Tải bản đầy đủ - 65 (trang)
Cơ sở xây dựng đề án:

Cơ sở xây dựng đề án:

Tải bản đầy đủ - 65trang

12* Khái niệm: Marketing là quá trình tạo dựng các giá trị từ khách hàng và mối

quan hệ thân thiết với khách hàng nhằm mục đích thu về giá trị lợi ích cho doanh

nghiệp, tổ chức từ những giá trị đã được tạo ra

- Marketing Ngân hàng là một hệ thống tổ chức quản lý của một NH để đạt mục

tiêu đặt ra của NH là thoả mãn tốt nhất nhu cầu về vốn, các dịch vụ khác của NH đối

với nhóm khách hàng lựa chọn từng chính sách, các biện pháp hướng tới mục tiêu cuối

cùng là không ngừng nâng cao lợi nhuận của Ngân hàng.

* Chức năng của Maketing Ngân hàng:

(1) Chức năng thích ứng: Làm cho sản phẩm dịch vụ Ngân hàng trở nên hấp dẫn,

sự khác biệt đem lại nhiều tiện ích, lợi ích, đáp ứng nhu cầu đa dạng, đổi mới và ngày

càng cao của khách hàng, tạo lợi thế trong cạnh tranh. Thực hiện chức năng này có

nghĩa là bộ phận Marketing phải nghiên cứu thị trường, xác định được nhu cầu đòi hỏi,

mong muốn và những xu thế thay đổi nhu cầu của khách hàng trên cơ sở đó, Marketing

gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động nghiên cứu thị trường với các bộ phận trong thiết

kế,tiêu chuẩn hóa sản phẩm dịch vụ mới và cung ứng sản phẩm dịch vụ ngày càng tốt

hơn nhu cầu của thị trường.

(2) Chức năng tiêu thụ: Tiêu thụ sản phẩm dịch vụ Ngân hàng phụ thuộc vào

nhiều nhân tố, trong đó, quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm dịch vụ, sự hợp lý về

giá và trình độ nghệ thuật của các nhân viên giao dịch trực tiếp. Thực hiện chức năng

tiêu thụ đòi hỏi các Ngân hàng phải đặt lợi ích khách hàng cao hơn và đòi hỏi nhân

viên giao dịch trực tiếp phải có “nghệ thuật” bán hàng, đòi hỏi các Ngân hàng phải

quan tâm trong việc đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ.

(3) Chức năng phân phối: Chức năng phân phối của Marketing Ngân hàng là

toàn bộ quá trình tổ chức đưa các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng đến với các nhóm

khách hàng đã chọn, bao gồm:Tìm hiểu khách hàng và lựa chọn những khách hàng

tiềm năng; Hướng dẫn khách hàng trong việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm dịch vụ

Ngân hàng;Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ cho Ngân hàng; Tổ chức hoạt động phục vụ13khách hàng tại các địa điểm giao dịch; Nghiên cứu phát triển hệ thống kênh phân phối

hiện đại đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

(4) Chức năng yểm trợ: Chức năng yểm trợ là chức năng hỗ trợ tạo điều kiện

thuận lợi cho việc thực hiện tốt 3 chức năng trên và nâng cao khả năng an toàn của hoạt

động kinh doanh Ngân hàng, bao gồm: Quảng cáo; Tuyên truyền; Hội chợ, hội nghị

khách hàng.

1.1.1.2. Nội dung của MarketingNgân hàng

* Phân tích cơ hội thị trường

Là việc tổ chức nghiên cứu môi trường kinh doanh Ngân hàng, gồm môi trường

vĩ mô và môi trường vi mô.

Môi trường vĩ mô bao gồm tác nhân rộng lớn nằm ngoài sự quản lý của Ngân

hàng nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến toàn bộ hoạt động của hệ thống

Marketing: Môi trường địa lý (tự nhiên), dân số, địa lý, văn hóa- xã hội, chính trị pháp

luật, kỹ thuật, công nghệ, những thay đổi và xu thế của môi trường vĩ mô có thể tạo ra

những “cơ hội” hoặc gây nên những “hiểm họa” đối với hoạt động của Ngân hàng, đây

là những yếu tổ khách quan của hoạt động kinh doanh Ngân hàng và nằm ngoài sự

kiểm soát của Ngân hàng. Chính vì vậy, bộ phận Marketing Ngân hàng phải tổ chức

thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về môi trường và phân tích dự báo được

sự biến động của chúng, giúp chủ Ngân hàng có cơ sở để điều chỉnh hoạt động Ngân

hàng cho phù hợp với sự thay đổi của môi trường- yếu tố đảm bảo cho sự thành công

của hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

Môi trường vi mô bao gồm những yếu tố ở phạm vi gần và ảnh hưởng trực tiếp

đến khả năng cung ứng sản phẩm dịch vụ đến hoạt động và hiệu quả hoạt động của mỗi

Ngân hàng, bao gồm:

+ Các yếu tố nội lực của Ngân hàng: Vốn tự có; trình độ kỹ thuật, công nghệ;

trình độ cán bộ quản lý và đội ngũ nhân viên; hệ thống mạng lưới phân phối; số lượng

các bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận trong hoạt động của Ngân hàng.14+ Các đơn vị hỗ trợ cho hoạt động Ngân hàng như: Công ty tư vấn, quảng cáo, tin

học….

+ Khách hàng của Ngân hàng: Nhu cầu, mong muốn và cách thức sử dụng sản

phẩm dịch vụ của khách hàng sẽ là yếu tố quyết định cả về số lượng, kết cấu cũng như

chất lượng sản phẩm dịch vụ Ngân hàngcung ứng trên thị trường.

+ Đối thủ cạnh tranh: Nếu chỉ hiểu khách hàng thôi là chưa đủ, bộ phận

Marketing còn phải hiểu đầy đủ về đối thủ cạnh tranh của mình để xây dựng chiến lược

cạnh tranh năng động, hiệu quả, phù hợp với từng Ngân hàng.

* Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu

- Phân đoạn thị trường là phân chia thị trường thành những đoạn khác biệt và

đồng nhất theo nhiều tiêu thức nhất định, nhằm nghiên cứu nhu cầu của các nhóm

khách hàng của Ngân hàng một cách cụ thể. Quá trình phân chia thị trường cũng xác

định được những đoạn thị trường Ngân hàng chưa thỏa mãn.Các cách thức phân đoạn

thị trường:

(1) Phân đoạn thị trường theo nhóm khách hàng;

(2) Phân đoạn thị trường theo sản phẩm dịch vụ.

Phân đoạn thị trường chỉ ra các cơ hội thị trường tương ứng với các Ngân hàng,

các Ngân hàng cần lựa chọn số lượng đoạn thị trường và đoạn thị trường hấp dẫn phù

hợp với khả năng Ngân hàng của mình.

- Xác định thị trường mục tiêu trên cơ sở thực hiện các nội dung: Đánh giá các

đoạn thị trường; Lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu; Các phương án lựa chọn thị

trường mục tiêu.

* Định hướng chiến lược

Chiến lược Marketing Ngân hàng của các Ngân hàng được xây dựng trên cơ sở

phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh để đưa ra các biện pháp phù hợp với đặc

điểm điều kiện hoạt động trong từng thời kỳ của Ngân hàng, gồm:15- Chiến lược Marketing không phân biệt: Áp dụng chương trình tuyên truyền,

quảng cáo rộng rãi với quy mô lớn, tạo uy tín, hình ảnh của sản phẩm dịch vụ N gân

hàng; Tăng cường các hoạt động tài trợ mang tính xã hội rộng lớn (thể thao, tài năng

trẻ, giáo dục, xã hội, phúc lợi công cộng,..)

- Chiến lược Marketing phân biệt: Tham gia vào nhiều đoạn thị trường và chuẩn

bị các chương trình Marketing riêng biệt cho từng thị trường; đối phó với sự gia tăng

về chi phí Marketing như tuyên truyền, quảng cáo, nghiên cứu thị trường, thử nghiệm

các sản phẩm mới; tập trung vào lĩnh vực thị trường mà Ngân hàngcó thể giành được vị

thế của mình trên thị trường đó.

* Marketing hỗn hợp (Mix)

Marketing hỗn hợp là sự phối hợp hay sắp xếp các thành phần của Marketing sao

cho phù hợp với hoàn cảnh kinh doanh thực tế của mỗi Ngân hàngtrên thị trường.

Các thành phần của Marketing mix (5P) bao gồm: Sản phẩm (Product); Giá cả

(Price); Phân phối (Place);Quảng bá(Promotion); Con người (People).

- Sản phẩm: Sản phẩm Ngân hàng là một dạng hoạt động, một quá trình, một

kinh nghiệm được cung ứng bởi Ngân hàng, và đưa đến một kết quả là đáp ứng được

một nhu cầu mong muốn nào đó của khách hàng mục tiêu.Sản phẩm của Ngân hàng

tồn tại dưới dạng dịch vụ và mang bản chất tài chính. Sản phẩmNgân hàngcó các đặc

điểm: Rất kỹ thuật và mang tính chuyên nghiệp đối với người cung ứng; Rất phức tạp

để nhận biết đối với người sử dụng; Rủi ro cao và quy định chặt chẽ.Các sản phẩm dịch

vụ Ngân hàngkhác nhau sẽ là tập hợp những đặc điểm, tính năng khác nhau và thỏa

mãn các nhu cầu, mong muốn đa dạng khác nhau của khách hàng.

- Giá cả: Là một yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc tạo ra doanh thu và lợi

nhuận cho Ngân hàng. Đây là yếu tố linh hoạt nhất vì chúng cho phép Ngân hàng có

khả năng phản ứng nhanh chóng trước những thay đổi của thị trường bằng việc tăng

hoặc giảm giá so với biến động của thị trường một cách phù hợp. Trong hoạt động của

Ngân hàng,giá cả các dịch vụ gồm 3 dạng chính:Lãi suất, gồm lãi suất huy động vốn và16lãi suất cho vay; Phí dịch vụ được tính cho dịch vụ tài chính khác của Ngân hàng, có

thể cố định hay biến đổi theo giá trị nhận được; Hoa hồng hay là khoảnphí được tính

cho dịch vụ đại diện và môi giới (bảo hiểm, chuyển tiền, chứng khoán, bất động sản).

- Quảng bá: Là toàn bộ hoạt động liên quan đến việc truyền thông các nỗ lực

Marketing trên các thị trường mục tiêu bằng cách sử dụng và phối hợp các công cụ

truyền thông, gồm: Quảng cáo;Giao tiếp; Khuyến mãi;Tuyên truyền hoạt động.

- Phân phối: Là quá trình làm cho hàng hoá hay dịch vụ từ người cung cấp được

chuyển đến khách hàng thông qua các kênh phân phối.Một kênh phân phối dùng để chỉ

một nhóm cá nhân hoặc tổ chức, công ty liên quan đến việc hướng dẫn và bán sản

phẩm, dịch vụ từ nhà cung cấp đến người tiêu dùng cuối cùng. Các kênh phân phối có

thể chia thành các kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối gián tiếp.

-Con người: Tầm quan trọng của yếu tố con người trong Marketing Ngân hàng

được nhấn mạnh thông qua Marketing đối nội (tập trung vào vai trò của nhân sự trong

sản xuất và phân phối dịch vụ Ngân hàng). Marketing đối nội là bao gồm các nỗ lực

nhằm hướng đến việc thoả mãn nhu cầu của khách hàng nội bộ thông qua việc thu hút,

đào tạo, phát triển, duy trì đội ngũ nhân sự từ đó thoả mãn nhu cầu khách hàng bên

ngoài Marketing đối nội ảnh hưởng 2 loại quan hệ: Giữa khách hàng với nhân viên và

giữa các nhân viên với nhau.

1.1.1.3. Huy động vốn của ngân hàng thương mại

Một trong những hoạt động chủ yếu của NHTM là huy động vốn để cho vay. Vốn

huy động là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động được từ các tổ chức kinh tế và

cá nhân trong xã hội và được dùng làm vốn để kinh doanh. Vốn huy động là tài sản

thuộc các chủ sở hữu khác nhau, ngân hàng chỉ có quyền sử dụng và phải hoàn trả

đúng gốc và lãi khi đến hạn. Nguồn vốn này luôn biến động, tuy nhiên nó đóng vai trò

rất quan trọng đối với mọi hoạt động của ngân hàng.

Nguồn vốn là cơ sở để NHTM tổ chức mọi hoạt động kinh doanh. NHTM là tổ

chức kinh tế kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt trên thị trường tiền tệ, chính vì thế có17thể nói vốn là điểm đầu tiên trong chu kỳ kinh doanh của ngân hàng. Vốn không chỉ là

phương tiện kinh doanh chính mà còn là đối tượng kinh doanh chủ yếu.

Nguồn vốn quyết định năng lực thanh toán và đảm bảo uy tín của ngân hàng trên

thương trường. Vốn lớn thu hút được khách hàng đến quan hệ giao dịch đồng thời cũng

tạo cho họ độ tin tưởng vào ngân hàng. Thông qua họ, danh tiếng của ngân hàng ngày

càng được quảng bá rộng rãi nâng cao thanh thế của ngân hàng trên thương trường.Với

tiềm năng vốn lớn, ngân hàng có thể hoạt động kinh doanh với quy mô ngày càng mở

rộng, tiến hành các hoạt động cạnh tranh có hiệu quả nhằm giữ vững chữ tín.

Nguồn vốn quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Trong kinh tế thị

trường, công tác huy động vốn muốn đạt hiệu quả đòi hỏi các NHTM phải chú trọng

nâng cao trình độ nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật hiện đại... làm tiền đề cho việc thu

hút vốn. Khi nguồn vốn đủ mạnh và biết khai thác sử dụng có hiệu quả sẽ củng cố thế

và lực tạo lập uy tín ngày càng cao.

1.1.3. Hiệu quả hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn của Ngân hàng

1.1.3.1 Vai trò của Marketing trong công tác huy động vốn của Ngân hàng

Ngân hàng là một trung gian tài chính đối với đối tượng kinh doanh chủ yếu là

vốn bằng tiền và nguyên tắc hoạt động chủ yếu là “đi vay để cho vay”, nguồn vốn

không chỉ là yếu tố đầu vào, yếu tố quyết định đến hoạt động sử dụng vốn mà còn là

nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Do vậy, chiến lược Marketing

có ý nghĩa đặc biệt trong công tác huy động vốn của Ngân hàng, thể hiện:

- Marketing tham gia vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản của hoạt

động kinh doanh Ngân hàng, trong đó có hoạt động HĐV:Xác định được loại sản

phẩm, dịch vụ mà Ngân hàng cung ứng ra thị trường để đáp ứng nhu cầu của khách

hàng; Tổ chức tốt quá trình cung ứng dịch vụ và hoàn thiện mối quan hệ trao đổi giữa

khách hàng và Ngân hàng trên thị trường; Giải quyết hài hòa các mối quan hệ lợi ích

giữa khách hàng, nhân viên và chủ Ngân hàng.18- Marketing là cầu nối gắn kết hoạt động của Ngân hàng với thị trường:

Marketing giúp Ngân hàng nhận biết được các yếu tố của thị trường, nhu cầu của

khách hàng về sản phẩm dịch vụ và sự biến động của chúng. Mặt khác, Marketing là

công cụ dẫn dắt hướng chảy của tiền vốn, khai thác khả năng huy động vốn, phân chia

vốn theo nhu cầu của thị trường một cách hợp lý. Nhờ có Marketing, Ngân hàng có thể

phối kết hợp và định hướng được tất cả các hoạt động của các bộ phận và toàn thể nhân

viên Ngân hàng vào việc đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nâng cao

khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh và thực hiện mục tiêu đề ra.

- Marketing góp phần tạo vị thế cạnh tranh của Ngân hàng: Quá trình tạo lập vị

thế cạnh tranh của Ngân hàng có liên quan chặt chẽ đến việc tạo ra sản phẩm dịch vụ

và chỉ rõ lợi thế cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ ở thị trường mục tiêu, đồng thời, làm

cho khách hàng thấy được lợi ích, ưu thế thực tế từ những sản phẩm dịch vụ đó. Do

vậy, tạo lập vị thế cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ Ngân hàng phụ thuộc khá lớn vào

hoạt động Marketing của mỗi Ngân hàng.

1.1.3.2. Quan điểm về hiệu quả hoạt động Marketing trong huy động vốn của

ngân hàng

Muốn hoạt động marketing đạt hiệu quả cao, ngân hàng cần có một chiến lược

marketing phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ nhất

định. Chiến lược này phải được hoạch định và thực thi một cách nghiêm túc.

Thực chất hoạt động marketing là nghiên cứu thị trường và định hướng hoạt

động kinh doanh tạo những sản phẩm dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách

hàng, cho nên mối liên hệ giữa bộ phận marketing và các bộ phận chức năng khác phải

có sự phối kết hợp chặt chẽ, hoạt động nghiên cứu đòi hỏi phải vận dụng nhiều cách

thức khác nhau để nắm bắt kịp thời, chính xác nhu cầu của khách hàng.

Sử dụng marketing trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung, hoạt động

huy động vốn nói riêng cần phải phối hợp đồng bộ giữa các mặt nghiệp vụ hoạt động,

không thể tách riêng biệt từng biện pháp riêng lẻ.19Tính xuyên suốt của Marketing là phải gắn với quá trình phát triển sản phẩm dịch

vụ ngân hàng. Một trong những đặc thù của ngân hàng là trong quá trình cung ứng sản

phẩm dịch vụ luôn có sự tham gia của khách hàng.

Hoạt động marketing của ngân hàng phải thực sự đa dạng và nhạy cảm, đồng thời

việc xác định rõ chất lượng và lợi ích để tạo ra sự khác biệt trong cung ứng và phân

phối dịch vụ ngân hàng.

Marketing trong huy động vốn là hướng dẫn khách hàng lựa chọn các hình thức

huy động vốn thích hợp với những khoản tiền gửi vào ngân hàng, hướng dẫn khách

hàng gửi tiền, rút tiền, gom góp các khoản tiền nhàn rỗi "đầu tư" qua ngân hàng hoặc

làm cho khách hàng hiểu rõ về những lợi ích kinh tế của từng hình thức gửi tiền...

Thông qua các hoạt động marketing, NHTM thực hiện huy động vốn từ việc nhận tiền

gửi tạo ra nguồn vốn có tỷ trọng lớn nhất, ổn định nhất

1.1.3.3. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả Marketing trong công tác huy động vốn

của Ngân hàng

(1) Các tiêu chí định lượng

* Mức gia tăng của vốn huy động và số lượng khách hàng: Hoạt động huy động

vốn của một Ngân hàng sẽ được thể hiện qua số dư vốn huy động và số lượng khách

hàng giao dịch với Ngân hàng theo các công thức sau:

ΔVHĐ =VHĐkỳ sau – VHĐ kỳ trước

ΔSLKH =SLKH kỳ sau – SLKH kỳ trước

Trong đó: ΔVHĐ là mức gia tăng của vốn huy động; VHĐ là vốn huy động;

ΔSLKH là mức gia tăng của số lượng khách hàng; và SLKH là số lượng khách hàng.

* Chi phí huy động vốn bình quân (Chi phí HĐV BQ): Là khoản chi phí mà Ngân

hàng phải bỏ ra để huy động được một khoản vốn nhất định, được xác định theo công

thức:

Chi phí HĐV BQ= Tổng chi phí phục vụ công tác HĐV/Tổng số vốn huy động.

Tiêu chí này luôn có giá trị nhỏ hơn 1 và có giá trị càng nhỏ càng tốt.20* Số vốn huy động trung bình của một cán bộ làm công tác huy động vốn (VHĐ

TB): Chỉ tiêu này sẽ được so sánh với số vốn huy động trung bình của một cán bộ làm

công tác huy động vốn trong cùng hệ thống, so sánh với các Ngân hàng trên cùng địa

bàn và so sánh với các Ngân hàng trong hệ thống nhưng cùng khu vực địa lý từ đó sẽ

đánh giá được hiệu quả hoạt động Marketing của Ngân hàng khi tham gia vào hoạt

động huy động vốn.Tiêu chí này phản ánh hiệu quả huy động vốn của cán bộ Ngân

hàng, tiêu chí này càng cao càng tốt.

VHĐ TB= Tổng số vốn huy động/số lượng cán bộ HĐV

(2) Các tiêu chí định tính

* Sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm huy động vốn:Đó là sự thỏa mãn

nhu cầu của khách hàng khi sử dụng sản phẩm huy động vốn của Ngân hàngvề chất

lượng phục vụ, tiện ích của sản phẩm, lợi ích về kinh tế, tiện ích về thời gian, an toàn,

được tư vấn, tìm kiếm thông tin… Tiêu chí này được thể hiện thông qua kết quả phiếu

điều tra khảo sát dành cho khách hàng (Tham khảo mẫu phiếu tại phụ lục số 1).

*Mức độ thuận tiện đối với khách hàng:Là sự thuận lợi cho khách hàng trong sử

dụng các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng, đáp ứng yêu cầu về thời gian, chủng loại

sản phẩm, chất lượng dịch vụ,…

* Sự phù hợp giữa HĐV với sử dụng vốn:HĐV cần phải xuất phát từ nhu cầu sử

dụng vốn, đồng thời, việc sử dụng vốn như thế nào để đảm bảo hiệu quả lại cần căn cứ

vào khả năng HĐV. Sự phù hợp giữa HĐV và sử dụng vốn sẽ cho phép Ngân hàng

hoạt động hiệu quả hơn và do đó, là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn.

* Sự đa dạng của sản phẩm huy động vốn: Sự đa dạng của sản phẩm HĐV thể

hiện ở sự phong phú về số lượng sản phẩm và mức độ đáp ứng nhu cầu của xã hội, phù

hợp với đặc điểm của từng đối tượng khách hàng, khả năng thương mại hóa sản

phẩm.Trong công tác HĐV, sản phẩm của Ngân hàng là các tài khoản tiền gửi thanh

toán, thẻ tín dụng, dịch vụ Ngân hàng tại nhà, các hình thức huy động tiết kiệm với kì

hạn, lãi suất, cách thức tính lãi, phương thức thanh toán cùng với các dịch vụ hỗn hợp21như cho vay cầm cố, chiếc khấu, chuyển nhượng, tư vấn, Trong xu thế cạnh tranh,

cácNgân hàngđang tìm cách phát triển các sản phẩm dịch vụ mới có tính hấp dẫn cao

nhằm đáp ứng cao nhu cầu tăng thu, chiếm lĩnh thị phần cũng như gây áp lực cạnh

tranh với các Ngân hàng và các tổ chức phi tài chính khác.

1.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả marketing trong huy động vốn.

1.1.4.1. Yếu tố khách quan:

- Môi trường kinh tế: Tình trạng phát triển của nền kinh tế có tác động trực tiếp

đến hoạt động huy động vốn của NHTM. Trong điều kiện nền kinh tế phát triển tăng

trưởng và ổn định, thu nhập của người dân được đảm bảo thì nhu cầu tích lũy cao hơn,

từ đó lượng tiền gửi vào ngân hàng tang lên và ngược lại.

- Môi trường xã hội: Các thông tin về số lượng dân cư, trình độ văn hóa, vấn đề

thu nhập, ý thức tiết kiệm của người dân, thời vụ tiêu dùng…là thông tin quan trọng để

bộ phận Marketing trong ngân hàng xác định cơ cấu nhu cầu ở từng thời kỳ, dự đoán

mức biến động cho từng giai đoạn trong tương lai.

- Môi trường pháp luật: Mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều phải chịu

sự điều chỉnh của pháp luật. Trong sự ràng buộc của pháp luật, các 15 yếu tố của

nghiệp vụ huy động vốn thay đổi làm thay đổi quy mô và chất lượng hoạt động huy

động vốn.

1.1.4.2. Yếu tố chủ quan:

- Thương hiệu, uy tín của ngân hàng: Trên cơ sở thực tế sẵn có, mỗi ngân hàng

đã, đang và sẽ tạo được hình ảnh riêng của mình trên thị trường. Khi các ngân hàng xây

dựng thương hiệu mạnh, có uy tín sẽ có lợi thế hơn trong các hoạt động ngân hàng nói

chung và huy động nói riêng.

- Chiến lược kinh doanh của ngân hàng: Ngân hàng phải xây dựng cho mình một

chiến lược kinh doanh phù hợp. Trong đó ngân hàng phải quyết định sẽ mở rộng hay

thu hẹp quy mô huy động vốn, thay đổi tỷ trọng các nguồn vốn trong tổng nguồn vốn.22- Chính sách lãi suất: Chính sách lãi suất là một trong những chính sách quan

trọng nhất trong số các chính sách hỗ trợ cho công tác huy động vốn của ngân hàng.

Ngân hàng sử dụng hệ thống lãi suất như một công cụ quan trọng trong việc huy động

vốn và thay đổi quy mô nguồn vốn thu hút vào ngân hàng.

- Cơ sở vật chất, công nghệ hạ tầng: Công nghệ mang nhiều cho ngân hàng nhiều

cơ hội và hàng loại những thách thức mới. Công nghệ mới cho phép ngân hàng đổi mới

quy trình nghiệp vụ, cách thức phân phối sản phẩm, phát triển sản phẩm mới…

- Các sản phẩm dịch vụ do ngân hàng cung ứng: Sản phẩm dịch vụ phải phong

phú đa dạng, cải thiện chất lượng dịch vụ để cung cấp cho khách hàng.

1.2. Cơ sở chính trị, pháp lý

1.2.1. Cơ sở chính trị

Đại hội Đảng lần thứ VI và những văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở

đường cho công cuộc đổi mới đất nước theo hướng chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch

hóa tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong

30 năm qua, công cuộc đổi mới nền kinh tế đã đạt được nhiều thành công, các chỉ số

kinh tế cơ bản như GDP, xuất nhập khẩu, đầu tư, thu chi ngân sách nhà nước đều đạt

cao và bền vững, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Có được kết quả trên, ngoài sự đóng góp chung của cả nước, phải kể đến những

nỗ lực của các ngành, các cấp, trong đó có ngành ngân hàng. Trong từng thời kỳ, đổi

mới hoạt động ngân hàng được coi là đột phá khẩu và có những đóng góp tích cực cho

quá trình đổi mới và phát triển kinh tế Việt Nam.

Căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Chính phủ,

nhiệm vụ của ngành ngân hàng, từng ngân hàng đã xây dựng và thực thi chính sách

huy động vốn riêng phù hợp, góp phần đáng kể vào việc tạo nguồn vốn cho đẩy mạnh

chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cùng với nguồn vốn ngân sách, tín dụng ngân hàng đã góp

phần vào việc thực hiện thành công nhiều chương trình, dự án lớn của quốc gia và củaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở xây dựng đề án:

Tải bản đầy đủ ngay(65 tr)

×