Tải bản đầy đủ - 65 (trang)
C. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN

C. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ - 65trang

nhu cầu sử dụng các loại hóa chất mỏ, để duy trì sản xuất ổn định và có sự tăng

trưởng thì vấn đề nâng cao hiệu quả SXKD là cấp thiết hơn bao giờ hết.

Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc đã trải qua thời gian hoạt động

hơn 10 năm, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật sản xuất của Công ty có sự tăng

trưởng hàng năm, việc làm đời sống của người lao động ngày càng được cải

thiện. Tuy nhiên không bằng lòng với những gì đã đạt được, đặc biệt là trong

tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến động theo chiều hướng bất lợi, để

Công ty ngày một phát triển và có vị thế trên thị trường, các sản phẩm có tính

cạnh tranh cao, Công ty phải đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả kinh doanh,

từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực đội ngũ cán

bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đề án "Nâng cao hiệu quả SXKD Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ

Tây Bắc giai đoạn 2016 - 2020" xây dựng và thực hiện nhằm các nội dung

sau: (1) Nâng cao năng suất sản lượng của dây chuyền sản xuất thuốc nổ

ANFO, (2) Tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm ,(3) Nâng cao

thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, và (4) Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch

chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020.

Đề án đi vào thực hiện sẽ góp phần nâng cao năng suất - sản lượng, hạ giá

thành sản phẩm của Công ty, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trong

nước cũng như khu vực, qua đó làm tăng thu ngân sách, nâng cao thu nhập cho

CBCNV Công ty, góp phần phát triển KT - XH, an ninh quốc phòng và trật tự an

toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc.40DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chính phủ (2011), Quyết định 2427/QĐ-TTg Về chiến lược phát triển

khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội.

[2] Chính phủ(2014), Quyết định 879/QĐ-TTg Về quy hoạch tổng thể phát triển

các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2035,

Hà Nội.

[3] Quyết định số 1834/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt quy hoạch phát triển ngành VLNCN Việt Nam đến năm 2020, định

hướng đến năm 2030

[4] Dương Đăng Chinh (2005), Giáo trình lý thuyết tài chính, NXB Tài chính,

Hà Nội, 2005

[5] Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc (2013- 2015), Báo cáo tài chính

của Công ty qua các năm, từ 2013- 2015.

[6] Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc (2013- 2015), Báo cáo nghiệm

thu sản xuất của Công ty qua các năm, từ 2013- 2015.

[7] Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc (2013- 2015), Báo cáo quyết

toán khoán quản trị chi phí của Công ty qua các năm, từ 2013- 2015.

[8] Đặng Thị Kim Cương, Phạm Văn Được (2005), Phân tích hoạt động kinh

doanh, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2005

[9] Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (2006), Quyết định số 628/QĐ TCCB ngày 23/3/2006 của Tổng giám đốc Tập đoàn Than- Khoáng sản

Việt Nam về việc thành lập Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc.

[10] Vũ Duy Hào, Đàm Văn Huệ (2009), Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB

Giao thông vận tải, TP.Hồ Chí Minh.

[11] Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (2015), Số 435/BC-UBND Báo cáo kết quả

thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT- XH năm 2015, kế hoạch phát triển

KT- XH năm 2016, Lào Cai.

[11] Viện nghiên cứu và kỹ thuật luyện kim mầu Trung Quốc (ENFI) (2000),

thiết kế kỹ thuật Tổ hợp đồng Sin Quyền.

[12] Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin (2005), lập bản đồ nham thạch

chi tiết các khai trường mỏ đồng Sin Quyền và Apatit Việt Nam.41PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Trang

SƠ ĐỒ 2.1: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ TÂY BẮC...............................23

BẢNG 2.1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CHỦ YẾU 2013 - 2015.............................................25

BẢNG 2.2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU GIAO KHOÁN CỦA CÔNG TY CÁC NĂM 2013 - 2015:................28

BẢNG 2.3: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2016 - 2020.............31

BẢNG 3.1 DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN............................................................................................ 3642Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(65 tr)

×