Tải bản đầy đủ - 100 (trang)
Phụ lục 2:PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Phụ lục 2:PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Tải bản đầy đủ - 100trang

2. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng

nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)

Các yếu tố ảnh hưởngSTTĐánh giá các yếu tố

11Điều kiện tự nhiên2Giống3Kỹ thuật sản xuất4Kỹ thuật thu hoạch5Chế biến, bảo quản6Hệ thống lưu thông, phân phối23453. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố quảng bá thương hiệu

nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)

Các yếu tố ảnh hưởngSTTĐánh giá các yếu tố

11Hình thức quảng cáo (truyền hình, truyền

thanh, pano, …)2Nội dung quảng cáo3Hoạt động xúc tiến thương mại4Hoạt động xúc tiến khách hang (hàng mẫu,

tặng thêm hàng, …)5Hoạt động marketing thông qua các sự kiện

nổi bật6Quan hệ khách hàng và các hoạt động nhằm

thu hút sự chú ý của khách hàng23454. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố con người ảnh hưởng đến

chất lượng nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)

STTCác yếu tố ảnh hưởngĐánh giá các yếu tố

11Cần cù, chăm chỉ2Kinh nghiệm sản xuất3Trình độ khoa học kỹ thuật và khả năng ứng

dụng của người sản xuất4Trung thành doanh nghiệp5Quan tâm đến phát triển thương hiệu6Tiền lương7Chính sách nhà nước2345Phụ lục 3:

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Về tiêu chí quyết định mua mủ cao suKẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA

1. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình vể mức độ ảnh hưởng của các yếu tố

đến chất lượng mủ cao su.

(1 – Không ảnh hưởng; 2 – Ít ảnh hưởng; 3 - Ảnh hưởng trung bình; 4 – Khá ảnh

hưởng; 5 - Ảnh hưởng nhiều)2. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng

nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)3. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố quảng bá thương hiệu

nguyên liệu mủ cao su.

(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2:PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Tải bản đầy đủ ngay(100 tr)

×