Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
3/ Các bước hoạch định nhân sự

3/ Các bước hoạch định nhân sự

Tải bản đầy đủ - 23trang

1.3.1/ Dự báo nguồn cầu nhân lực ngắn hạnCác phương pháp dự báo cầu

1.Tính theo lượng lao động hao phíTrong đó:

Nsp: số công nhân trực tiếp tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp

Ti: hao phí lao động công nghệ để sản xuất ra sản phẩm i

SLi: số lượng sản phẩm i

Tn: quỹ thời giam làm việc bình quân của người lao động trong năm kế

hoạch (giờ/ người)

Tn= Tcl – (Tp+Tltcn+Tvr+Thh+Ttt) (ngày)

Km: hệ số tăng năng suất lao động dự tính năm kế hoạch2. Tính theo nơi làm việc hay đơn vị thiết bị

Áp dụng để xác định số công nhân phục vụ hoặc công nhân cơ giới

 Nếu 1 công nhân phục vụ 1 nơi làm việc hay 1 đơn vị thiết bị

Npv= NvCK (người)

Trong đó:

Nv: số nơi làm việc hay số lượng đơn vị thiết bị

C: số ca làm việc trong ngày

K: hệ số giữa thời gian làm việc của doanh nghiệp với thời gian làm việc theo chế độ quy định

của công nhânNếu nơi làm việc hay đơn vị do một nhóm công nhân phục vụ

Npv= NvSvCK (người)

Sv: số công nhân quy định phục vụ một đơn vị thiết bị3-Tính theo năng suất lao độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3/ Các bước hoạch định nhân sự

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×