Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
Những vấn đề chung về chính sách ngoại thương

Những vấn đề chung về chính sách ngoại thương

Tải bản đầy đủ - 37trang

- Chức năng của ngoại thương

+ Thứ nhất: Tạo vốn cho quá trình mở rộng vốn

đầu tư trong nước.

+ Thứ hai: Chuyển hoá giá trị sử dụng làm thay đổi

cơ cấu vật chất của tổng sản phẩm xã hội và thu

nhập quốc dân được sản xuất trong nước và

thích ứng chúng với nhu cầu của tiêu dùng và

tích luỹ.

+ Thứ ba: Góp phần nâng cao hiệu quả của nền

kinh tế bằng việc tạo môi trường thuận lợi cho

sản xuất, kinh doanh.- Chính sách ngoại thương là

tổng thể các nguyên tắc, biện

pháp kinh tế - hành chính pháp luật... mà Nhà nước áp

dụng đối với hoạt động xuất

khẩu nhập khẩu nhằm thực

hiện những mục tiêu đã

được xác định trong lĩnh vực

ngoại thương trong thời kỳ

nhất định phù hợp với chiến

lược phát triển kinh tế – xã

hội của quốc gia.Chú ý:

Chính sách ngoại thương là bộ phận của chính sách kinh tế của một quốc

gia do đó, không có chính sách ngoại thương chung cho các quốc gia.Trong từng thời kỳ phải xác định mục tiêu kinh tế và hoạt động ngoại

thương phù hợp thì mới xây dựng được chính sách ngoại thương.- Mục đích nghiên cứu chính sách

ngoại thương:

+ Đối với quản lý Nhà nước: nghiên cứu để hoạch

định chính sách đối ngoại song phương (đa

phương) phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế

đất nước đồng thời đáp ứng yêu cầu quốc tế

+ Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: giúp cho xây

dựng kế hoạch thâm nhập thị trường tăng hiệu

quả hoạt động của đơn vị và tuân thủ tốt pháp

luật Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu nhập

khẩu.1.2. Các chính sách ngoại thương

được áp dụng trên thế giới

a. Phân loại theo mức độ tham gia của nhà nước trong điều tiết hoạt động

ngoại thương:

b. Phân loại theo mức độ tiếp cận của nền KT quốc gia với nền KT thế giới

c. Những nét đặc thù trong chính sách ngoại thương của các nước đang và

chậm phát triểna. Phân loại theo mức độ tham gia của nhà

nước trong điều tiết hoạt động ngoại

thương:

• Chính sách thương mại tự do:

Chính sách bảo hộ mậu dịch:KN:Thương

Thươngmại

mạitự

tựdo

dolà

làchính

chínhsách

sáchmở

mở

--KN:

cửa hoàn

hoàn toàn

toàn thị

thị trường

trường nội

nội địa

địa để

để hàng

hàng

cửa

hóa và

và tư

tư bản

bản được

được tự

tự do

do lưu

lưu thông

thông giữa

giữa

hóa

thị trường

trường trong

trong nước

nước và

và ngoài

ngoài nước

nước màthị

Nhà nước

nước không

không can

can thiệp

thiệp trực

trực tiếp

tiếp vào

vào

Nhà

hoạt động

động ngoại

ngoại thương

thương của

của DN

DN mà

mà để

để

hoạt

chocác

cácquy

quyluật

luậtcủa

củakinh

kinhtế

tếthị

thịtrường

trườngsẽ

sẽ

cho

điều tiết

tiết hoạt

hoạt động

động xuất

xuất nhập

nhập khẩu

khẩu trong

trong

điều

nước.

nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những vấn đề chung về chính sách ngoại thương

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×