Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
b. Phân loại theo mức độ tiếp cận của nền KT quốc gia với nền KT thế giới

b. Phân loại theo mức độ tiếp cận của nền KT quốc gia với nền KT thế giới

Tải bản đầy đủ - 37trang

+ Nền CN non trẻ trong

nước có thể phát triển

được do thị trường

nội địa được bảo hộ

chặt chẽ

+ Huy động tối đa mọi

nguồn lực quốc gia

cho công cuộc phát

triển kinh tế.

+ Nền kinh tế trong

nước ổn định do ít bị

tác động của thị

trường thế giới.+ HH được SX k0

mang tính cạnh tranh

trên thị trường TG

+ Nhiều ngành KT quốc

gia phát triển k0 hiệu

quả vì k0 dựa vào lợi

thế mà chỉ dựa vào

nhu cầu của nền KT

đóng cửa.

+ Mất cân đối trong cán

cân TM vì ít có nguồn

thu từ XK

+ Vay nợ nước ngoài

lớn, trả nợ khó khăn.* Chính sách kinh tế mở

(Outward Oriented Trade Policies)

- Nội dung của chính sách kinh tế mở: Nền KT lấy XK làm

động lực phát triển, tham gia vào quá trình hợp tác,

phân công LĐ khu vực và quốc tế, chuyên môn hóa SX

sản phẩm mà quốc gia có lợi thế. Thực chất đây là chính

sách mở cửa nền kinh tế quốc gia, hội nhập với nền kinh

tế khu vực và thế giới.

Chính sách kinh tế mở có các trường hợp đặc biệt:

+ Chính sách xuất khẩu sản phẩm sơ chế dựa vào tài

nguyên trong nước là chính.

+ Mở cửa dần từng bước và tạo dựng cơ sở vật chất cho

nền kinh tế tự chủ.

+ Chính sách xuất khẩu dựa vào lợi thế so sánh quốc gia.+ Phát triển năng lực cạnh tranh, tạo

được động lực cải cách nền KT, hợp

lý hóa SX và đổi mới công nghệ....

+ Kích thích sự năng động trong phát

triển kinh tế khai thác được các lợi

thế quốc gia và mở rộng phân công

LĐ quốc tế trong môi trường hợp tác

cạnh tranh.

+ Tăng cường thu hút các nguồn lực từ

nước ngoài, mở rộng XK, lành mạnh

hóa môi trường tài chính quốc gia,

giảm bớt vay nợ và thâm hụt TM...

+ Tạo ra sự công bằng hơn trong phát

triển KT: Tạo việc làm cho người LĐ,

chuyển dịch cơ cấu tiến bộ, nâng cao

thu nhập ròng quốc gia...+ Kinh tế quốc gia

dễ rơi vào tình

trạng phát triển

mất cân đối.

+ Tạo ra tình trạng

bất bình đẳng

trong thu nhập.

+ Dễ bị nước ngoài

chi phối kinh tế.• “Mở cửa kinh tế”- xu

hướng phát triển kinh

tế của các nước đang

phát triển trong thời

đại ngày nay.

• “Đóng cửa nền kinh

tế” chiến lược kinh tế

kiểu cũ.1.3. Những bài học rút ra từ kinh nghiệm

“mở cửa kinh tế” của các nước ASEAN.

*Kinh

nghiệm phát

triển ngoại

thương của

các

nước

ASEAN- Tỷ trọng kim ngạch xuất

khẩu hàng qua chế biến

tăng

- Thị thị trường xuất khẩu

chủ yếu là các nước công

nghiệp phát triển

- Nhà nước quan tâm đề ra

biện pháp hỗ trợ và

khuyến khích xuất khẩu- Khi mở cửa

nền KT sẽ có

những vấn đề

tốt và không

tốt xâm nhập

nền KT, cần

phải làm gì?+ Mở rộng nền KT nhưng có mức độ

hợp lý, tùy từng lĩnh vực có sự

quản lý chặt chẽ của nhà nước,

các cơ quan chức năng.

+ Có sự hỗ trợ hợp lý đối với DN

(theo đúng những cam kết hội

nhập)

+ DN phải mạnh, nâng cao được sức

cạnh tranh.

+ Phải thực thi pháp luật một cách

nghiêm minh.- Khi mở cửa nền KT sẽ chịu sự chi phối

áp đặt của các nước lớn. Cần làm gì?

+ Thực hiện đa phương hóa

quan hệ KTĐN, đa dạng hóa

thị trường,

+ Nhà nước có chính sách KT

công khai, minh bạch rõ ràng,

tạo môi trường thông thoáng,

bình đẳng, phù hợp.

+ Các DN phải mạnh, chuản bị

đầy đủ mọi năng lực hiểu biết

để đối phó với những áp đặt

của các nước lớn.

+ Tìm hiểu kĩ thị trường, đối tác

khi có quan hệ KT và rút

những bài học kinh nghiệm

trong giải quyết các tranh chấp

mâu thuẫn quốc tế.- Khi mở cửa, nền

KT sẽ phát triển

nhanh nhưng dễ

mất cân đối như:

+ mất cân đối giữa các

yếu tố SX,

+ giữa các ngành KT,

giữa các vùng miền,

+ giữa đầu tư trong

nước và đầu tư

nước ngoài...+ NN có chính sách định hướng

đầu tư theo từng ngành, từng

vùng để hướng dẫn các nhà

đầu tư theo đúng yêu cầu.

+ Thực hiện dãn vùng, dãn ngành

đầu tư, khuyến khích đầu tư

vào những ngành, vùng còn

khó khăn, cần phát triển...

+ Có chính sách đầu tư trong nước

hợp lý để đảm bảo cân đối giữa

đầu tư trong nước và đầu tư

nước ngoài (theo tỷ lệ 5-2).

+ Tạo môi trường KD thông thoáng

phù hợp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Phân loại theo mức độ tiếp cận của nền KT quốc gia với nền KT thế giới

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×