần Thị Thúy Hoa11TS. Nguyễn Hồng Phú12Bùi Đình Ninh13Lâm Quốc Trình14Trương Phụng Loan15Huỳnh Văn Biên16Phan Thị Vành Khuyên17Võ Thị Cưng18Trần Vân Phát19Lê Võ Thành Bình20Hồ Trọng Minh Thảo21Nguyễn Đức Thanh22Trần Thị HàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tóm tắt chương 3

Tải bản đầy đủ ngay(100 tr)

×