Tải bản đầy đủ - 49 (trang)
Những vấn đề chung về pháp luật cạnh tranh

Những vấn đề chung về pháp luật cạnh tranh

Tải bản đầy đủ - 49trang

3.1. Sự ra đời và phát triển của pháp

luật cạnh tranh trên thế giới (1)

Giai đoạn thứ nhất: đầu thế kỷ XIX đến năm

1890 là giai đoạn sơ khai của pháp luật cạnh

tranh với bộ phận đầu tiên là pháp luật chống

cạnh tranh không lành mạnh.

 Giai đoạn thứ hai: Từ năm 1890 đến nay là giai

đoạn phát triển hoàn chỉnh với sự hình thành

lĩnh vực pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và

hoàn thiện các quy định của pháp luật cạnh

tranh.3.1. Sự ra đời và phát triển của pháp

luật cạnh tranh trên thế giới (2)

Bộ luật dân sự Pháp 1804 đã dành các Điều

1382 và 1383 để quy định về chống cạnh tranh

không lành mạnh

Italy cũng có các quy định về chống cạnh tranh

không lành mạnh tại các Điều 1151 và 1152 của

Bộ luật dân sự năm 1865

Năm 1890, Đạo luật Sherman - đạo luật chống

độc quyền đầu tiên trên thế giới được ban hành

tại MỹSự ra đời và phát triển của pháp

luật cạnh tranh ở Việt Nam

Trước năm 2004, chưa có chế định pháp luật

cạnh tranh đầy đủ, chỉ có các quy định đơn lẻ

trong các văn bản pháp luật như Luật thương

mại năm 1997, pháp luật về quản lý giá cả,

Pháp lệnh quảng cáo năm 2001...

Ngày 3 tháng 12 năm 2004, Quốc hội đã thông

qua Luật cạnh tranh có hiệu lực thi hành vào

ngày 01 tháng 07 năm 2005.3.2. Pháp luật cạnh tranh của Việt

NamVị trí và vai trò của Luật cạnh tranh

Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Đối tượng áp dụng

Các nguyên tắc của pháp luật cạnh tranh3.2.1.Vị trí và vai trò của Luật cạnh

tranh

Góp phần quan trọng tạo lập môi trường kinh

doanh và cạnh tranh bình đẳng, tự do

Bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp

Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Đảm bảo cho tiến trình hội nhập diễn ra nhanh

chóng và hiệu quả.3.2.2.Phạm vi và đối tượng điều

chỉnh

Điều 1 Luật Cạnh tranh năm 2004 : “Luật này

quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi

cạnh tranh không lành mạnh, trình tự thủ tục giải

quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi

phạm pháp luật về cạnh tranh”3.2.3.Đối tượng áp dụng (1)

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm các

doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm,

dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong

các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền Nhà nước

và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Việt

Nam

 Hiệp hội ngành nghề hoạt động ở Việt Nam

(Điều 2, Luật Cạnh tranh)

3.2.3.Đối tượng áp dụng (2)

Luật Cạnh tranh của Việt Nam áp dụng đối với

tất cả các chủ thể kinh doanh

Luật Cạnh tranh được áp dụng cả cho những

thương nhân thực tếCase

Case: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

hướng dẫn mua xe tải hạng nhẹ.

Các cơ quan hành chính nhà nước có phải là đối

tượng áp dụng của Luật cạnh tranh?

3.2.4.Các nguyên tắc của pháp luật

cạnh tranh

Luật Cạnh tranh được xây dựng và thực thi dựa

trên các nguyên lý cơ bản của kinh tế thị trường

(tôn trọng tự do, bình đẳng, tôn trọng quyền và

lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh doanh)

Do tính chất của đối tượng điều chỉnh và phạm

vi điều chỉnh, pháp luật cạnh tranh còn có một

số nguyên tắc đặc thùCác nguyên tắc đặc thù của pháp

luật cạnh tranh

Nguyên tắc sử dụng tập quán trong kinh doanh

Nguyên tắc ưu tiên áp dụng Luật Cạnh tranh

Nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của

người tiêu dùng

Nguyên tắc xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những vấn đề chung về pháp luật cạnh tranh

Tải bản đầy đủ ngay(49 tr)

×