Tải bản đầy đủ - 49 (trang)
Cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh không lành mạnh

Tải bản đầy đủ - 49trang

2. Khái quát về chính sách cạnh

tranh







Sự cần thiết phải điều tiết cạnh tranh

Khái niệm và nội dung chính sách cạnh tranh



2.1. Sự cần thiết phải điều tiết cạnh

tranh









Quan điểm về giới hạn của sự tự do

Sự bất lực của “bàn tay vô hình”

Thừa nhận vai trò điều tiết của Nhà nước



Quan điểm về giới hạn của sự tự

do







Tự do chính là việc "nhận thức được quy luật“

Do phải tồn tại trong một cơ cấu đa lợi ích mà

mọi loại lợi ích khác nhau đó đều phải được tồn

tại trong một sự "cân bằng và hài hòa chung"

nên từng doanh nghiệp trên thương trường đều

phải "giới hạn" sự tự do của mình trong một trật

tự nhất định



Sự bất lực của “bàn tay vô hình”





Cạnh tranh tự do bộc lộ những mặt trái của nó:

thất nghiệp, sự phá sản hàng loạt, sự lãng phí

tài nguyên



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cạnh tranh không lành mạnh

Tải bản đầy đủ ngay(49 tr)

×