Tải bản đầy đủ - 49 (trang)
Lý luận về cạnh tranh

Lý luận về cạnh tranh

Tải bản đầy đủ - 49trang

1.1. Khái niệm cạnh tranh

Dưới góc độ kinh tế học

 Dưới góc độ pháp lý

Phân biệt giữa cạnh tranh, thi đua XHCN và thi

đấu thể thao

Khái niệm cạnh tranh

“Cạnh tranh là sự ganh đua, sự kình địch giữa

các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm tranh

giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc

cùng một loại khách hàng về phía mình” (Từ

điển kinh doanh Anh, 1992)

Cạnh tranh là sự chạy đua của các thành viên

của một thị trường hàng hoá, sản phẩm cụ thể

nhằm lôi kéo ngày càng nhiều khách hàng, thị

phần trên thị trườngTiền đề của cạnh tranhCạnh tranh chỉ xuất hiện với những tiền đề kinh

tế và pháp lý cụ thể.

Cạnh tranh chỉ có thể xuất hiện trong điều kiện

của cơ chế thị trường, nơi mà cung cầu là khung

xương vật chất, giá cả là diện mạo và cạnh

tranh là linh hồn sống của thị trườngÝ nghĩa của cạnh tranhTrong mọi hoạt động đều phải có cạnh tranh

Cạnh tranh là môi trường và động lực của sự

phát triển

Cạnh tranh thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát

triển và tăng năng suất lao động tăng hiệu quả

của các doanh nghiệp

Cạnh tranh là yếu tố quan trọng làm lành mạnh

hoá quan hệ xã hội.Đặc điểm của cạnh tranh

Cạnh tranh là hiện tượng xã hội diễn ra giữa các

chủ thể kinh doanh

Biểu hiện về mặt hình thức của cạnh tranh là sự

ganh đua, sự kình địch giữa các doanh nghiệp

Mục đích của các doanh nghiệp tham gia cạnh

tranh là cùng tranh giành thị trường mua hoặc

bán sản phẩm1.2. Các hình thức tồn tại của cạnh

tranh

Dựa vào vai trò điều tiết của nhà nước

Căn cứ vào tính chất mức độ biểu hiện

Dựa vào tính lành mạnh của hành vi và tác động

của chúng đối với thị trườngDựa vào vai trò điều tiết của nhà

nướcCạnh tranh tự do

Cạnh tranh có sự điều tiết của nhà nướcCạnh tranh tự do

Cạnh tranh tự do là một hình thái thị trường

thoát khỏi mọi sự can thiệp của Nhà nước

Khi chạy theo tư lợi thì có một “bàn tay vô hình”

buộc con người kinh tế đồng thời phải thực hiện

một nhiệm vụ không nằm trong dự kiến là đáp

ứng lợi ích xã hộiCạnh tranh có sự điều tiết của nhà

nước

Cạnh tranh có sự điều tiết (của Nhà nước) là hình thái

thị trường của các nền kinh tế thị trường hiện đại xuất

hiện khi nhân loại chuẩn bị bước vào thế kỷ 20.

Quyền lực Nhà nước xuất hiện để khắc phục những

khuyết tật của cơ chế thị trường, để bảo vệ tự do cạnh

tranh - động lực phát triển kinh tế, để thực hiện mục tiêu

kinh tế của bản thân Nhà nước và giai cấp thống trị.

Tự do cạnh tranh được bảo vệ, nuôi dưỡng và giới hạn

bởi các thể chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước.Căn cứ vào tính chất mức độ biểu

hiện

Cạnh tranh hoàn hảo

Cạnh tranh không hoàn hảo

Độc quyềnCạnh tranh hoàn hảo

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường,

trong đó cả người mua và người bán đều cho

rằng các quyết định mua và bán của họ không

ảnh hưởng gì đến giá cả của thị trường

Trên thực tế, không có thể có cạnh tranh hoàn

hảo vì năng lực thực tế, điều kiện chủ quan và

các cơ hội của các doanh nghiệp cũng không

thể giống nhauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lý luận về cạnh tranh

Tải bản đầy đủ ngay(49 tr)

×