Tải bản đầy đủ - 37 (trang)
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tải bản đầy đủ - 37trang

Tài liệu tham khảoGS.TS. Bùi Danh Lưu, Giáo trình Kinh tế

ngoại thương, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân,

H. 2001.

Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nxb Đại học Kinh tế

quốc dân, H. 2008.

GS.TS. Võ Thanh Thu, Quan hệ kinh tế quốc

tế, Nxb Thống kê, Hà Nội 2008.

TS. Hà Thị Ngọc Oanh, Kinh tế đối ngoại

những nguyên lý và vận dụng tại Việt Nam,

Nxb Lao động - Xã hội , Nxb Thống kê 2006.Nội dungNhững vấn đề chung về

chính sách ngoại thươngChính sách ngoại thương

của Việt Nam1. Những vấn đề chung về chính sách

ngoại thương

1.1. Khái niệm và mục

đích nghiên cứu chính

sách ngoại thương

- Có nhiều khái niệm

khác nhau về ngoại

thương. Song xét về

đặc trưng thì ngoại

thương

được

định

nghĩa là việc mua, bán

hàng hoá và dịch vụ

qua biên giới quốc gia.- Chức năng của ngoại thương

+ Thứ nhất: Tạo vốn cho quá trình mở rộng vốn

đầu tư trong nước.

+ Thứ hai: Chuyển hoá giá trị sử dụng làm thay đổi

cơ cấu vật chất của tổng sản phẩm xã hội và thu

nhập quốc dân được sản xuất trong nước và

thích ứng chúng với nhu cầu của tiêu dùng và

tích luỹ.

+ Thứ ba: Góp phần nâng cao hiệu quả của nền

kinh tế bằng việc tạo môi trường thuận lợi cho

sản xuất, kinh doanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tải bản đầy đủ ngay(37 tr)

×