Tải bản đầy đủ - 49 (trang)
Khái quát về chính sách cạnh tranh

Khái quát về chính sách cạnh tranh

Tải bản đầy đủ - 49trang

2.1. Sự cần thiết phải điều tiết cạnh

tranh

Quan điểm về giới hạn của sự tự do

Sự bất lực của “bàn tay vô hình”

Thừa nhận vai trò điều tiết của Nhà nướcQuan điểm về giới hạn của sự tự

doTự do chính là việc "nhận thức được quy luật“

Do phải tồn tại trong một cơ cấu đa lợi ích mà

mọi loại lợi ích khác nhau đó đều phải được tồn

tại trong một sự "cân bằng và hài hòa chung"

nên từng doanh nghiệp trên thương trường đều

phải "giới hạn" sự tự do của mình trong một trật

tự nhất địnhSự bất lực của “bàn tay vô hình”

Cạnh tranh tự do bộc lộ những mặt trái của nó:

thất nghiệp, sự phá sản hàng loạt, sự lãng phí

tài nguyênThừa nhận vai trò điều tiết của Nhà

nước

Các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển

đều quan tâm đến việc kiểm soát và điều tiết

cạnh tranh bằng một hệ thống các công cụ như

chính sách thuế, kiểm soát giá cả, điều chỉnh

độc quyền, quốc hữu hoá, ban hành pháp luật

nhằm chống lại mọi hành vi cạnh tranh không

lành mạnh và hạn chế cạnh tranh

Ban hành và thực hiện pháp luật cạnh tranh luôn

là công cụ có hiệu quả hơn cả2.2. Khái niệm và nội dung chính

sách cạnh tranh

Chính sách cạnh tranh bao gồm các quy tắc và

quy định nhằm thúc đẩy cạnh tranh trong một

nền kinh tế quốc dân, một phần thông qua việc

phân bổ có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên.

Pháp luật cạnh tranh là nội dung cơ bản của

chính sách cạnh tranh. Nó bao gồm các quy

định chống cạnh tranh không lành mạnh và

chống hạn chế cạnh tranh.3. Những vấn đề chung về pháp

luật cạnh tranhSự ra đời và phát triển

Pháp luật cạnh tranh của Việt Nam3.1. Sự ra đời và phát triển của pháp

luật cạnh tranh trên thế giới (1)

Giai đoạn thứ nhất: đầu thế kỷ XIX đến năm

1890 là giai đoạn sơ khai của pháp luật cạnh

tranh với bộ phận đầu tiên là pháp luật chống

cạnh tranh không lành mạnh.

 Giai đoạn thứ hai: Từ năm 1890 đến nay là giai

đoạn phát triển hoàn chỉnh với sự hình thành

lĩnh vực pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và

hoàn thiện các quy định của pháp luật cạnh

tranh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái quát về chính sách cạnh tranh

Tải bản đầy đủ ngay(49 tr)

×