Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
- Khi mở cửa nền KT sẽ chịu sự chi phối áp đặt của các nước lớn. Cần làm gì?

- Khi mở cửa nền KT sẽ chịu sự chi phối áp đặt của các nước lớn. Cần làm gì?

Tải bản đầy đủ - 37trang

- Khi mở cửa, nền

KT sẽ phát triển

nhanh nhưng dễ

mất cân đối như:

+ mất cân đối giữa các

yếu tố SX,

+ giữa các ngành KT,

giữa các vùng miền,

+ giữa đầu tư trong

nước và đầu tư

nước ngoài...+ NN có chính sách định hướng

đầu tư theo từng ngành, từng

vùng để hướng dẫn các nhà

đầu tư theo đúng yêu cầu.

+ Thực hiện dãn vùng, dãn ngành

đầu tư, khuyến khích đầu tư

vào những ngành, vùng còn

khó khăn, cần phát triển...

+ Có chính sách đầu tư trong nước

hợp lý để đảm bảo cân đối giữa

đầu tư trong nước và đầu tư

nước ngoài (theo tỷ lệ 5-2).

+ Tạo môi trường KD thông thoáng

phù hợp.- Mở cửa nền KT sẽ

có những vấn đề

không mong muốn

xuất hiện như phân

hóa giàu nghèo,

bất bình đẳng, bóc

lột, đình công, KT

ngầm... gia tăng?+ Thực hiện chính sách

XH thỏa đáng

+ Có chính sách điều tiết

thu nhập hợp lý

+ Tạo môi trường KD,

môi trường XH hợp lý.

+ Quản lý KT-XH chặt

chẽ...2. Chính sách ngoại thương của

Việt Nam

2.1. Khái quát tình hình ngoại thương VN qua các thời kỳ2.2. Chính sách ngoại thương của VN hiện nay+ Mở cửa hội nhập KTQT, hướng ra XK, thực hiện

đa phương hóa thị trường, đa dạng hóa các

quan hệ KTĐN.

+ Thực hiện tự do hóa TM, giảm dần các rào cản

TMQT, thực hiện các cam kết HNQT mà VN

tham gia.

+ Nhà nước thống nhất quản lý ngoại thương

thông qua các công cụ quản lý: Thuế, phi thuế,

công cụ tài chính và sự điều hành trực tiếp của

nhà nước.

+ Kết hợp giữa XK và NK về kim ngạch, thị trường

và mặt hàng để tạo điều kiện TM thuận lợiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Khi mở cửa nền KT sẽ chịu sự chi phối áp đặt của các nước lớn. Cần làm gì?

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×