Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
IV. SẢN XUẤT LƯU HUỲNH

IV. SẢN XUẤT LƯU HUỲNH

Tải bản đầy đủ - 27trang

IV. SẢN XUẤT LƯU HUỲNH

2. Sản xuất lưu huỳnh từ hợp chất

+ Đốt H2S trong điều kiện thiếu không khí

2H2S + O2 2S + 2H2O

+ Dùng H2S khử SO2

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

 Thu hồi 90% trên lượng S có trong khí thải độc hại H2S và SO2

+ Có thể điều chế lưu huỳnh bằng cách axit hóa quặng frit:

FeS2 + 2HCl  FeCl2 + H2S + S

(phản ứng tự oxh tự khử)Bài tập củng cố

Bài 2: Chất nào sau đây tác dụng với bột S ở nhiệt độ thường

A. FeB. CC. O2D. HgDBài tập củng cố

Bài 3: Cho các phản ứng sau

1. S + O2

2. H2 + SSO

t0 2H2S 0t



SF6→

t0



3. S + 3F2

4. S + 2K K2Sphản ứng nào lưu huỳnh chỉ thể hiện tính khử?A.

B.Chỉ (1)B. Chỉ (3)C. (2) và (4)D. (1) và (3)DBài tập củng cố

Bài 4: Khi nung nóng toàn bộ hỗn hợp bột Fe và S trong bình kín không có không khí,

thu được hỗn hợp rắn X, cho X tác dụng với dung dịch HCl thu được hỗn hợp khí H2

và H2S. Vậy trong chất rắn X có các chất:A.FeS và SO2B.C. FeS và Fe, S dưB. FeS và S dư

D. FeS và Fe dưDBài tập củng cố

Bài 5: Cho hỗn hợp gồm Fe và Al tác dụng vừa đủ với 12,8g S thu được 23,8 g muối.

% khối lượng của Fe và Al trong hỗn hợp đó là:

A. 50,91% và 49,09%B. 53,85% và 46,15%C. 63,8% và 36,2%D. 72% và 28%ABài Tập Về Nhà

Bài:1,2,4 SGK- trang 172Chúc các em học tập tốtCảm ơn thầy cô và các em đã theo dõi bài học ngày

hôm nayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. SẢN XUẤT LƯU HUỲNH

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×